ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ . . . ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ಆಮ್ಚೊ ಫಿಲ್ಮಿ ನಾಯಕ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ನಾಯಿಕಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆನ್, ಕೆದಳಾ ‘ಚೆನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸ್’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಲುಂಗ್ಗಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಹಾತ್,ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂಗಿ, ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಲುಂಗಿ ಹರ್ದೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರ್ನ್ ಗಾಂವಾಂರ್ ಭಂವೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ಯ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಲುಂಗಿ‌ಚೆಂ ರಾಜ್‌ಚ್ಚ್ ರಾಜ್ ಆನಿ ನಾಚ್.

ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲುಂಗೆಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮೆಳ್ಚೆ ತಸ್‌ಲೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಸಂಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೆದಾಳಾರೀ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಘರಾಂನಿ ಸದಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಲುಂಗಿ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಲುಂಗಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಬರ್ಮುಡಾ ಚಡ್ಡ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದೀಸ್ ವೆತಾ – ವೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಚಡ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಲಾಂಭಾಯ್ ಮಟ್ವಿ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಆಮಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ನಾಟಕ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ ಆನಿ ಪೊಕಾಣಾಂನಿ ಸೊಡ್ನ್, ಹೆರ್ ಖಂಯ್ ಆಮಿ ಲುಂಗಿ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ – ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ವ್ಹಡಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ‘ಲುಂಗಿಚ್ಚ್ ಲುಂಗಿ’ ಆನಿ ಲುಂಗ್ಗಿ ಸವೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ‘ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್…ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್…’.

ಆದ್ಲ್ಯಾಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ‘ಯುವಕ ಮಂಡಲ’ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಂಕರ ಮಾಸ್ಟರಾಚ್ಯೊ ಧುವೊ ಬಾಯ್ ಸಂಜನಾ ಆನಿ ಅಂಜನಾನ್,  ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ‘ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ ನಾಚ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ನಾಚ್ಲಿಂ, ವೆದಿಂ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಲುಂಗಿಚ್ಯಾ ಆಭಿಮಾನಿಂನಿ ತಾಳಿಯಾಂಚೊಂ ಶಿಂವೊರ್‌ಚ್ ವೊತ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಚಾರ್ ತಾಳಿಯೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲುಂಗ್ಗೆಕ್ ನಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್,ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಚ್ಪಾಕ್ ದಿಜೆಯ್ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪೊರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ .ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಲುಂಗ್ಗ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಾಡ್ವೊರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಪಾಸತ್‌ಚ್ಚ್ ಸಿಸ್ಟೆರಿನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಲೆಕಾಚ್ಯೊ ಲುಂಗಿ ಜಮೆಯ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಲುಂಗ್ಯೊ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಯೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಜೆಸಿಂತಾ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಆನಿ ಐಡಾಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಖುಶಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ರೇಟ್ಟಾ ಬಾಯೆಚೆ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಲುಂಗಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ,ತಾಣಿಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ “ಹಾಂಚೆಯ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಬಾಬ್ ಹೆನ್ರಿಚ್ಯಾ ‘ಯೇ ಯೇ ಕಾತ್ರಿನಾ’ ಗೀತಾಕ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೊದ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ತಾಳಿಯೊ ಹಾಂವೆಂ ಚಡ್‌ಚ್ಚ್ ಪೆಟ್ಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ‘ಯೇ ಯೇ ಕಾತ್ರಿನಾ’ ಗೀತಾಕ್ ನಾಚ್ ಕರುಂಕ್ ‘ಕಾತ್ರಿನಾನ್’ ಲುಂಗಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೆಸ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ. ಖಂಯ್ ಗಿ ಯೇ ಯೇ ಕಾತ್ರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ‘ಯೇ ಯೇ ದೀಪಿಕಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಗಿ ಕಿತೆಂ?

ಅದ್ಲ್ಯಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾನಿಂ ದೋನ್ ಹಫ್ತೊಭರ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ …ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಲೇಕಾಚಿ ಲುಂಗಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ‘ಲುಂಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ ಖಂಯ್ ತಾಂಚೆಂ. ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಕರ್ತಾನಾಚ್ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ “ಲುಂಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಕಾ.ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಆಸಾತ್.ಎಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಪದ್ ವಿಂಚುನ್, ತಾಕಾ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಾ”.  ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ರಾಮಾಯಾಣ ತಾಣಿಂ ಕಾನಾಕ್ ಗಾಲೆಂ ನಾ. ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ …ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಚ್ಚ್ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಜೆರ್ ಹಾಂಚೆಂ ಲುಂಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.”ಕಿತೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್?” ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾಕ್ “ಎಕಾಚ್ಚ್ ಸಮಾಸಮಿ ಲುಂಗ್ಯೊಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್” ಖಂಯ್.

ಆತಾಂಚೆಂ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಾಚೆ, ಲುಂಗ್ಯೊಂ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊಂ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಬ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪ್ಯಾಂಟ್-ಶರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸಾನಾತ್ಲೊ. ಘರಾ ಹಿಶಿನ್ – ತಿಶಿನ್ ಭಂವೊಂಕ್ಕ್ ಲುಂಗಿ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಬಯ್ಲಾಕ್ ಕೊಸುಂಕ್ ಯಾ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರ್ನಿ ಪಿಂದ್ಕುರ್ ಲುಂಗಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ ಬೈರಾಸ್ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಬಾಂದುನ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಯಾ ಇತರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್  ವೆತಾನಾ ಎಕ್ ಧವೊ ಮುಂಡು ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಆನಿಂ ಧವೆಂ ಶರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ವೆತಾಲೊ. ತವಳ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪುಡಾರ‍್ಯಾಂಪರಿಂ ಆಶೆಂ ಧವೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಆಬಾಕ್ ಉಠೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.ಹ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ಚ್, ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ದೀಪಿಕಾನ್ ಲುಂಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್  ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಶೆಂ ಮುಂಡುಂ, ಲುಂಗಿ ಗಾಲ್ನ್ ಭಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂಲೊಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾಂ ಕಾಳಾಚೊ ಮುಂಡು ನ್ಹೆಸ್ಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ನಂಯ್. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾಂ ದಿಸಾಚೊ ಪ್ಯಾಂಟ್ – ಶರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸ್ಚೊಚ್ಚ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ಘರಾಂತ್ ಸದಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಲುಂಗಿ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೊ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಮುಂಡು ನ್ಹೆಸೊನ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ.ಆಶೆಂ ಮುಂಡು ನ್ಹೆಸೊನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಪಪ್ಪ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿಸಾಕ್ ಅಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲಿಂ ಲಜ್ ದಿಸ್ಚಿ ಆಸ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಪಿಯುಸಿಚೆ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ‘ಸಾರೀ ಡೇ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೆಂ ‘ಮುಂಡುಂ ಡೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ‘ಸಾರೀ ಡೇ ‘ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹಿಂ, ಮುಂಡುಂ ಆನಿ ಸಾರೀ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂತ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಕೆದಳಾರಿಯ್ ಪೇಂಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬಸ್ಸಾರ್‌ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣಿಂ, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪೇಟೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೇಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ತೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪಂಗ್ಡಾನಿಂ.  ಎಕೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಯ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

ಆಶೆಂ ಮುಂಡುಂ ಆನಿ ಸಾರಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ‘ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್’ ಆನಿಂ ‘ಡೋಗ್ ವಾಕ್’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಡುಂ ಆನಿಂ ಸಾರಿ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತುಂಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಉರ್ಲಿ ನಾ ತರ್, ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸದಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಮುಂಡು ಆನಿ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ರಿಗವ್ನ್, ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪರ್ತಾತಾಲಿಂ.

ಹಾಚೆಂ ‘ಮುಂಡುಂ ಆನಿ ಸಾರೀ ಡೇ’ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ಚ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉರ್ಭಾ ಆಯ್ಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರುನ್ ಆಮಿ ಚಲ್ಯಾಂನಿ ಮುಂಡುಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾನಿಂ ಸಾರೀ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಆಮ್ಚೊ ವೇಸ್  ಸ್ಟಾಪ್ ರೂಮಾ ಮುಕಾರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಸಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರಿ ಖುಶಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ. ಪುಣ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಮಹಾಬಲ ಮಾಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಲುಂಗಿ ಸೊಡವ್ನ್, ಪಾಂಯ್ ದಾಂಪುನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಮುಂಡುಂ ವಯ್ರ್ ಬಾಂದುನ್ ಬಸ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಹಾಬಲ ಮಾಸ್ಟರ್ “ಮುಂಡು ಸರಿ ಮಾಡು.ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂಡು ತೆಗೆದು,ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಯ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಚೆಂ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಡ್ಡಿ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರೋಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಕಾಮಿಲ್ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಕಾಮಿಲ್ ಬಾಪ್ಪು,ಎಡ್ಡಿ ಬಾಪ್ಪುಚೊ ರೋಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖುಶೆನ್ ನಾಕ್ ಬರ್ ಘೊಟುನ್ ಲುಂಗಿ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಕಾಮಿಲ್ ಬಾಪ್ಪುಚೆ ಲುಂಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಇನಾಸಾಬಾನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪುಕ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲುಂಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ …ಲುಂಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಚಿಂ ಬೋಬ್‌ಚ್ಚ್ ಬೋಬ್, ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್‌ಚ್ಚ್ ಶಿಂವೊರ್. ಇನಾಸಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪುಂಕೊವ್ನ್…ಪುಂಕೊವ್ನ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಪುಂಕ್ಚೆಂ ರಾವಾಯ್ತಾನಾಚ್ಚ್ ಕಾಮಿಲ್ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಕಾಮಿಲ್ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾವಾಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಲುಂಗಿ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಜೆರ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂನಿ ಪರತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಲುಂಗೆಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆಯ್. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಮೆದಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಧರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮಯ್ನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಗಾವಾಂತ್ ಲುಂಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಘಾಲ್ಲಿ.  ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಾಕ್‌ಚ್  ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆಶೆಂ – ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಶೆಂಯ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪದಾಕ್ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ತ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊಚ್ಚ್ ತಾಳಿಯೊ. ಬೊಬಾಟ್‌ಚ್ಚ್ ಬೊಬಾಟ್. ಲುಂಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ …ಲುಂಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನ್, ಪುಲ್ಲ್ ಲುಂಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾನಿಂ ಸಂಪವ್ನ್ ವೆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಿಫರ‍್ಡಾಚಿ ಲುಂಗ್ಗಿ ಮಾತ್ರ್ ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ನಾತ್ಲಿ.

► ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !