ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್

MelwynColumn 4ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಪಿ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ರೂಚ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ತಾ.  ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಮಿಶೊನರಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ‍್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್,ಧಾರ್ಮಿಕ್,ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ತಂಬು ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಸೆವಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ  ರೂಚ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗ್ಲಿಗಿ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್‌‌ಚ್ ಜಾಣಾ!

ನೆಣ್ತಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪುನ್ವೆಚ್ಯಾ ಚಂದ ಮಾಮಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ “ಆಳೇ ಬಾಳಾ, ಕೊಕ್ಕೊ ಖಾ,ಮೆಮ್ಮೆ ದಿತಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ರೂಚ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಮೆಮ್ಮೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಕ್ಕೊ ಜೆವ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಉಡಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮೆಮ್ಮೆಚಿ ರೂಚ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಮ್ಮೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಜೆಚೊ ಕೊಕ್ಕೊ ಗಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ನಿಸ್ರಾನಾ.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಶಿಯ್ ಮಾರೊಗ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ರೂಚ್ ದಾಕಾಯ್ನಾ ಆಸ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ?.ಪುಣ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಮಾರ್ಗಾಯ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ವಪಣ್ ಪಡ್ಲೆಗಿ?. ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ 10 – 20 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗ್ಡೆಂ,ತಾರ್ಲೆ,ಕಳ್ಳೂರ್ ಹಿಂ-ತಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಸ್-ರಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಮೊಂಗ್ರಾ “ಪರ್ಬುಲೆ,ಬಾಯಾಮ್ಮ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೀಲಾಂತ್ ಭರೊನ್ ದಿತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಸ್ಳಿಚಿ ರೂಚ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್-ಬಾಬಾಕ್ ಚೂಕಿದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ರಚ್ಲೊ ಹೊ ವಿಶಾಲ್ ದಯ್ರೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ದಾದೊಶಿ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆನಿ ತಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಪಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಣಿಯ್ ತವಳ್ ಚಿಂತ್ಲೆ ಜಾಯ್ಜೆಯ್.

ML001

ML002

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಉಡ್ಲಾಂ. ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ 50 – 100 ರುಪ್ಯಾಂ ಉಣ್ಯಾಚಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಾನಾ. ಆನಿಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಲಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆಂವ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಚಾ ಮಾಸ್ಳೆಂತ್ ಎಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ರೋಸಾಚೆ ಕಾರ್ಯೆ ಸುಧಾರ್ಸಿತಲೆ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಉಭೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೋಟೆಲಾನಿಂ ದನ್ಪರಾಚೆ ಜೆಂವ್ಣಾಕ್ ಎಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಘೇತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಮೋಲ್ ರುಪಯ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ ಆಸ್ತಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾತ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೋಕ್ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸೊಡ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಸೆಂವಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿಚ್ಚ್ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಸೊಡ್-ದೊಡ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ಸೆಂವ್ಚೆ ರಾವೊನ್ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಮಾರ್ಗಾಯೆಚಿ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ  ಮಾಸ್ಳೆಂಕ್ ರೂಚ್‌ಯ್ ಆಸಾನಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರಿ, ಪ್ರಾಚಿತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ, ಮಾಸ್ಳಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಮಾಸ್ಳಿ ಸೆವಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮಾಸ್ಳಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಶೀತ್ ಗೊಮ್ಟೆ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆವಾನಾ.ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮಿಚ್ಚ್ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಚಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.  ಸಾಂ.ಪೆದ್ರುಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಚೆಯ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ, ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಂ.ಪೆದ್ರುನ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಲಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೊ ಅಖ್ರೇಚೊ ದಿಸ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತ್ಲೊ ತರ್, ಆಮಿ ತೊ ದೀಸ್ ಗಿಮ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಲಾ. ಆಮಿ ಗಾಂವ್ಚೆ 8 – 10 ಈಷ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್  ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚೆಂ  ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ತಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂಕ್ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ‘ವೀಕ್ ಎಂನ್ಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್’. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾಯ್ಟಿ ಹೆಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪ್ತಾ ತರೀ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ “ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ” ಮ್ಹಣೊನ್ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾನಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಾಟ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿಯ್ ಆಸಾ.
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಚೆಂ ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಗಿಮ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ‘ಎಂಡಿ(ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಜಾಳಿಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಾಧನ್)” ಘೇವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್,ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಜಾಳ್ ಘೆವ್ನ್ ದೊಣಿರ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಪಾವ್ಶಿಲ್ಲೊ ದಿಸ್ ಸುರು ಜಾತೆತ್ ಸಾಗೊಂಕ್ ಆಸಾಯ್? ಹಾತಿಂತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಯಾ ಟಾರ್ಚ್ ಘೇವ್ನ್ ಜೊರಾನ್ ಬಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂಕ್ ಉಬಾರಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾರ್,ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸಾಚೆ ಘರಿ ಘೆವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಸಕಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಚೆ ‘ವೀಕ್ ಎಂನ್ಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್’ ವರ್ಸ್ ಭರ್ ಗಿಮ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾ ಮಾಸ್ಳಿಚ್ಚ್ ಮೆಳಾಜೆಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ.ಗಿಮ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮೀಟಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಖುಬೆಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಖುಬೆ ವಿಚುಂಕ್ ವೆಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಗೆಂ ದಿಸ್ತಾನಾ ತೆಂಯ್ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಯ್ ಆಸಾ.

ಗಿಮ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲಾಗ್ಗಿಂ-ಲಾಗ್ಗಿಂ ಎಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಥೊಡಿ ವ್ಹಡ್ ತಳ್ಯಾನಿಂ ಉದಾಕ್ ಸುಕೊನ್ ಯೆತಾ. ತಸ್ಲಿ ತಾಳಿಂ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ತರ್ನ್ಯಾಟಾನಿಂ ಮೆಳೊನ್ ತಾಳ್ಯಾಚೊ ಚಿಕೊಳ್ ಕೊದ್ವೊಳೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಉಟೊವ್ನ್ ಯೆಂಡಿ ವೊಡ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೆಂಡ್ಯೆಂತ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಶಿರ್ಕಾತಾತ್. ಆಶೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೆಂಡ್ಯೆಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ನ್, ಜಮೊವ್ನ್ ಘರಾ ಸುಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೆ. ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ದಿಸ್ ಧಾದೊಶಿ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕೆಕಾ ವಾಟ್ಯಾಂತ್ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಯೆತಾಲ್ಯೊ.ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಘರಾಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಸುಟಿ ಕರ್ನ್ ರಾಂದುನ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ಜಾತಾ.

ಹಾಂವ್ ಯೆಂಡಿ ವೋಡ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಗೆಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಜಾಳ್ ವೊಡುಂಕ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಗಿಮ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ದೋನ್ ಈಷ್ಟ್ ರಾತಿಚೆ ದೋಣ್ ಘೇವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಜಾಳ್ ವೊಡುಂಕ್ ತವಳ್ – ತವಳ್ ವೆತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಜೀವಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ಧಾಟೊ – ಮೋಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್,ದೋಣಿರ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಜಾಳ್ ವೊಡುಂಕ್ ವೆಚೆ ಖಬರ್ ದೀನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಅಪೊವ್ನ್ ವೊರ್ನಾತ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಸಕಾಳ್ ಜಾತೆತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾತ್. ಆನಿ ಆಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾನಿಂ ಚಡ್‌ಚ್ಚ್ ರೂಚ್ ಆಸ್ತಾ.

ML004

ML006

ಜೂನ್-ಜುಲಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೊರಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉದಾಕ್ ಭರೊನ್ ಕೊದ್ವೊಳ್ ಜಾತಾನಾ ಕೊರ್ಜಾಣೆನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಯಾ ಗಾದ್ಯಾನಿಂ ಉಡೊನ್ ಯಾ ತೋಡಾ ದೆಗೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಆಶೆಂ ತಡಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳಿ ರಾತಿಂಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಘಾಲ್ನ್‌ಗಿ ಯಾ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಘಾಲ್ನ್‌ಗಿ ಸೊಧುನ್ ತಲ್ವಾರಿಂತ್ ಯಾ ಕೊಯ್ತೆತ್ ಮಾರ್ ಗಾಲ್ನ್ ಆಮಿ ಧರ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಆನಿಂ ಆಶೆಂ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಉಬಾರಾಯೆಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಯ್ತಾತ್. ಉಬಾರಾಯೆಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಬಯ್ಲಾ ತಡಿರ್ ಚಡಾವತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಉಬಾರ್ಯೆರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾಸೊ, ಕುರ್ಲಿ ಮೆಳ್ಚಿಯ್ ಆಸಾ.

ವಾರ‍್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್  ಔರ್ ಭರ್ಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಹ್ಯಾವೆಳಾ ನ್ಹಂಯ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ತೊಡಾಕ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಡಾಂತ್ ರಾಂಪೊಳ್ ( ದೊರ್ಯೆಕ್ 15 ಥಾವ್ನ್ 20 ಗರಿ ಬಾಂದುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸೊಡ್ಚೆ) ಬಾಂದುನ್ ದವರ್ಚೆಯ್ ಆಸಾ. ಭರ್ಲೆ ಔರ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ತೊಡಾಂತ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ರಾಂಪೊಳಾಕ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್.ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ರಾಂಪೊಳ್ ಬಾದ್ತಾಂವ್. ಎಕೆಕ್ ರಾಂಪೊಳಾಂತ್ 15 ಥಾವ್ನ್ 20 ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಚ್ಯಾಕಿಯ್ ಚಡ್ ಗರಿ ಬಾಂದುನ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚಿ ಅನ್ಕಟಿ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ದವರ್ತಾಂವ್.

ML005

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಉಟಾ‌ಉಟಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳಾಜೆಯ್. ರಾಕೊನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ ಸಂಯಮ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಗರಿ ಗಾಲ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಇರಾರಾಯೆಚೆ ಕಾಮ್. ತಿ ಗರಿ ಘೇವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಘಂಟೊ – ಘಂಟೊ ಬಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮೆಳಾನಾ. ಕೇವಲ್ ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಸಾಜೆಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚೊ ಹಾತಾಂಚೊ ಗೂಣ್ ಭಾರಿ ಬರೊ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚಿ ಗರಿ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಶಿರ್ಕಾತಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಯೆಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಶಿರ್ಕೊಂಕ್ “ಎಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ,ತೀನ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ”ಸಾಂಗಾಯ್ಜೆc ಪಡ್ತಾ. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ಸಾಂ.ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಗರಿ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಉಡಯ್ಲಿ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಗರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಲಾಗ್ಚಿ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್‌ಚ್.
ಅಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವೀಕ್ ಎಂನ್ಡ್ ಫಿಶಿಂಗಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಚಡ್‌ಚ್ಚ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಗಿಮ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಯೆಂಡಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ಧಾದೊಶಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಜೊರಾನ್ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂ ನಿಮ್ತಿ ಉಬಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಗರಿ ಘೆವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ತರಿ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಅಖೇರ್ ಜಾವ್ನಾ. ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗರ್ಯೆಂತ್ ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಶಿಕಾರಿಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಖಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಣಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಲಾಗ್ತಾಯ್ ಪಳೆಜಾಯ್. ಮೆಳಾ ನಾ ತರ್ ಮುಖ್ಲೆ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?

► ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.