ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೊ ಘುಟ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್  ಆಮಿ ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ನಯ್ ತರೀ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಗಿ ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಗೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರ್ನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮೆಳೆಲ್ಲಿಂ ರಿವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆವಸ್ಥಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಗಿ?  ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಣಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೆಬ್ರವರಿಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್‌ಚ್ಚ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಸಂಚಾಲನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೊ, ಹಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ  7 – 8  ಜಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಖುರಿಸ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಜೆಜುಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ತೆಚ್ಚ್ ಖುರಿಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ನೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನಿಂ ಖುರಿಸ್ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ 7 ಪುಟಿಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಲಂಬು ಆಲ್ವಿ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ.

ಲಂಬು ಆಲ್ವಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ನವ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ರೋಶನಾನ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಶಿಪಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಂತ್ ಪಿಲಾತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಡಿ’ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಪಿಲಾತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವರ್ಸಾ ಯುವಸಂಚಾಲನಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್ಲ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಡಿ’ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀಯ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ದಾಟೊ-ಮೊಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಧಡಿಯಾಪರಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಜೆಜುಚೊ ಪಾತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾತ್ಲೊ. ದಿಲ್ಯಾರೀ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳೊಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹಾಂವೆ ಕರಿಜೆಯ್ ಪಡ್ತಿ. ಪಿಲಾತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನಿಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಜೀವಾಚೊ ಶಿಪಾಯ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಆಕೇರಿಕ್ ಖುರಿಸ್ ನೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೀ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾಂ ನಂಯ್ಗಿ?

ಆಮ್ಚಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್, ಗೆತ್ಸೆಮನಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜುಕ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ನಿಕೆಪಿಯೆವ್ಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ 30 ಥಾವ್ನ್ 40 ಜಣಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಹಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ಯುವಕ್-ಯುವತಿಚ್ಚ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಕ್ ವೈಸಿ‌ಎಸ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊಂಯ್ ಮಜತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ಲೊ.

ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚ್ಯಾ ಆಭ್ಯಾಸಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿಸಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ  ತರೀ ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಶಾ ಆನಿಂ ಹಿಂ-ತಿಂ ರಾಟಾವಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ 10 – 12  ಜಣಾಂನಿ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರಾಂ ಕೊಣಾಯ್ನಿಯ್ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊಳೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಭಿನಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದಾಖಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂಯ್ ನಾತ್ಲಿ.

ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ,ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚಿ ಸ್ಕ್ರೀಪ್ಟ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರಕ್ಟರ್ ಡೊಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಬಸೊವ್ನ್ ರಾತ್-ದಿಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆನಿ ಸ್ತೆಸಾವಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲಿಂ ಕಂತಾರಾಂ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಸಿಡಿ ಕೆಲಿಂ. ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ನಟನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ಹಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ 10 – 12  ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಆಮಿಚ್ಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ತಾಳೊ ದಿಲ್ಲೊ.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಕಿತೆಂ-ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಮಾಮ್ಮಿಚಿ ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚಿ ನೈಟಿ ಆನಿಂ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಬಾಂದುಕ್ ಎಕ್ ತುವಾಲೊ ಘೆವ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ವೈಸಿ‌ಎಸ್ ಆನಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆ ಆಪೊಸ್ತಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ.

ಆಶೆಂ-ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೊನ್ಪರಾ 3 ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಲಗ್ಬಗ್ 45 ಮಿನುಟಾಂಚಿಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ತಿ.ಆಮ್ಚೆಂ ಆಭಿನಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೆ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಿಕರಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ತರ್ನಾಟೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಎಕ್ ನೈಟಿ,ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಆನಿಂ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ತುವಾಲೊ ಬಾಂದುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೊ ಡೈಲಾಗ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ರೆಕಾರ‍್ಡ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ.ಪುಣ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಚೆಂ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಹಾಲನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆಜುಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಬಿನಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಆಶ್ವಿನಾನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾನಾಚ್ಚ್ “ಕಿತೆಂ ಹಾತ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕರ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಜೋರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಚೆಂ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಲೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

ಜೆಜುಕ್ ಧರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಯಾಜಕಾಚೊ ಕಾನ್ ಕಾತ್ರಿಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಯಾಜಕಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ ಕಾತ್ರಿಲ್ಲೆಂ ಖಳಿತ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಸಿಡಿ ರೆಕಾರ‍್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಬೋಬ್ ಗಾಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹಾಣೆಂ ಬೋಬ್ ಗಾಲ್ಚೆ ನಟನ್ ಜೆಜುನ್ ಕಾನ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿಪಾಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
ಆಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಸರ್ಕಸ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಾನಾ,ಜೆಜುಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುರಿಸ್ ನೀಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಇಲೊಸೊ ವೇಳ್ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಲ್ಸನಾ ಸರ್ಶಿ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಖುರಿಸ್ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಸಿ.ಡಿ ಚಾಲು ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಮಾಗಿರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಸಿ.ಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ವಿಲ್ಸನಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುನ್ 5 ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.  ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ವೇಳಾ ನಟನ್ ಧಾಕೊಂವ್ಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖಾರುನ್ ಮ್ಹಣಿ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

ಜೆಜುಚಿ ಕೂಡ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊವ್ನ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ತೆಸಾಂವಾಂತ್ ಜೆಜುಕ್ ನಿಕೆಪಿಯೆತಾತ್. ಜೆಜುಕ್ ನಿಕೆಪುಂಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದಿಸಾಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶ್ವಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಧರ್ನಿಚಿ ಹುನ್ ಲಾಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಘಾಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಹುನ್-ಹುನಿ ಇಂಟಲಾಕಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮೆಲ್ಲೊ ಜೆಜು ಜಾಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಆಶ್ವಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರೀ ನಾತ್ಲೊ. ಆಕೇರಿಚೆ ಸ್ತೆಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆಜುನ್ 10 ಮಿನುಟಾಂ ಹುನ್ ಇಂಟರ್‌ಲೊಕಾರ್ ವಯ್ರ್ ನಿದೊನ್ ನೀಜ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ಜೊಡ್ಲೊ.

ಜೆಜು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜೆಜು ಸಾಂಗಾತಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್. ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ವ್ ತರ್ನಾಟೆ ಮೇಕಪ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಹೆಂ ಚೋರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಉಡಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆ ರಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆ ಚೋರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ನಾಟೆ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆ ಖಂಯ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಚೋರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತರೀಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಚೋರ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತವಳ್‌ಚ್ ಮೆಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಖುರ್ಸಾವಾಟೆ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಶಿವಾಯ್, ಲೋಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಬಾಸ್ಕೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮಿಂಯ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಮಿ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಜಾಲಿ. ಶೀದಾ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಳೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಜೆಜು ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಗೆತ್ಸೆಮನಿಚ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಶಿಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಡೆ ತೆರಾ ಶಿಸ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೆರಾ ಜಣ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ನೈಟಿ ಗಾಲ್ನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಂಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆದಾಳ್‌ಚ್ಚ್ ಖಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ತೆರಾ ಶಿಸ್ ಲಾಭ್ಲೆಗಿ?

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಕ್ ಘಡಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೊ ಘುಟ್,ಘುಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ ನಂಯ್ಗಿ ?

► ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !