ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ಸಮ್ಜಣಿ , ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉಡಾಸ್

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಘಡ್ಚಿಂ ತಿ ಘಡಿತಾಂ, ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತೆ ವಿಷಯ್‌ಚ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್, ಆಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್.  ‘ಬಾಂಯ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಪರಿ’ ಮಾಮ್ಮಿನ್,ಪಪ್ಪನ್ ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ.  ಗೂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಕನ್ನಡಚ್ಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಂತುರಾ ಪರಿಂ ಎಕ್ ‘ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್’ ಮತಿಂತ್ ಉಭೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆತಾತ್.
ಪೊರ್ಚ್ಯಾ  ಎಕ್ ದಿಸ್ ಆಮಿ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಈಷ್ಟ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಭಟಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕುರ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಉಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿ ಎಕ್ ೭-೮ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ನಾಣೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಪೊನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.  ಉಲೊನ್ ಜಾತೆಚ್ ಫೊನ್ ದವರ್ನ್ ಚೆರ್ಕೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್  ವೆಚೆ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ರಾವೊನ್ “ ಅಳೆರೆ ಬಾಬಾ ಎಕ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆ ತುಂವೆ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್‌ನಾಯ್ ” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.  “ತೊ ಎಕ್ ರುಪಯ್ ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾ ಕೊಯಿನ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲಾ ಅಂಕಲ್, ತುಂಚ್ ತ್ಯಾ ಬೊಕ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆ ಆಂಕಲ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್  ತೊ ಚೆರ್ಕೊ ಧಾಂವ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೊ ಚೆರ್ಕೊ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೊ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೋಂಡ್  ಆಮ್ಚೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಂಗ್ಡಿ ಭಿತರ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ ಹಾಸ್ಚೆಂಗಿ ? ಯಾ ತಾಚೆರ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ಚೆಂಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂದುನ್ ವೆತೆಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಆಶೆಂಚ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಾ ಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿಂ ಸಭಾರ್ ಆವ್ಗಡಾಂ ಘಡ್ತಾತ್. ತಿ ಅವ್ಗಡಾಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಹಾಡಾಯ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ,ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಚೆ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತುರಂತ್ ಆನಿ ಸಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆವ್ಗಡಾಂ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಆಜ್ ಸಬಾರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೋನ್ ತರೀ ಹಾಸೊ ಕಿರ್ಲ್ಯಾತಾತ್ ಖಂಡಿತ್.
ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಬರಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಈಷ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಗಾವಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಏಕ್  ‘ಡಿಬೆಟ್’ ಕರ್ನ್ ‘ಕಟಾ-ಕಟಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜಿಣಿಯೆಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಚೆ.  ಆಶೆ ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕಾಕ್ ವೆತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಥೊಡಿ ಘಡಿತಾಂ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾತ್.
ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಿಕೆ ಅಂಬಡೆ ಖಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ. ಎಕ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಭಟಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಬಡೆ ಕಾಡುಂಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಫಾತೊರ್, ಥಂಯ್ಚ್ ‘ಟೊಂಕ ಆಟ’ ಖೆಳೊನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ೫ ನೆ ಕ್ಲಾಸಿಂಚೆ ಭಟಾಚೆ ಧುವ್ ‘ರಶ್ಮಿ’ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೊ. ರಶ್ಮಿ ರಡೊನ್‌ಚ್  ಭಟಾ ಸರ‍್ಶಿ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಭಟ್ ಧಾವೊನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪ ಸರ‍್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ,ಪಪ್ಪ ಬೊಬ್ ಗಾಲಿತ್ ವಾರ‍್ಯಾ  ರುಕಾಚ್ಯಾ  ಆಡೊರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ‘ಸಟಾ-ಸಟಾ’ ಕರ್ನ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಂಬಡೆಚೆ ಪಿಂತುರ್‌ಚ್ ಸೊಡಯ್ಲೆ. ತೆಂಚ್ ಆಕೇರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭಟಾಚ್ಯಾ ಆಂಬಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಸರ‍್ಶಿ ‘ಲೆಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಶಾನಾಂಕ್’ ಆಯ್ಲೆ ಸೆಜಾರ್ಚೆ ‘ಚಿನ್ನಕ್ಕ’ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಪಪ್ಪನ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆ ಆಂಬಡೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಆಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕ “ ಕಿನ್ಯಾ ಇಪ್ಪನಗಾ ಪಂರ್ದ್ ಅಂಬಡೆ ತಿಂದ್‍ದ್, ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಬಡೇದಾ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಆತಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತವಳ್-ತವಳ್ ಅಮ್ಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ  ಘಡಿತ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ.
Essay01ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಭೆಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ರಾತಿ ಪಯ್ಸಿಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಮ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಾನಾ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ “ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ತಾನಾಚ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ’ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉತ್ರಾಂ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್ತಾನಾ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಕ್ ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾ’ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತೆಚಿ ಕಾರಾಂ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಮಾಮಾ ಸರ‍್ಶಿಂಚ್ ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಚಡ್ಡಿ ದೊಸ್ತ್ ಆಲ್ಪಿ, ವಿಲ್ಸನ್, ಆಶ್ವಿನಾಕ್ ಅಪೊವ್ನ್ “ಆಳೆಯಾರೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಕ್ ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾರೆ, ತುಮ್ಕಾ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾರೆ” ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ.
ವಯ್ಲೆಂ ಘಡೊನ್ ಹಪ್ತೊ ಉತ್ರಾತಾನಾ ,ಪಪ್ಪ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗಿ ಪಾವ್ಲೊ, ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ “ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ ,ದೆಕುನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಮ್ಮಿಲಾಗಿ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸದಾಂಚ್ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಚ್ ಆಜಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ! ಹೆಂ ಕಿತೆಂ? ಮಾಮಾಕ್ ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾ. . . ಪಪ್ಪಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾ. . . ವಿಚಿತ್ರ್!  ಸೀದಾ ಪಪ್ಪಲಾಗಿ ವಚೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ಪಪ್ಪ ತುಕಾ ರಿಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾ ನ್ಹಂಯ್ ? ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್  ದೀ ಪಪ್ಪ”.      “ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್‌ರೆ?….ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್  ರಿಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾರೆ ?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಪಪ್ಪನ್.  “ ಮಾಗಿರ್ ತುಂವೆ ಮಾಮ್ಮಿ ಸರ್ಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಯ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹಾಂವ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ? ” ಪರತ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ. “ ತೆಂ ಹಾಂವೆ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂರೆ , ರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ “ರಿಕ್ಷಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ”  ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಕೀಯ್ ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆನಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ್  ಮಾತ್ರ್ “ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮಾ ಲಾಗಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಮ್ಕಾ ಎಕ್ ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿರೆ” ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್-ತವಳ್ ಕಶೀಯ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಖಾತಾಲೆ, ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಡಾಯ್ತಾತ್.
ದೊತೊರ್ನಿಕ್  ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ನಾತ್ಲಿ ಖಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ? ಖಂಯ್ ವೆತಾ? ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾ? ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ರಾವ್ತಾಗಿ? ತಾಕಾ ಭೆಂ ದಿಸಾನಾಂಗಿ? ಆಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಸವಲಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವೊನ್-ಘುಂವೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಿಶಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ,ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ನಿದ್ತಾ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ವ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊಂ.  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಅಪೊವ್ನ್ ಪಿಕೆ ಆಂಬೆ ದಿತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಎಕ್ ಘರ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್.
ಎಕ್ ಕೆ.ಜಿ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ೪೦ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ದಿಸ್ ತೆ.  ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ.  ಪಪ್ಪನ್ ೨೦೦ ರುಪಯ್ ದಿವ್ನ್ ದುಕೊರ್ ಲುವಿಸಾಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ವಾಟೆರ್ ವೆತಾನಾ ಕ್ಲಾಸಿಚೆ ಸಂತು,ಮಂಜು ಆನಿ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಪಿಶೆ ಚಡಚ್. ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಮಾಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ನ್ ಮಾಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲೊ. ವಾಟೆರ್ ವೆತಾನಾ ಚಡ್ಡೆಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಗಾಲ್ತಾನಾ ಪಪ್ಪನ್ ದಿಲ್ಲೆ ೨೦೦ ರೂಪಾಯ್ ನಾತ್ಲೆ. ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ? ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಪ್ಪ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮಾಸ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಧಯ್ರಾನ್ ದುಕೊರ್ ಲುವಿಸ್ ಅಂಕಲಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ಮಾಸ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಪಪ್ಪನ್ ಪಯ್ಶೆ ಫಾಲ್ಯಾಂ  ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ.  ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾಮಾನ್ , ,ಮೌಶೆನ್, ಪಪ್ಪನ್,ಮಾಮ್ಮಿನ್,ಆಬಾನ್,ಮಾಯ್ನ್,ಬಾಪ್ಪುನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಎಕ್ಟಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ೮೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಅನಿ ತಾಂತು ೨೦೦ ರುಪಯ್ ದುಕೊರ್ ಲುವಿಸ್ ಅಂಕಲಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆ.
ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚಿ ರೀತ್ ಚಿಂತಾನಾ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ  ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಸೊ ಯೆತಾತ್.  ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್ ತಶಿ ,  ಕಿತೆಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾ ಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರೀ , ದೋನ್ ದುಃಖಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ , ನಾ ಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಗಡಾಂ ಘಡೊಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನೆಣ್ತಿ ನ್ಹಂಯ್. ಅವ್ಗಡಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರೀ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್  ದುಃಖಾ  ಸುಟ್ಲ್ಯಾರೀ ,ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ  ಸಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ನಯ್. ಆನಿ ಅಸಲೆ  ಅವ್ಗಡ್ ವಾ ಚೂಕಿಂ  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊಯ್ ಉಬೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್.
ಪುಣ್,  ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚಿಂ ಅವ್ಗಡಾಂ ಯಾ ಚೂಕಿ ಮಾತ್ರ್ ಅಜೂನಿಯ್ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾತ್. ಥೊಡೆ ಕಡೆ ತಸ್ಲ್ಯೊ ಚೂಕಿಚ್ ಅಜ್ ಸಭಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.