ಬಿಗ್ ಬಿ ದೋಟ್ ಬಿಗ್ ಎಸ್ ದೋಟ್…

KishorColumn 4 1ಹಿ ಗಜಾಲ್  ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾನಾ ಯಾ ಆತಾ೦ ಬರಯ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ Exaggerate ಕರ‍್ತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಚಿ೦ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಜಾ೦ವ್ಚೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ‍್ತಾ. ಪೂಣ್ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಜೆ೦ ಬರಯ್ತಾ೦ ತೆ೦ ಹಾ೦ವೆ ಹಾ೦ಗಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಚ್ ಘಡ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಜೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ತೆ ದೀಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಏಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆನಿ ಮಲ್ಯಾಳಿ ಸಾ೦ಗಾತಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್.
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿ೦ಚ್ಯಾ ಚಾಯೆವಿರಾಮಾವೆಳಿ೦ ಆಮಿ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಬಸೊನ್ ಚಾಯ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಸವೆ೦ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲೆ೦ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ವೆ ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ಉಲ೦ವ್ಚೆ ಉಣೆ೦. ಚಾಯೆವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ೦ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ.
“ಫುಡಾರಾ೦ತ್ ತುಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಯಾ ಭರ‍್ವಸೊ ಕಿತೆ೦?” ತೊ ಗತ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕರ್ ಇ೦ಗ್ಲೆಜಾ೦ತ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿ೦ಚ್.
ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ಉಲ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಮೂಡಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾ೦ವೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ” ಆಮ್ ಹೋಪ್‌ಲೆಸ್” ಆನಿ ಚಾಯ್ ಮುಕಾರಿಲಿ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿನ್ ನಾಖುಶೆನ್ ಕಸಲಿಗೀ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಆನಿ ಮಲ್ಯಾಳಿಚೆ೦ ಉಲೊಣೆ ಮುಕಾರ್ ಸರ‍್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವ್ ಚಾಯ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ೦ ತರ್‌ಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ತೆವ್ಶಿನ್೦ಚ್ ಆಸ್ಲೆ.
ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ದಕ್ತುರ್/ಪ್ರೊಫೆಸೋರ್, ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ದಕ್ತುರ್/ಪ್ರೊಫೆಸೋರ್, ಮ್ಹಜೊ ಪಾಗುರ‍್ಮಾ೦ವ್ ದಕ್ತುರ್/ಪ್ರೊಫೆಸೋರ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸುಮಾ೦ಯ್ ಲೆಗೂನ್ ದಕ್ತುರ್/ಪ್ರೊಫೆಸೋರ್.”
ಮಲ್ಯಾಳಿನ್ ದಾಯ್ ಘಾಲಿ “ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ? ತೀಯ್ ದಕ್ತುರ್/ಪ್ರೊಫೆಸೋರ್?”
ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಚಿಡ್ಲೊ “ಹಾ೦ವೆ ತುಕಾ ಹ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಪಾವ್ಟಿ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦ , ತಿ ಏಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ನ್.”
ಮಲ್ಯಾಳಿನ್ ತಿ ಏಕ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಕೆಲ್ಲಿ ಯಾ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ದಾಕ್ತೇರ್ನ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦.
ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆಯ್ ದೋ೦ತ್ ನೊ”
ಮಲ್ಯಾಳಿನ್ ತಾಕಾ ಚಿಡಾಯ್ಲೆ೦ “ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಸನದ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ನೆಣಾ೦ಯ್? ಲಜ್ ತುಕಾ!”
ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ತಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ಹಿ೦ ತಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ , ತಾಣೆ೦ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಚ್.
“ಆಯ್  ದೋ೦ತ್ ನೊ. ಆಯ್ ನೊ ಆಯಾಮ್ ಬಿ.ಎಸ್‌ಸಿ , ಬಿಗ್ ಬಿ ದೋಟ್ ಬಿಗ್ ಎಸ್ ದೋಟ್ ಸಿ , ಬಿಕೊಜ್ ದೆ ರಾಯ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾಯ್  ಸರ‍್ತಿಫಿಕೇತ್.  ವೆನ್ ಆಯಾಮ್ ಇನ್ ಫಾಕುಲ್ತಿ, ಒನ್ ಮ೦ತ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆ ಗಿವ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸರ‍್ತಿಫಿಕೇತ್ ಇಫ್ ಯೂ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ, ಆಯ್ ದೋ೦ತ್ ನೊ.  ರಿಯಲೀ… ಯೂ ನೊ”

ಹಾ೦ವ್ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ೦.
“ಫಾಯ್ನಲಿ ಸಮ್‌ಬಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರುತ್!”

 ಆದ್ಲೆ ಕೀಸ್ತ್ :

 ♦     ಪಿಯುಸಿ ಆನಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ

 ♦     ಕಾಳ್ಯಾಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.