ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ತಾತಿ . . .

ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೆಚೊ ಮಹಿನೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ‘ದಸಂಬರ್’ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಶೇಷ್.ಆಮ್ಚೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ‘ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತ್’ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮಹಿನೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ.ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ದಬಾಜೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉತ್ರೊನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಭೊನ್ ವೆತಾ.ಹಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಸಿಸನಿಯ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಭಾರಾಂಕ್ ‘ದಸಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಸಂಸಾರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಾರ‍್ಯಾ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲಿ ತರೀ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ತಿ ಖಬರ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಖಂಚಾಯ್ ಆಡ್ಕಳೆಂ ವಿಣೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜೊರಾನ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಆಸಾ.

ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಧುನೀಕರಣಾ ನಿಮ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣಾಂತ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೊ ವಾಪಾರ್,ದುಡ್ವಾಚಿ ಗದ್ದಾಳಾಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸವ್ಲತೆಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಬರ್ಪೂರ್ ರೀತಿನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಸರಿಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್,ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಪ್ಪೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಟೊನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್,ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಂದ್ಯಾಚೊ ಸಂಖೊ,ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕುಸ್ವಾರ್, ಗೊಟೊ ಆನಿ ಶೃಂಗಾರ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲಿ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ  ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗಿ ಆಮಿ ನಾಟಕೀಯ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಯಾ ದಬಾಜೊ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್‌ಗೀ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದೆತಾ.

ತವಳ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜ ಪಾಠಾಂತ್ ಆಮಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ‘ಆವಿಭಕ್ತ’ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಘರಾಣೆ ಆಮ್ಚೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಆಬ್-ಮಾಂಯ್,ಬಾಬ್-ಮಾಂಯ್,ತೇಗ್ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ದೋನ್ ಮೌಶ್ಯೊ, ಆನಿಂ ತಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ,ಅಕಯ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ ಆನಿಂ ಹಾಂವ್. ಆಶೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಾಮ್ ತವಳ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕಸ್ಲಿ ಗದ್ದಾಳಾಯ್,ಕಸ್ಲಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ ಆನಿ ಕಸ್ಲಿಂ ಸರ್ಭರಾಯ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಧಾಕ್ಟೆಂ ಫೆಸ್ತ್ (ಪಾತ್ರೊನ್ ಫೆಸ್ತ್) ,ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಕಿಸ್ಮಸ್ ಲಾಗಿಂ-ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ‘ಲೇಡಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್’ ಹಿಶಿನ್ – ತಿಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ಥೆಂಕುನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯ್ ತಿಂ, ಹೆಂ ಹಾಡ್ – ತೆಂ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ‘ಬಾರಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್,ತೆರಾ ಸುಕ್ರಾರ್’ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿಂ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೆ ‘ಲೇಡಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್’ ಚುರುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವ್ರ್ಯೊ,ಚಾಕ್ಲಿ,ತುಕ್ಡ್ಯೊ,ಕರಕಡ್ಡಿ,ಪೊಡಿ,ಲಾಡು ಆನಿಂ ಸಗ್ಳೆ ಕರ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ ಹಿಶಿನ್-ತಿಶಿನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಪಿಟಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ಥ್ ಜಾತೆಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಬಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ‘ಲೇಡಿಸ್ ಮಿಟಿಂಗಿಯಿ’ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಭೊಗಾನಾತ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಲೇಡಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಟಾಂಚಿ ಸಾಂದೆ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಸೆಜಾರ್ಚಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ, ಲೂಸಿ ಅಂಟಿಯ್ ಆಮ್ಗೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಬಾಜುಂಕ್, ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ ‘ಬಿಡ್ಕ್-ಬಿಜಾರ್’ ಬಾಂದುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲಿ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಯ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಬಾಜುಂಕ್ ಆಮ್ಕೆರ್‌ಚ್ಚ್ ತಂಬು ಮಾರ್ತಾಲೆ.

ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ,ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್(ಅಂಗ್ಡಿಂತ್)ಕುಸ್ವಾರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊಗಿ? ಯಾ ನಾಂಗಿ? ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಂತ್ ನಾತ್ಲೆಂ.ಪುಣ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಬಾಯ್ರ್ (ಅಂಗ್ಡಿ) ಥಾವ್ನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಹಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ನಾತ್ಲಿ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕುಸ್ವಾರ್ ಘರಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಕರ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ.ಆನಿಂ ಆಶೆಂ ತಯಾರ್ ಕಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಅಂಟಿಗೆರ್, ಲೂಸಿ ಅಂಟಿಗೆರ್, ಸಿಲ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಣಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರಿಯ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್-ಪಾಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಸ್ವಾರಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿನ್ನಕ್ಕ, ವನಜಕ್ಕ, ಗೌರಕ್ಕಗೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ವ್ಹಸೊನ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ.ಆನಿಂ ತಾಚೆಂ ಥಾವ್ನಿಯ್ ದಿಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ತಾಣಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.
ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಘಟ್-ಮುಟ್ ಬೊರಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಚಡ್ಡ್ಯೆಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಯಾ ಕಂಪಾಸ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಗಾಲ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಚಡ್ಡಿ ದೊಸ್ತ್ ರವಿ, ಸಂತೋಷ,ಮಂಜುನಾಥ ಆನಿ ಪುನೀತಾ ಸರ್ಶಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ, ಆನಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಮಧೆಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವಿರಾಮ ತವಳ್ ತೊಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಾಬ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಎಕ್ ದಿಸ್ ಆಶೆಂ ಬೊರಾಂ ಚಾಬೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೊ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ್ ಕರುಂಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ರಿಗ್ಲೊಚ್ಚ್. ಚಾಬ್ತಾನಾ ಕಟಾ-ಕಟಾ ಆವಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಬೊರಾಂ ಆಮ್ಕಾ ತವಳ್ ಚಾಬೊಂಕಿಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಗಿಳುಂಕಿಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಯಾ ಉಡೊಂಕಿಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಹ್ಯಾ ಬೊರಾಂ ಆನಿ ಮಾಸ್ಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ ‘ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ನ್ ತೊಡಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ದವರುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಜುನಾಥಚ್ಯಾ ಗ್ರಚಾರಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ವಿಸಾರ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ನಿಮ್ತಿ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ದೋನ್ ಬೊರಾಂ ಸಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಗಿಳಾಜೆಯ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೆ ‘ಲೇಡಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್’ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್,ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪು ಸಾಂಗಾತಾ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಬ್-ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್,ಬಾಬ್-ಮಾಂಯ್,ಬಾಪ್ಪು-ಮಾಶಿ ಆನಿಂ ಮಾಮ್-ಮಾಮ್ಯೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಸ್-ತಿಸ್ ರೂಪಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲುನ್ ವರ್ಸಾ-ವರ್ಸಾಕ್ 4 – 5  ಗರ್ದಾನ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಬೊಕ್ಡ್ಯೊ,ರಾಯ್,ಗೈರುಂ ಇತರ್ ಸಾಹೆತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯೊ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಸಾರ‍್ಯಾ ಬೊಡಿಯೊ ಹಾಡ್ನ್ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ  ಗೊಟ್ಯಾಚೆ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರು ಕರ್ಚೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್ಡಿ ದೊಸ್ತ್ ಆವಿಟಾ ಆನಿ ಆಶ್ವಿನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪು ಸಾಂಗಾತಾ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್,ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪು ಸಾಂಗಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕೊಣಾಚೊ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಸೊಭಿತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕೊಂಪಿಟೀಶನ್ ಚಲ್ತಲೆ ತರೀ,ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕೊಂಪಿಟೀಶನ್ ನಾತ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಗರ್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೀವನಾಚೊತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾನ್ ಬಾಂಯ್, ನ್ಹಂಯ್, ಗಾದೆ, ತಾಳೆಂ, ಮಾರೊಗ್, ರಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ಕರ್ತಲೊ.

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮತಿಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಿಕ್ಕೆಶಿ ಉಣಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ‘ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್’ಚ್ಚ್ ‘ದೇವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ಚ್ ದೊತೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಸಿಸ್ಟರಿನ್ ‘ದೇವ್’ ಕಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ‘ದೇವ್, ಲಾಂಬ್ ಧವೆಂ ಕೇಸ್, ಲಾಂಬ್-ಲಾಂಬ್ ಮಿಶಿಯೊ ಆನಿ ಖಾಡ್ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲಿಯ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ,ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ದಸಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಬ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೆ ಐಸಿವೈ‌ಎಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಕ್ಯಾರಲ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರ್-ಘರಾನಿಂ ಕಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್  ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ರಾತ್ ಜಾತೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.ಪುಣ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಯೆತಾನಾ ಬಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟೊನ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾ ಸರ್ಶಿ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ‘ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್’ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ  ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಕ್ ಪಳೆಚ್ನ್ ಭೆಂ ದಿಸೊನ್ ಜೊರಾನ್ ಹಾಂವೆ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಆಸ್ಲಿ. ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತೊಡಾಂಚೊ ವೇಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅಪ್ಲಿಂ ವೊಳೊಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ದಿಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಜಿ ಬೊಬ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾವಾನಾತ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಆಸ್ಲಿ ಎಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ – ಪಣಿಂ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿ.

ತರ್ನಾಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಐಸಿವೈ‌ಎಮಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಲ್ಟೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿಸಾನಿಂ ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿಯೆತಾಲೊಂಗಿ?, ತಾಚೊ ವೇಸ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಘರ್-ಘರಾನಿಂ ಬೊಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಬರಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಚೊ ವೇಸ್ ನ್ಹೆಸೊನ್,ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಘರ್-ಘರಾನಿಂ ಭಂವ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚ್ಯಾ ಕುಸ್ವಾರಾ ಪರಿಂ ಗೊಡ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಬೊವ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾ ಸಕ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ಪಾವಾಜೆಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ವೆಗ್ಗಿ-ವೆಗ್ಗಿ ಚಲಾಜೆಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪಯೆಂಚ್ಚ್ ದುಂಡು-ಗುಂಡು ಜೀವ್ ಮ್ಹಜೊ, ಹಾಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಪೋಟ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಎಕ್ ಉಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾತಾಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ವಾಜಾಂತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾನಿಂ ಪಯ್ಲೆ ವಚೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ವಜ್ಯಾ ವೇಸಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸುಣ್ಯಾನಿಂ ಧಾವ್ಡೊನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ದಾಕ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿಂ ಧಾಂವ್ತಾತಾ ಮಾಡಾ ಖಾಟ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊಲೊ ಆನ್ಬೋಗಿಯ್ ಆಸಾ.

ಕ್ಯಾರಲ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್, ಕೇಕ್, ಶರ್ಬತ್, ಜ್ಯೂಸ್, ಚಾ-ಕಾಫಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆವ್ನ್, ಪೋಟ್ ಪುಗೊನ್, ಆನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ‘ಜೀವ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ’ ಜಾತಾಲೆ. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ‘ಪನ್ನಾದೆ ಪದ್ರಾಡ್’ ಜಾತೆಲೆ.ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಸ್ಥಾ ‘ಹುನ್ ತೂಪ್ ಗಿಳುಂಕಿಯ್ ನ್ಹಯ್ ಯಾ ಉಡೊಂವ್ಕಿಯ್ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ಆಶೆಂ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕ್ಯಾರಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಗೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆವಾಣ್. ಹಾಂವ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ನಿಕ್ಳೊವ್ನ್, ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಿದ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಚಾವ್ಡೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಜೊರಾನ್ ನೀದ್ ಆಯ್ಲಿ ಕಳೊಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಜಿವೆ ಮೊಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್, ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವೆತೆ ರಾವ್ಲೆ. ಆಶೆಂ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಘರಾನಿಂ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಘರಾ ‘ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಗಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತೆದಾಳಾಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಚ್ಚ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುಂಕ್ ತಾಣಿ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿ ಯೇವ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚಾವ್ಡೆರ್ ನಿದೆಂತ್ ಗೊರಾಣಿ ಮಾರ್ತಲೊ ಖಂಯ್.

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !