ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ

ಮಿರ್ಣಿಚಿ ದಿಸ್ಪಟಿ ಸುರು ಜಾತಾ ಸಕಾಂಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚಾಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್  ಆನಿ ಅಕೇರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಆಮೊರಿಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್. ಆಲ್ತಾರಿರ್ ವಾತ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಸಿಗ್ನೆಲ್ ದೀತ್ ತರ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ನಾ ತರ್ ತೊಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ.  ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್, ಕಾಣಿಕೆ ಕಂರ್ಡೊ ಯಾ ಕೊಬ್ಲೆಂ ಬೊವ್ಡಾಂವ್ಕ್, ‘ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆಂಟಿ ಲೆವೆನಾಂತ್ಲೆಂ, ಬಿ. ಹತೊಂಬತನೆ ಕಾಂತಾರ್ ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್, ಕೊಣಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್  ಸರ್ವಾಂಕ್  ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೊ ಮುಲ್ಯಾಫಾತೊರ್.
ಸದಾಂ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಬ್ರೇಕ್ ಆಸ್ತಾ, ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುಂಕ್. ನಾ ತರ್ ಪೊಸ್ಟಾಕ್, ವಿಗಾರಾಚೆಂ ವೊಕ್ಲ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಯಾ ವಿಜೆಚಿ, ಪೊನಾಂಚಿ ಬಿಲ್ಲಾ ಬಾಂದುಂಕ್, ಸಾಂಜೆರ್ ವೊಡ್ತಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ಬಿಝಿ. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಪುರ್ಸೊತ್ ಆಸಾನಾ.  ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಮಿಸಾಂ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಪಿರ್ಗಜೆ ಹೊಲಾಂತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ವೊವ್ಳಿಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪುಕಾಟಾಕ್. ರೆಸ್ಪೆರ್, ಮರ್ಣಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಕಾಮಾಚೊ ಬೊರೊ. ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ‘ಸುಃಕಾ ದುಃಕಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮೈಕ್ ಧರುಂಕ್, ವೊಲಾವೆಳಾರ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಉದಕ್ ವೊತ್ತಾನಾ ಆಯ್ದಾನ್ ಧರುಂಕ್, ಮರ್ಣಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಪಾಕ್ ಖೊರ‍್ಯಾಂತ್ ಮಾತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಶೆಂ  ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ತಾಚಿ ವಿವಿಧ್ ಸೆವಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್  ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ‘ಪೊಟೊ ಆಲ್ಬಾಮಾ’ಂತ್ ಮಿರೊಣಿಚಿ ಏಕ್ ಪೊಟೊ ಆಸ್ತಾ.
ಹೆರ್ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ ತರೀ  ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚಿ ನೀದ್. ತಾಚೆಂ ಹೆರ್ ದೊಗ್ ಗೊಸಿಪ್ ಪಾಟ್ನರ್, ಬೊಟ್ಲೆರ್ ರಜೆರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಚಾಮೊದೊರಾನ್ ಕಾಲ್ದಿ ಚಡಿತ್ ಮಾರ್ನ್ ಚಕ್ಕರ್ ಮಾರಲ್ಲೆ ದೀಸ್, ತಾಣೆಂ ತ್ರಿ ಇನ್ ವನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಕಮ್ ಚಾಮದೊರ್ ಕಮ್ ಮಿರ‍್ಣಿಯಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.
ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ಲೆ ಸುಕೆ ನಾರ್ಲ್ ತೆಂಗ್ಟೆಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಬಾಂದುನ್ ವೊಡುಂಕ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ ದೋನ್ ಬೊಂಡೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಡ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಸುಕ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಡ್ಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದೋನ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾಚೊ ನೆಸಲ್ಲೊ ಲೋಬ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕೊವೆತಾಂಕ್ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ಕ್ ದೀಂವ್ಕ್  ವರ್ತಾನಾ, ಲೊಬಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ ನೈಂ ತರೀ ಚಿಟಿ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಜಾತಾತ್. ಪಾದ್ರಾಬಾಚ್ಯಾ ಲೊಬಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕ್ಕೆ ತೊ ವೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಗುಪಿತ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ –  ಹೆಂ ಸದಾಂಚೆ.
ಲಾಕಾನಿಂ ಖರ್ಚುನ್ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲ್ಯಾ  ತೊರಿರ್, ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಚಿ ದೊರಿ ವೊಡ್ನ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್ಚಿ ಮಿರ್ಣಿಚಿ ಕಾಣಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್.  ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್, ಮಿಸಾಕ್ ಕಶೆಂಯ್ ದೊರಿಯೆರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಾಂಟ್ ಪಾಳ್ಣೆ ದಲಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ವಾಜಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮರ್ಣಾಕ್  ಆನಿ ಅಮೊರೆಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಕ್, ದೊರಿ ವೊಡ್ತಾನಾ ಡಾಂವ್…. ಡಾಂವ್ , ಡಾಂವ್…..ಡಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೋನ್ ಮಾರುಂಕ್, ಚತ್ರಾಯ್ ಸಂಬಾಳಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಜರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೋನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ವೊಳು ಡಾಂವ್.., ಜಶೆಂ ಪಟಾಕಿ ಪುಟೊನ್ ನಿಮಾಣೆ ಎಕ್ ಟುಸ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ವಾಜ್ತಾಲಿ.
ಆದಿಂ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೊ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಾಟಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆರಾ/ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆನಾಥ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಚೆಡೊ ಹರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಜಾತಾಲೊ. ಶಿಕಪ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ (ಮೆಟ್ರಿಕ್) ತ್ಯಾ ಪಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಿರೊಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಡೆ ತಾಣೆಂ ಲಂಬಾಣಿನಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಟ್ಲಿ ಪೊಟ್ಲಿ  ಘೆವ್ನ್ ವಚಜೆ ಪಡ್ಟೆಲೆಂ. ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾಚೊ ಖರೊ ಭಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾಯ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ನಾತ್ಲೆಂ.  ಜರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ವರ್ಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.
ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಿರೊಣ್ ಆಮ್ಚೆಪರಿಂ ಪಿರಾಯೆನ್ ಸಮಾಸಮ್. ತಾಕಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಅಸೊಚ್ ಘಾಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಕಳಿತ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ, ಗುಟಿಯೊ, ಮರಮಂಗ, ಲಗೊರಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಯೇತ್ ತರ್, ಸಾತಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸವಾಯ್ ಸತಾಂಕ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ಶಿಸ್ತೆಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಚಿ ಏಕ್ ಖುಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಬಸಾತ್ ತರ್, ದುಃಖಿನ್ ದೊನ್ ದೀಸ್ ದೊಳ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್  ಪಡನಾತ್ಲೊ.
ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆ ನಿತಳ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾರಲ್ಲೆ ಲೋಬ್, ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಅಪೊವ್ಣೆಂ (ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಲೊಬ್ ನೆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಗಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಆಣ್ಯಾಚಿ ಪಾವ್ಲಿ ಇನಾಮ್). ಆಪ್ರೂಪ್ ಹೊಸ್ತು ಪಿಟೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ಘುಟಾನ್ ಇಲ್ಲೊ, ಇಲ್ಲೊ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೊವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್  ದವರ್ತಾಲೊ.
‘ಕಿತೆಂರೆ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಟಿ ವಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೀಸ್ ದೀಸಾನ್ ಮುಗ್ದಾಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ದುಬಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮೀಸಾಂ ಚಡ್ ಆಸಲ್ಲಿ ನೆಂ ಫಾದರ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಿಬ್ ದಿತಾಲೊ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಚೊರಿ ಜಾಲಿ. ಚೊರಾನಿಂ ಬಾಗಿಲ್ ಪೊಡುನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ವರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ. ಫಕತ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ತೆಸಾಂವಾ.  ತಿಂಯೀ – ಬೊರಿ ಸೈರಿಕ್ ಮೆಳೊಂದಿ, ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೊಸೊಕ್ ವಿಜಾ, ಬಾಯ್ಲ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ,  ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ. ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ದೆವಾಕ್ ಲೊಂಚ್ ಬಾಸಾಂವ್ಚಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಚಿಟಿ  ಚೋರ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದುಡು ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲೆ.
ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಿರ್ಣಿಕ್  ಒವರ್ ಟೈಮ್. ರಾತಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ನಿದೊಂಕ್. ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಚಡಿತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ವ್ಹಡ್ ಜೈತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್  ಆಮ್ಚೊ ಮಿರೊಣ್  ಆನಿ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ಜೆಜು ಮಾತ್ರ್ . ತ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದೈರಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ  ಬಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ದಾಂಡೊ ಆನಿ ಬೆಟ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ನಿದ್ಲೊ.  ಆದ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾ ಭುಯಾರಾಂತ್ ತಬೆರ‍್ಣಾಕ್ಲಾ ಕುಶಿಚೆ ದಿವೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾ.
ರಾತಿಂ ಮೊದ್ಯಾನೆರ್ ‘ಕಟಾರ್… ಕಟಾರ್…’ ಆವಾಜ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮಿರೊಣ್ ಚೋರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಹಳೂ ಬಾಗ್ಲಾಲಾಗಿಂ ಕಾನ್ ದಿತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೊ ನಿಶಬ್ದ್, ಎಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆವಾಜ್ ಖೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಮಿರ್ಣ್ಯಾಮಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹರ್ ದಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂತಾಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ. ಸಾಂ ಮಿಗೆಲಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮಿರ್ಣಿಕ್  ಭಾರಿಕ್ ಘಾಮ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಉದೆಲೊ. ಸಾಂ ಮಿಂಗೆಲಿ ಭಾಲಿಯೆಚ್ಯಾ ದೊಮೊಸಾನ್ ಸೈತಾನಾಚೊ ತಕ್ಲೊ ತೊಪುನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಉಬೊ ಆಸಲ್ಲೊ. ತರೀ ಭಾರೀಕ್ ‘ಕಟಾರ್… ಕಟಾರ್…’ ಆವಾಜ್ ರಾವ್ಲೊನಾ.
ಚೋರ್ ನಾ ತರ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ?  ಜೀವ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಂಕಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಚಡ್, ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ಲ್ಯೊ ಆದ್ಲ್ಯೊ ಸಮಾಧಿ. ಕಟಾರ್… ಕಟಾರ್… ಆವಾಜ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಕೊಣ್ ನಳೆ ಕಾಡ್ನ್  ಭಿತರ್ ಯೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಟ್ರಿ ವಯ್ರ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಕೊಣೀ ನಾ, ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಟಾರ್… ಕಟಾರ್…
ಆತಾಂ ಮಿರ್ಣಿಕ್ ಸುಕ್ಯಾ ಘಾಮಾ ಸಂಗಿ ಕಾಂಪ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಕೊಣಿ ನಾ, ಆವಾಜ್ ರಾವಾನಾ, ಚೋರ್ ನಾ, ಮೆಲ್ಲೆಂ  ದಿಸಾನಾ. ಮಿರ್ಣಿನ್  ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ  ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾ ಧರ್ಲಿಂ.
ಫಾದರ್, ಫಾದರ್, ಫಾದರ್…..
ಮಿರ್ಣಿಚ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗೊಣೆಕ್ ವಿಗಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ  ನಿದೆರ್ ದಾರ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.
“ಫಾದರ್ ಮ್ಹಕಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ನಿದೊಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ, ಥಂಯ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಆವಾಜ್ ಯೆತಾ, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ನಿದ್ತಾಂ”  ಮ್ಹಣ್ ಭಿಚಾಣೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಲಾಂತ್ ವೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಸ್ವಸ್ಥ್  ನಿದ್ಲೊ.
ವಿಗಾರ್ ತರೀ ತ್ಯಾ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತೊಲೊ ?  ದಾರಾಕ್ ಖಿಳ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್  ಮಿರ್ಣಿಕ್  ಪಿಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‍ಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊ.
ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಉಟ್ತಾನಾ ಮಿರೊಣ್ ಉಟ್ಲೊನಾ.
ಮಿಸಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಬೊಟ್ಲೆರಾನ್ ಮಾರ್ಲಿ.
ವಿಗಾರ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಸಾಡೆ ಸ ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಭೆಟೊವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ನಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಘರಾ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮಿರೊಣ್  ಆಜೂನಿ ವೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ.
ತಾಕಾ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಆಂಗ್ ಹಾಲಯ್ತಾನಾ  ಮಿರ್ಣಿಚಿ  ಕೂಡ್ ತಾಪಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ತಾಲಿ. ಭಿಯಾಚ್ಯಾ ತಾಪಾನ್ ಆಕುಡ್ಚ್ಯಾ ಮಿರ್ಣಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೊ.
ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ವಾ ನಾಂ ತೆಂ, ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಘಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.
ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ಪಾಕಾಸಾಂ ತಾಪೊನ್ ಘಟ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಆನಿ  ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತ್ ಬಳ್ ಜಾತಾನಾ ನಿವೊನ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಾಕಾಸಾ ಫುಲ್ತಾನಾ ಕಟಾರ್ ಕಟಾರ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.
ಆನಿ  ಹ್ಯಾ ಕಟಾರ್ ಕಟಾರ್ ಆವಾಜಾನ್ ಮಿರ‍್ಣಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಗುಡ್ಗುಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !