ಏಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪ್ರಕರಣ್

ಹೆಂ ಬಂಡಲ್ ನಯ್. ಏಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್. ಘಡಿತಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ತುಮ್ಚಾ ವಳ್ಕಿಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾಂತ್. ದೋಗಾಂ ಭಾವಾಂಚಿ ಕಥಾ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ವಡ್ಲೊ ಅನಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ದಾಕ್ಟೊ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಕಾಜಾರಿ ಆನಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ. ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚೊ ಖಾತೊ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಾಯ್ಲೆಚಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್.
“ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ. ತುಂ ಅಜೂನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಯ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಖಾತೊ ನಾ ತರ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ನಾ ಮಣ್ ಅರ್ಥ್” ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕ್ಲಿಂಟನಾನ್ ಅರ‍್ಧ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಭರ‍್ತಿ ಕೆಲೆಂ.
ದರ‍್ಯಾಚೆಂ ಲಾರ್ ಆದಾಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ನವ್ಯಾ ಆನಿ ಪರ‍್ಯ್ನಾಂ ಈಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಕಾ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೊ. ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚೊ ವೊಸೊ ಆದಾಳ್ಳೊ. ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವಳ್ಕಿಚೆ ನಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂಚೆ ಈಶ್ಟ್‌ಯ್  ಮಿತ್ರ್ ಜಾಲೆ. ದೇಶ್ – ವಿದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲೆ – ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ’ಛಾಟ್’ ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಾಝಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಘರಾಂತ್ ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ತಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಫೇಸ್-ಬುಕ್.
ಟೈಮ್‍ಪಾಸ್ !
ಅಪ್ಣಾಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೊ ತಾಣೆ ಮನಾಂತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಕೋಣ್‍ಯಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂಕ್ ಪುರ‍್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಚಾ ಛಾಟಾಂತ್ ಪರ‍್ಕ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಖಬ್ರೊ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಬರ‍್ಪೂರ್ ವೇಳ್. ಸರ್ವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಚಾನಕ್ ತಾಚೆ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಶನಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಏಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ನಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್ – ಬುಕ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫರಾಮಶೆನ್ ನಿರ‍್ಗಮನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ. ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಫೇಸ್-ಬುಕ್ಕಾಚೆಂ ಪಾನ್ ತಾಚೆ ಭಾಯ್ಲೆಚಾ ನದ್ರೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಂತ್ ಘೊವಾಚಿಂ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ತಪಾಸಣ್ ಕೆಲಿಂ. ತಿ ಮನಾಂತ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ಲಿ. ತಿಚೊ ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಚಡ್ಲೊ. ಘೊವ್ ನಾಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ತಿಚಾ ತೋಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೆ.

 “ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಣಾಚಿ ಈಷ್ಟಾಗತ್ ಆಸಾ ತುಕಾ? ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಂತ್ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಛಾಟ್ ಕರ‍್ತಾಯ್? ಲಜ್ ದಿಸಾನಾ ತುಕಾ? ಫಿಲಿಪ್ಪಿನೊ, ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾಚಾ ಚಲಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ತಾಯ್? ಅಶ್ಲೀಲ್ ವ್ಹೆವಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಯ್? ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂತಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತುಂ ಪೊಣ್ಣುಮಾರ‍್ಲಾ ಮಣೊನ್. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ತುಂ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾಯ್. ಇಲ್ಲಿಶಿ ತರೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ ತುಕಾ? ಕಾಜಾರ್ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಣಾಂಯ್? ತುಂವೆ ಪ್ರದುವಾರ್ ಆಧಾರ‍್ಲಾಯ್. ಸೈತಾನ್ ಕಾಸ್ತಾಚೊ … ತುಂ ಫಕತ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕ್ ಪಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ.”
“ಕೋಣ್… ಹಾಂವೆ … ಮ್ಹಾಕಾ….” ಮಣ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಪಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಅಪ್ಣೆ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ‍್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ.
“ತುಂ ಕಿತೆಂ ತುಕಾಚ್ ಜೇಮ್ಸ್‌ಬೊಂಡ್  ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾತಾಯ್? ಭಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾಯ್ …..” ಭಾಯ್ಲ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ. “ತುಜಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೊ ಜನ್ಮಾ ದೀಸ್ ಯೆತಾನಾ ತುಕಾ ಖಬರ್ ಆಸಾನಾ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ಕೋಣಾಚಾ ಭಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಹೆಪ್ಪಿ ಬರ್ಥ್ ಡೇ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಯ್. ಹಾಂವ್ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ದೆವಾನ್ಂಚ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ತುಜಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತುಂ ಶೆಳಿಯೆಚಾ ರುಪಾಚೊ ಬೊಲ್ಪೊ.”
ಕ್ಲಿಂಟನಾಚಾ ಭಾಯ್ಲೆಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ತ್ಯಾ ದೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲಿ. ಏಕ್ ನಿರಂತರ್ ಮಹಾಝುಜ್. ಕ್ಲಿಂಟನಾಚೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಭಂಗ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಚೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಲಾಗಿಂ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸೊಡ್, ವಳ್ಕಿಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಮೇತ್ ನರ‍್ವಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಕ್ವಿಂಟನಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕ್ಲಿಂಟನಾನ್ ಕ್ವಿಂಟನಾಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕ್ ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ’ಖತಾರ‍್ನಾಕ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಕ್ವಿಂಟನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ವಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚಾ ಸಲಹಾ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾರ್ ತಾಚೆ ಸಂಪರ‍್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್/ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಡಿಸ್‍ಮಿಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಈಷ್ಟಾಂಚಾ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್ ಫಕತ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್/ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ‍್ಕಾರ್ ದವರ‍್ಲೆಂ. ಕ್ವಿಂಟನಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ.
ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ – ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ’ಡೀಸೆಂಟ್’ ಮಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಆತುರಿತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಏಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಬಾತ್‍ರೂಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಅಪ್ಲೆ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೊಪಾರ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಚೆಂ ಪಾನ್ ಉದ್ಧೇಶ್ ಪೂರ‍್ವಕಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ದವರ‍್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ದುಬಾವ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಕುತೂಹಲಾನ್ ಘೊವಾಚಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಸಂಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆಚಾನಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ದುಬಾವಾನ್ ತಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ. ಆಕಾಂತಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ. ಕ್ವಿಂಟನಾನ್ ಬಾತ್‍ರೂಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.
“ಕಿತೆಂ ಆವಸ್ಥಾ ತುಜಿ?” ತಿ ಸುಂಯ್ಪುನ್ ಖರ‍್ಶೆಲಿ. “ಭಾಯ್ಲಾಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಲರ‍್ಜಿ? ತರ್ ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಯಿ? ತುಜ್ಯಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಈಷ್ಟಾಂಚಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಮೇತ್ ಚಲಿ ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ನಾ. ಕಸಲಿ ಮಲಾಮತ್ ಹಿ? ತುಂವೆ ಚಲ್ಚಿ, ಬಸ್ಚಿ ಆನಿ ಉಲೊಂಚಿ ರೀತ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತುಂ ತ್ಯಾ ’ಟಾಯ್ಪಾ’ಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್.”
“ತ್ಯಾ ಟಾಯ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಕ್ವಿಂಟನ್ ಪಾದ್ದೆಲೊ.
“ತ್ಯಾ ಟಾಯ್ಪಾಚೊ ಮಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ’ಟಾಯ್ಪಾ’ಚೊ” ತಿ ಸುಸ್ಕಾರ‍್ಲಿ.
“ತ್ಯಾಚ್ ಟ್ಪಾಯ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”
“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೊಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಏಲ್ಟನ್ ಜೊನ್ ಟಾಯ್ಪಾಚೊ. ತುಂವೆ ಮಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತುಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್.  ತುಜೊ ಭಾವ್ ಪಳೆ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಘರ‍್ಚಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ಗಿ? ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲಿ. ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊಂ ತುಜಿ ಪಿಳ್ಗಿ. ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪಿಶಿಂ. ತುಜ್ಯಾ ಟಾಯ್ಪಾಚಾಂಕ್ ಸಂತಾನ್ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ದೆವಾ ಆತಾಂ ಮಜಿ ಕಸಲಿ ಗತ್?” ತಿ ಬೊಬಾಟುನ್ ರಡ್ಲಿ.
ಆಶೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಿರಂತರ್ ಮಹಾಝುಜ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !