Trending Now

ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಮೊರ್ನಾಗಾಡಿಯೆಚಿಂ ರೊದಾಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ , ಆಮಿ ಜೆನ್ನಾಂ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ , ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಇತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡನಾತ್ಲೊ.  ಕಾಂಯ್ ತೆದಾಳಾ-ತೆದಾಳಾ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿ ಥೈಲಿ ಶಿರ‍್ಕಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಪ್ರೂಪಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಚಡ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಿಠಾಯಿ ಆನಿ ದಾಸ್ಮಿ ಫುಲಾಂಚೊ ಬಣ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಮಾಜ್ವಾತಾಲೊ. ತರೀ ತಿಂ ಫುಲಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ.

ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ‍್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಬಕ್ಕರಾರ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೊಂ. ತೆ ಧಾ ದೀಸ್ ಕಶೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂಚ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚಾ ಆನಿ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ನ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬೊಶಿಭರ್ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಲೊಂ. ಸೆಜಾರಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫುಲಾಂ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೀ ’ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾನಾತ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್.  ಕಿಟ್ಟ ಭಟಾಚ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಲಿಂತ್ಲಿ ಮಿಠಾಯಿ ಫುಲಾಂ, ರಹಮತ್ತುಲ್ಲಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ದಾಸ್ಮಿ ಫುಲಾಂ, ಭಟ್ರಬೆಟ್ಟು ಲಾಗಿಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖೊಡ್ಪಿ ಸುವಾತೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾವ್ಳೆ ಫುಲಾಂ, ಕೂಕ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿಂ ಬೆಟ್ಟ ತಾವರೆ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಫುಲಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೈಲೆಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

ಸಕಾಳಿಂಫುಡೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಫುಲಾಂ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಸೊಭವ್ನ್ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ವೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಸಬಾರ್ ಚೆಡೆ-ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಟೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾಯ್ಜೆ ಥರ್ ಕೊಣೆ ಖಂಯ್ಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ  ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ’ತುಂಡು’ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ. ಹೆ ಅಪುರ‍್ಬಾಯೆಚೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ‘ಹಾಂವ್ ಭುರ‍್ಗೊ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಉರಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯೀ ಭೊಗ್ತಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಅಲವ್ಕಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮಧೆಂಯೀ , ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್, ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕೀ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾತೆಚ್  ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ತರ‍್ನಾಟಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಫರ‍್ಮಾಣೆ ತಿಣೆ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ – ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಘೊವಾನ್ ತಿಕಾ ಜಿವಿಶಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪುಣ್ ಸತ್ ಮಾತ್ರ್ ವಯ್ಲೊ ದೇವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ – ರಸ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಇಗರ‍್ಜೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪುರ‍್ಶಾಂವಾರ್ ಫುಲಾಂ ಅರ‍್ಪುನ್ ಆಮಿ ಮುಕಾರ್ ಸರ‍್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್  ಇಗರ‍್ಜೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಸುವಾತೆರ್ ಫುಲಾಂಚ್ ಫುಲಾಂ ಪಡ್ತಾತ್, ಕೊಣೆ ಫುಲಾಂಚಿ ರಂಗೋಳ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಹಾಂತುಳ್ಣ್ ಸೊಡಯ್ಲಾಂ  ವಾ ಪೂಕಳಂ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಜಶೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ.  ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ವಿಧಿಕ್ ಹಾಂವೀ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತೆದಾಳಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊಂ  ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಕ್ಕೀ ಉಡಾಸ್ ನಾ,  ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ – ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತಿಚಿ ಮರ‍್ಣಾಚಿ ಗಾಡಿ ಪುರ‍್ಶಾಂವಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಫುಲಾಂವಯ್ರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಸರ್ಗಿಂ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ , ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಆಮಿ ಉಡಯಿಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ,  ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಕರ್ಪೊನ್ ಥೊಡಿಂ ಬಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಆಜೂನ್ ಥೊಡಿಂ ಜಿವಿಂಚ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಟ್ ಸೊಡಯಿತ್ತ್ , ಜಿಣ್ಯೆ ದೊನ್ಪಾರಾರ್  ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಚಮ್ಕಾತಾಲೆಂ. ತಿಚಿ  ನಿರ್ಜೀವ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಕೂಡಿಚೆಂ ವೊಜೆಂ ವಾವವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಗಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ರೊದಾಂ ಪಂದಾ ಚಿಡ್ಡೊನ್ ಜಿವಿಂ ಫುಲಾಂಯೀ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ಟಾಲಿಂ.

ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ , ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಮರಣ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾವವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಅನ್ಯೆಕಾ ಕೊನ್ಶಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಘೊವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಂಟುಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್  ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಯೀ ದುಕಾಂ ಪಾಜ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ಖಬ್ರೆವಿಣೆ ಮ್ಹಜಿಂ ದುಕಾಂ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಗಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ರೊದಾಂ ಪಂದಾ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂ ಫುಲಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ರಗ್ತಾವರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂಕ್ ಫಳ್‌ಫಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತೆ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊಂ ರಡ್ಲೊಂಗೀ ,   ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಮರ‍್ಣಾಚ್ಯಾ ವಿಧಿಕ್ ವಚೊನ್  ರಡೊಂಕ್ ಆಜ್ ದುಕಾಂ ಉರೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್  ಮ್ಹಾಕಾ,  ತ್ಯಾ  ಅವಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಬಾಪುಯ್ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪಳೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕಠೀಣ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ.

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಉಡಾಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಹ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಧೊಸ್ತಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿ ಆಜ್‌ಯೀ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಭಾವುಕ್ ಜಾತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಯೀ ಥಿರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ –  ಆವಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್  ದೀಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಮೆಲ್‍ಕ, ಮಿಯಾರ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !