ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಉಡಾಸ್

ಆಮಿ ಸಭಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ ‘ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ, ಆತಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಲಾನಾ’ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ “ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕೋಣ್? ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಳ್ತಾ?” ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ‘ಆಮ್ಚಿ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ವಿಸ್ರಾತಾಂವ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ತಾಂತುಯಿ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್‌ಚ್ ಬರೆ. ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ಗೊಣ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ, ತಾಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮತಿಚಿ ಉಬ್ಗೊಣ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ‘ಪನ್ನದೆ ಪದ್ರಾಡ್’ ಜಾತೆಲಿ.  ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ವಿಂ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಉಣೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ.
ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಪೊನಾಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪೊನಾಚೆ ರಿಸಿವರ್ ಕಾನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಕಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಬ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪೊನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆಬ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪೋನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
ಆಶೆಂ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೋನಾವಿಶಿಂ ಆಬ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಥೊಡಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಜೋಡ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಎಕ್ ದೀಸ್ ಪೊನಾಚೆ ರಿಂಗ್ ವಾಜ್ಲೆಂಚ್. ಪೋನಾಚೆ ರಿಂಗ್ ವಾಜ್ಲೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಲೊ ಆಬ್, ರಿಸಿವರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಕಾನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಹಲೊ. . . ಹಲೊ. . .  ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಪೊನಾಚೆ ರಿಸಿವರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಆಬಾನ್ ಕಾನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಹಲೊ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಪೋನ್ ರಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ರಾವಾನಾತ್ಲೆ ಆನಿ ಆಬಾ ಸರ್ಶಿ ತಿಶಿಲಾನ್ ಕೊಣ್‌ಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಿಶಿಲಾನ್ ಪೋನಾಚೆ ರಿಂಗ್ ಆನ್‌ಕಿ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಬ್ ಪೋನಾ ಸರ್ಶಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ? ಆಬ್ ಮೆಜಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೋನಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಇಸ್ತಿರಿ ಕಾನಾಂಲಾಗಿ ದವರ್ನ್ ಹಲೊ . . . ಹಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲೊ.  ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್  ಇಸ್ತಿರಿ ಮಾತ್ರ್ ಹುನ್ ನಾತ್ಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಸಳಾವಳ್ ಇಲಿಶಿ ಚಡ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಸರ್ಶಿ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಸಳಾವಳ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಉಣಿಚ್. ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬೊವೊಕ್ ವೆಚೆಂ ಉಣೆಂಚ್. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸದಾಂನೀತ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ –  ತಿಚ್ಯೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತಾಚೊ ಕಾಣಿಯೊ, ರಾಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ,ರಾಣಿಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ – ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ. ತವಳ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನಿ ಝಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್. ಮಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆಸೊನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಹೊರರ್  ಪಿಂತುರಾ ಪರಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಹಾಡೈತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚೆ ಎಕ್ ಕಂಡಿಷನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ‘ಹುಂ’ ಕುಟ್ಟುಂಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ ಹಾಂವೆ ವಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೊವೊಕ್ ವೆಚೆಂ ಉಣೆ. ಪುಣ್ ಎಕ್ ದಿಸ್ ಹಾಂವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂತೆಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಇರಾರಾಯೆಚೆ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಸಾಂತೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ?!  ಸಗ್ಳಿ ಸಾಂತ್ ಭಂವೊನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವ್ಹಸೊನ್ ಮಸಾಲಾ ದೋಸಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಹೋಟೆಲಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್ಲೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಕಿತೆಂಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೋಟೆಲಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಹಾಂವೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಸಾಲಾ ದೋಸಾ ಗಬಾ .  .  . ಗಬಾ ಕರ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಾತಾಂನಿ ಗವ್ಡೊನ್ ಗುವ್ಡೊನ್ ಮಸಾಲಾ ದೋಸಾ ಖಾಂವ್ಚೊ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.  ಆಶೆಂ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಬಸ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ.

ಬಸ್ಸ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಚ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಹಿಶಿನ್-ತಿಶಿನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ‘ಬಸ್ಸ್ ರೇ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬ್ ಗಾಲಿ.

ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆ ‘ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಮಸಲಾ ದೋಸಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ಬಸ್ಸಾರ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾವಾಯ್ತಾ ತು ಮಸಾಲಾ ದೋಸಾ ಖಾವ್ನ್ ಯೆ”.

ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಬಸ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ಹಿಶಿಲಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಧಾಂವೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆ ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ “ಮಾಂಯ್, ಮಸಾಲಾ ದೋಸಾ ಖಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಗಿ?”

ತಿಣೆ “ನಾ ರೆ ಪುತಾ “ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ತೊಂಡ್ ಪುಸ್ಚೊ ತುವಾಲೊ ಸೊಡವ್ನ್,ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹೊಳಿಗೆ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಮಸಾಲಾ ದೋಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕೊವ್ನ್ “ಬಸ್ಸಾರ್ ಬೊಸೊನ್ ಖಾವ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣಾಕಿಯ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಲಜೆರ್ ಪಡೊನ್ ಶೆರ್ಮೆಲ್ಲೊ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಜೀತ್ ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲಜೇಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಲಜೇಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಭೊಗಾನಾ.ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ಲಜೇಕ್ ಪಾಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಸಾಂಗೊನ್, ಹಾಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ತಶೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತಾಂಚಿ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಾವಾನಾತ್. ತೀಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆ ಚಾರ್ ದಾಂತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಲಜೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ದಾಕಯ್ತಾತ್.

ಆಮ್ಚಿ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ ಆಮ್ಕಾ ಕೆದಳ್ಯಾರಿ ಲಜೆಕ್ ಗಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಿಂ ಆಮ್ಕಾ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಗಿ ಕರ್ತಾತ್. ಎಕ್ ಭುರ್ಗೆ ವಾಡ್ತಾನಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೊಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಗಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಮೊಗ್ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದಿತಾತ್. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಜಾಂವ್ದಿ ಆಬ್  ಮಾಂಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಉಣೊಚ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಇರಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾತ್.

ವ್ಹಯ್,  ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನಿಯ್ ಉಡಾಸ್. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಚೊವ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ತಲೊ ಜಾಯ್ಜೆಯ್.ತ್ಯಾ ದಿಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಡೊಮಿನಿಕಾಚೆ ಸೈಕಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸೈಕಲ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾತಿ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸೈಕಲ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಪ್ಪ ಮಾಮ್ಮಿ ಲಾಗಿ ಹಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪಪ್ಪನ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ರಾಂವ್ ಪುತಾ, ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಜೆ ಹಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಹಾಂವೆ ಹಟ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಪಪ್ಪನ್ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಕ್ಟಾಕ್ ಆಡರಿಂತ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ರಡಾತ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾನ್ ಪಳೆಯ್ಲೆ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್  ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಬಾನ್ ಎಕ್ ನವೆಂಚ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಂಯ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಚೊಂ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸೊಚ್, ಘರಾ ಪಪ್ಪ -ಮಾಮ್ಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಲಿಪೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ.  ಅಸಲೊ  ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭಾಗಿಚ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?

► ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !