ತಿಸ್ರೆಂ ಬಾಳ್

ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಚೀನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪಾಳ್ಳಾಂ. ಪೊರ್ಚೆಂ ಪೋರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾತ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಆಬಾದಿ ಲೇಕಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ತಾತ್, ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಳ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿ ಕುಳಿ ದೊನ್ ಪರ್ಸಂಟೆಚ್. ಹಾಚೆಂ ವಯ್ರ್ ಚಡಲ್ಲಿಚ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರ‍್ಜಾ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್, ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಚಾನಿಯೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ’ಸ್ಕೆಚ್’ ಘಾಲೆಂ.
ಹಾಂವ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ . . . ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಎಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಉಲ್ಲಾಸಾಚೆಂ ತುರೆ – ಸಂದೇಶ್ ಹರ್ ವಾಟಾಂನಿ ವಾಳೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಚಡಿತ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್. ತಿಚೆಂ ಪೊಟ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ‘ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ತುಕಾ ಬೆಬಿ ಸುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಬಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವೆಗ್ಳಿ ದಿತಾತ್. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಪೊಟ್ ಯಾ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲಕ್ಶಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಕುರುಕುರು (ಕಿರಿಕಿರಿ) ಮಾಮಿಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್, ಆಜ್‍ಕಾಲ್.
ಹಾಂವೀ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನೈಂ. ಮ್ಹಜೊಯ್ ಭರ್ಮ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಚಡ್ಲಾ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆಕ್ ಚಡಲ್ಲೆ ಬರಿಂ. ಪುಣ್ ಮಲಾಮತ್ – ಹಾಂವ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾರ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೈಯ್ತಾಲ್ಯಾಂಚಿ ತೊಂಡಾ ಮಾತ್ಸೆಂ ಆಮ್ಸೆತಾತ್ ಆನಿ ಹಿಮ್ಸೆತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವೆ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ? ವಾ ಹರ‍್ಬೊಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕೊಣ್ಣಾ.
‘ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಜಾತಾಯ್?’ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ? ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಅಬ್ರಾಂವ್ ಬಾಪಾಪರಿಂ ಮಾತರ‍್ಪಣಾರ್ ಬಾಬ್ ಜಾತಾ ? ಯಾ ಸಾತ್ ಸತ್ತರ್ ಪೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ವೆಚೊ ಮಾತಾರೊ ಹಾಂವ್  ?
ಸೈರಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಿಕ್ಕೆ ತಡವ್ ಜಾಲೊ. ಘರ್, ಬರೆಂ ಕಾಮ್, ಬರ‍್ಪೊರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ‍್ತಾ. ಅಶೆಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಝೂನ್ ದಿಸ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.
‘ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನ್ ಯಾ ಚುಕೊನ್ ಜಾಲೆಂ’ ಅರೇ ಕರ‍್ಮಾನೊ . . .  ‘ಚುಕೊನ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಂಚ್ವೊ ಉಪಾದೆಸ್ ಮೊಡ್ಲಾ ?. ಯಾ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೊ ಚೊರ‍್ಲಾ.
ಅಪ್ರೂಪ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ ‘ತುಂಯೀ ನಿಮಾಣೆ ಆನಿಂ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಪುಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ಆಟಾಟ್ ಜಣಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಾತಾರಾಂಕ್. ಜರ್ ಆತಾಂಚೆಂ ಬರಿಂ ಎಕ್ ದೊನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತಲ್ಲೆ ತರ್, ಜೆಂ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಬಾಂಧ್, ಸೈರಿಕ್, ಒಳಕ್ ಖೈಂಚೆಂಯ್ ಜಮ್ತಿನಾ’.
ದೇಶಾಂತ್ ಅಸೊ ಜಣಾಸಂಖೊ ವಾಡ್ಲಾ, ಲೇಕ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹರ್ ಧಾ ವರ‍್ಸಾ ಕಾಡ್ಚಿ ವಾಂವ್ಟ್, ಘರಾನ್ ಘರ್ ಕಾನೆಸ್ಮಾರಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಲೇಕ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಝಳ್ಕಾತಾತ್, ಬೂಕ್ ದೊಡ್ತಾನಾ ಬಿಳಾಂತ್ಲೆ ಕೊಳೆಂದ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ಭುರ‍್ಗಿಂಚ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಜಣಾಸಂಖೊ ಪುಗೊನ್ ಕೆದ್ನಾ ಫುಟಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಭಿರಾಂತ್ ವಾಡ್ತಾನಾ, ಸರ‍್ಕಾರಾನ್ ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಹಾಡುನ್, ಹೊ ಜಣಾಸಂಖೊ ನಿವಾರುಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ದಾಡಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಲೋಕ್ ಖಂಯ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ತಾ ? ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾ. ಪೊಟಾಚೊ ಉಪಾಸ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ (?) ಉಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೀ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್.

ಪನ್ನಸ್ ವರ‍್ಸಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಸವ್ಕಾಸ್ ವೊಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಸಾತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಭಿರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ದೊಗಾಂಚ್, ನಿಮಾಣೆ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಬುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆಂ squash ಖೆಳ್. ಎಕೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕೊಂಪಿಟಿಶನ್ ಲೆಕಾರ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಾತಾಲಿ. ಎಕಾಚ್ ಲೆಕಾಚೆಂ ಜಲ್ಮಾಚೆಂ ಅಂತರ್ ಆನಿ ಸಾಂತಾ ಭಕ್ತಾಚಿ ನಾಂವಾಂ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್. ದಾದ್ಲೆ ಬೊಂಬೈ, ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸುಟಿಯೆರ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಸಂಪ್ಟೆಬರ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್. ಆವಯ್ ಆನಿ ಧು ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ದಿಸಾಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಘೊಳ್‍ಲ್ಲಿ, ಪುರಾಸಣ್ ರಾತಿಂ ಕಾಂಯ್ ಮನೊರಂಜನ್ ನಾತಲ್ಲಾ ಕಾಳಾರ್ full team ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ದೇವ್ ಭಿರಾತೆಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ರುತಾ ಜಾತಾಲೆಂ. ವಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಭೆಸ್, ಪುಡಾರ್ ವಿಂಚುನ್, ಉಬೊನ್ ವೆತಾನಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಎಕ್ಸುರಿ, ಮಣಿಯೊ ಗಳೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಳೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ.
ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾಂ, ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಕುಂಬ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಲೊಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಗುರ‍್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಾಡ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ formula ಚೊ ಆಜೂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲೆಂಚೆ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಉಬಾರ್ ಪೊಟ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಝಳ್ಕಾಲಾಂ.

‘ಆಮಿ ದೊಗಾಂ ಅನಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ದೊಗಾಂ’ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಚೆಂ ಹಕ್ಕಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿಂ ಚೆಡುಂ ಯಾ ಚೆರ‍್ಕೊ ದೆವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಳಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಯಾ ಲೇಕ್ ಚುಕೊನ್ ಘೊವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಚೆಡುಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೆರ‍್ಕ್ಯಾಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ, ಬಾಬಾ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಬೇಬಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾರ್ full stop. ಉಪ್ರಾಂತ್ careful ಜಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ದೊಗಾಂಚ್ ಪುರೊ, ನಾಕಾ-ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾರ್ ಜೊವ್ಳಿ ಭುರ‍್ಗಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ದೊಗ್ ಸಾಂಗಾತಿ, ಆತಾಂ ದೊಳ್ಯಾ ದಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾಂತ್.
ಮ್ಹಾಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್, ಸ್ತ್ರ‍ಿಯಾಂ ಥಂಯ್ ಗೌರವ್, ವಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರ್ಯಾದ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾತ್ ಭಾವಾಂಕ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಭಯ್ಣ್. ಚವ್ಗಾಂ ಭಾವಾಂಕ್ ದೊಗ್ ದೊಗ್ ಚೆರ‍್ಕೆ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ದೊಗಿ ಪೂತ್. ಜಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಹಟ್ಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ –  ಚೆಡುಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಝುಜ್ ಝುಜ್ತೊಲೊಂಚ್. ಸಚಿನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬಾರಾಚಿಂ ಶತಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಉಡ್ಡಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ.
ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾಗಾನ್ ಪುಗ್ಲ್ಯಾ ‘ಆನಿಂ ತುವೆಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ’. ತಿಕಾ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಮನ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮ್ಹನಾನ್ ಸೈ ಘಾಲ್ಲಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಂಡಿಶನಾನಿ. ‘ಜರ್ ತುಂ ಗಾಂವಾತ್ ಪರ‍್ಮನೆಂಟ್ ರಾವ್ತಾಯ್ ತರ್, ತಿಸ್ರೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಜಾಂವ್. ನಾಂ ತರ್ no..never’ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒರ‍್ಡರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ. ಆತಾಂ ಪರ‍್ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗಾಂವಾತ್ ರಾವ್ಚೆಂ ಆಟ್ಟಾಣೆ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ.
ಆತಾಂ ತೆಂ ಖುಶೆನ್ ಆಸಾ. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಮೆಲಿತ್ ಪಾದ್ರಿ ಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಚೆ ದೋಗ್ ಪೂತ್, ಆತಾಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾರ್ ಗುರ‍್ವಾರ್ ದಿಸ್ತಾನಾ ‘ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾ ದೀ’ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರಿ ಹಟ್ಟ್ ದರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾಯ್ ಖಂತ್ ಸೆಮಿನೆರಿಂತ್ ಮಾತಾರೆ ಪಾದ್ರಿ ಮಾತ್ರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುತಾಂಚ್ಯೊ ಲುಟಿ ಪಳೆತಾನಾ ಸೆಮಿನೆರಿ ವೆಚೆಂ ಲಕ್ಶಣ್ ದಿಸಾನಾ. ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಳೆ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ. ಕಾಂಯ್ ತಿಸ್ರೊಯ್ ಚೆರ‍್ಕೊ ಜಾವ್ನ್ ದೇವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ? ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
ಜರ್ ಅಶೆಂಚ್ ದೊಗಾಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ, ಎಕಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ?. ಪುಡಾರಿ ನಾಂತ್, ಪಿಕಾವಳ್ ಆಸಾ ತರೀ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ನಾಂತ್. ಹರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭುರ‍್ಗಿ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್, ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಜೊ, ಉಲೈಲ್ಯಾರ್ ರಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಲ್ಲೆ ದೀವ್ನ್, ವೇಳ್ ಚುಕೊನ್ ಖಾವವ್ನ್, ನಿಮಾಣೆ ‘ಪೂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಆಯ್ಕಾನಾ, ಧು ಮ್ಹಜೆ ಘರಾ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ದುರ‍್ಸಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಯ್ದೊ ? ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮಾತರ‍್ಪಣಾರ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಪೊಸ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಮಿದಾರೆನ್ ಜಿಯೊಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್. ಭುರ‍್ಗಿಂ ವಾಡ್ಲಿಂ, ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ನ್ ಪರ‍್ದೆಶಾಂತ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲಿಂ. ಮೋಗ್, ಕಾಜಾರ್, ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್, ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್.
ಆತಾಂ . . .ಹ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್, ಮುಂಗೆ ಪುಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜೆನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿಕಪ್ ಪುಕಾಟಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಿರ‍್ದಾರ್ ಕೆಲಾ (ಖಬಾರ್ ಖೈಂಗೀ ವಾಚಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ). ಬೋವ್ ಬರಿ ಗಜಾಲ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಬಾಂಳ್ಟೆರಾ ಖರ್ಚ್,ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೊ ಪೊಸ್, ನೆಸಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾ. ‘ಧರ‍್ಮಾಚೆಂ’ ದರ್ಮಾರ್ಥ್’ ಮೆಳ್ಯಾರ್ ಹಸ್ತ್ ಯೀ ಚಡ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಆಮಾ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಕ್.
ತೆಂ ಆಸೊಂ. . . ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾತ್ ಹಿ ಖುಶೆಚಿ ಖಬರ್ ವಾಜ್ತಾನಾ, ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ Gods own country ಕೇರಳಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪರ‍್ಜಾಚೆರ್ ಫರ‍್ಮಾಣ್ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಜರ್ ದಾದ್ಲೊ ತಿಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಹಿನೆ ಸಜಾ ಆನಿಂ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಜುಲ್ಮಾನ್, ಸಂಗಿ ಸರ್ವ್ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಸವ್ಲಾತೊಯ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಚುಕ್ತಾತ್.
ಖಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಆಸಾ. ಬಾಂಳ್ಟಿ ಪೊಸ್ತೆಲಿಂ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ತಾಂಕಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ರೇಟ್ ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಪಡ್. ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಬಾಂಳ್ಟೆರಾ ಉಪ್ರಾತ್ ತುಜೆ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ ಆನಿ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಚಾರ್ ಬಾಂಳ್ಟಿಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್. ಟೆನ್ಶನ್ ನಾ, ತೆಂ ಘರಾ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಜಾತೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.
ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಖರ್ಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಯಾ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಜಿಣಿಯೆ ರಿತಿಂತ್  ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ದೊನ್ ಕುಡಾಚೆಂ ಘರ್ ತೀನಾಕ್ ವಾಡಯ್ಜೆ. ಎದೊಳ್ ಸ್ಕುಟಾರಾರ್ ಚಿಡ್ಡೊನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್,  ಕಾರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆತಾ. ಡಬ್ಬಲ್ ಕೊಟ್ ಪಾವಾನಾ. ಅಲ್ಮಾರ್ ಹೆರ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಭಡ್ತಿ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಣಾ ಲೇಕಾರ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೊ ಗೆಸಾಚೊ ಹಾಂಡೊ ದಿತಾನಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಎಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂಬಂವ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂಡೊ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಉಸ್ತಿಜೆ ಪಡ್ಲಾ. ನಾ ತರ್ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಖಡ್ಸ್ಯಾಚಿ ಮಾತಿ ಪೊಕೊರ್ನ್ ವಿಕ್ಲ್ಯಾರೀ ದುಡು ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದಾಕ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್.
ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂಚ್. . .  ದೆವಾನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ವೊತ್ಲಾಂ.  ಧುವ್ ಜಲ್ಮಾಲಾಂ.

 

 – ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !