Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಹಳ್ಳಿ, ಶಹರ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೃಷ್ಟಿ

ತರ್ನೊ ಕವಿ – ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್. ತಾಣೆ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಶಯ್ ರಾಧೇಯಾಚೆಂ ರೂಪಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೀಯ್ ಆವಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕುಂತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಯೆ ಪೋಟ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ವಾಳಯ್ಲೆಂಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಲ್ಲೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಶದ್ ಹಾಂತು ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೊ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಬೂಕ್ ಚಿಗುರು ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಕೆನರಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಮುಕೆಸ್ತ್  ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಯು ಎಸ್. ಬರಯ್ತಾ : ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿಚೊ  ಸಂಸಾರ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ , ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಂಕ್ ತೀವೃತೆನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೊ ಗೂಣ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ : ಹೊ ಗೂಣ್ ಫಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತಾಕ್  ಸಯ್ತ್ ಆಸಾ.

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುರವಣಿಂತ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಚ್ಯಾ ಗದ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಆಸ್ ಪಾವ್ ಆಸಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಚಿಮ್ಣೆಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಯಿ ಆಸಾ ಉಜೊಯೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಕನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತೀಥಹಳ್ಳಿ ಕವಿಂಚೆಂ ಸರ್ಗ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆಂಕಟೇಶಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸರ್ , ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಬರಯ್ಜೆ. ಎಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾರ್  ಘಮಾಸಾಣೆನ್  ಚರ್ಚಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸೃಜನ್ ಶೀಳತೆಚೊ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಚೊ ವಿಶಯ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ರಾನಾಂತ್ಲೆ ಘಟ್ ಮೂಟ್ ದೊರೆ ಆನಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾಲಿ ಝಾಡಾಂನಿಂಚ್ ಬಾಂದುಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಂಯೊ – ಶೋಕೇಸ್ ವೈಚಾರಿಕತಾ ಆನಿ ಸೃಜನ್ ಶೀಳತಾ ಹಾಚಿಂ ದೋನ್ ರುಪಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್.

Venkateshinner 1 ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಂಚಿ ‘ಹಳ್ಳಿ ಆನಿ ಶಹರಾ’ ಸಂಬಂಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಚೆ ವಿಷಯ್ ವಾಜಿಲೆಂ.  ಥೊಡೆ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ರಜಾ ಅಶ್ಶಿಲೆಂ ನಿಮಿತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೀ ಬಯಣಿಚೇ ಗಾಂವ್ ಕೋಣಂದೂರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತೇ ಕೊಣಂದೂರು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಂತು ಅಶ್ಶೆ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್. ಥಂಯ್‌ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವಾರ್ ರಾವಲೋ. ಕೊಡಿಯಾಲಾ ಥಾವುನ್  ಮಲೆನಾಡಾಕ್ ವತ್ತಾನಾ ದೊಳೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಸ್ಪಾದನ್ ಕರ್‌ಪಾಚೆ ಅವಕಾಶ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ವಾಟೇರ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ ಉದ್‌ಕಾಚೇ ಝರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಚ್ವೆ ರಾನ – ಕವಿ ಉತ್ರಾಂ ಬರೀ – ತೇ ಏಕ್ ಫಕತ್ ಪಾಚ್ವೆ ಕಾಪ್ಪಡ್.
ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮುಗ್ದ್ ಮೌನ್ ವಾತಾವರಣ್. ಪೃಥ್ವಿರ್ ಥಂಯ್ ದವ್ (fog- ದೂಂಕೆ) ಪಡಚೇ ಕಾರಣ್ ಶಾಂತ್ ಸೂರ್ಯಾಕ್ ಖಿರೇ ನಜರೇಂತ್ ಪಳೋಚಾಕ್ ಮೆಳ್‌ತಾ. ಮಜೇ ಮನಾಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಂಜೇ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಗಾಲ್‌ಜೀ ಬೇಲಿ (fence) ತೀ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಚ್ಹಾಡಾಂಚೀ ಗಾಲೂನ್ ಥಯ್ ಬೇಲಿ ಬಾಂದ್‌ತಾಂಚೆ ಆನಿ ಕೆಲವ್ ಕಡೇನ್ ಶಿಲೆಂ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ತಶೀ ಕಾಂಟೇಚಿ ಬೇಲಿ ಪಳೋವಚಾಕ್ ಮೆಳ್‌ತಾ ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರ್  ಹಾಂತುಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೇಂ ಬೇಲಿಂತ್ ಅವಕಾಶ್ ಅಸ್ಸಾ.  ಥಂಯ್ ಹಿತ್ಲಾಂ ಮಧ್ಯೆಂತ್ ವಾರೇ ಹೊಳ್‌ತಾ, ಉಜ್‌ವಾಡ್ ವಾಚ್‌ತಾ. ಶಿಲೆಂ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ಬೇಲಿ ಅಸೊಂಕ್ ಪೂರೋ ತೆ ದೃಡ್ ಜಾವೊನ್ ರಾವ್‌ಲಾರಿ ಥಂಯ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೇ ಮಧ್ಯೆಂತ್ ಸದಾವಕಾಶ್ ಆಸ್ಸಾ, ಕಾಂಟೇ ಬೇಲಿರ್ ಕಾಂಟೋ ಅಸ್ಸ ಪುಣ್ ಕಾಂಟೋ ಮೊಗಾಳ್ ಅಸ್ತಾ. ಹೇಂ ಬೇಲಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ರೂಪಕ್ ಜಾವುನ್ ಅಸ್ಸಾ. ಕಶಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಥಂಚೇ ಜನ ಸಂಕೀರ್ಣಥಾಯೆನ್  ವಾಡನಾಂಚಿ ಹರಯೇಕಾಚಿ ಭೋಗ್ಣಾಂ ತೊ ಸಮಜತಾ. ಅನೇಕ್‌ಳೇಲ್ ಜೀವನ್ ತೊ ಅರ್ಥ್ ಕೊರುನ್ ಗೆತ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂತೂ ತೇ ವಾಂಟೋ ಗೆತ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತಾಣೀ ಅವಕಾಶ್ ದವರ್ಲಾ ತೋ ಮನೀಸ್ ವಿಶಾಲ್ ತಾಯೇನ್ ವಾಡ್‌ತಾ. ತೀ ಬೇಲಿ ಹಿತ್ಲಾಂ ಮಧ್ಯೇಚಿ ತೋ ಬೇಲಿಂತ್ ಅವಕಾಶ್ ದವರ್ತಾ ಆನಿ ಕಾಳೀಜ್ ವಿಶಾಲ್ ದವರ್ತಾ. ಹೇಂ ಪ್ರಾಕೃತೀಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮನ್‌ಶಾಲೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವುನ್ ಆಸ್ಸಾ ಆನಿ ತೋ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನಾ ಕರ್ತಾ.

Venkatesh1ಜೇ ಶಹರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ ಕೊರುನ್ ಅಸ್ಸಾ, ಥಂಯ್ ದರೆ (Wall) ಅಸ್ಸಾತ್ ತೇ ಫಾತರ್ ದವರೂನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾಲುನ್ ದೃಡ ಜಾವುನ್ ಬಾಂದ್‌ಲಾ ತೇಂ ಫಕತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಾಚೇ. ಥಂಯ್ ಸರ್ ಮೊಗ್ ಮಾಯೇಚೊ ಸೃಜನ ಶೀಲತೇಚೋ ವಾರೆಂ ಹೋಳ್‌ನಾ. ಥಂಯ್ ಅವಕಾಶ್ ನಾ. ಥಂಚೇ ಜೀವನಾಂತ್ ಜೀವನ್ ನಾ. ಸೃಜನಶೀಲತಾ ವಾಡನಾ ತೇಂ ಜೀವನ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಾ. ತಾಕ್ಕಾ ತಾಜೀ ಕಾಳ್‌ಜಾಲೇ ವಳಕ್ ನಾ, ತಾಕ್ಕಾ ತಾಜೇ ಭೊಗ್‌ಪಾಚೀ ಖಬರ್ ನಾ. ಜೆನ್ನಾ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್‌ಪಾಚೀ ಖಬರ್ ನಾ ತೆನ್ನಾ ಕಶ್ಶೀ ತೋ ಆನೇಕಾಳೇಲ್ ಜೀವನಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಮಜೂನ್ ಗೆತ್ತಾ? ಥಂಯ್ ಅಸ್ಸೂಚೇ ಫಕತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಾಚೇ ದರೋ.

ಫ್ಲಾಟಾಂತ್ (flat) ಲಾಗ್ಗಿ ಘರಾಚೀ ಕೊಣಾಯ್ ತರಿ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್  ತೀಇ  ವಿಷಯ್ ತಾಕ್ಕಾ ಬಾರಾ ದೀಸ್ ನಂತರ್ ಪೇಪರಾರ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾಲಂರೀ ತಾಜಾ ಪೋಟೊ ಪಳೋವನ್ ಕಳೀತಾಕ್ ಎತ್ತಾ . ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಾಂತು ಜೇ ದರೋ, ಪಾಗೊರ್ ತಾಣೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊರುನ್ ಗೆತ್ತಾ ತೇ ತಾಕ್ಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣತಾಯೇಕ್ ವರ್ತಾ. ಜೆನ್ನಾ ತೋ ಸಂಕೀರ್ಣತಾಯೇ ಭೀತರ್ ವತ್ತಾ ತಾಜೀ ಕಾಳೀಜ್ , ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹರಯೇಕಾಚೀ ವಿಷಯಾರ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾವೂನ್ ರಾವ್‌ತಾ. ತೋ ವಿಶಾಲತಾಯೇಂತ್ ವಾಂಚನಾ. ಥಂಯ್ ಸೃಜನಶೀಲತಾ ವಾಡೊಂಕ್ ಅವಕಾಶ್ ಮೆಳ್‌ನಾ. ತೇಂ ಪಾಗೋರಾ ಭೀತರ್ ತಾಜೀ ಕಾಳಿಜ್ ಬಂಧಿ ಜಾತ್ತಾ ಅವಕಾಶಾರೀ ತೋ ವಾಡನಾ ತರೀ ತಾಜೇ ಮನ ಖಿನ್ನ ಜಾತ್ತಾ ವಯ್‌ತಾ.

Venkatesh2ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲಾಚೇ ದಿವೋ ಆನಿ ತಾಜಜೇ ಉಜೋ ಜೀವನಾಂತ್ ಉಬಜೋನ್ ಉಜೇಕ್ ವಾಟ್ ಜಾವುನ್ ಸೃಜನಶೀಲ  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾತ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲಾಚೇ ದಿವೊ ಚಡಾವತ್ ಜಾವುನ್ ಹಳ್ಳೇಂತ್ ಪಳೋವಚಾಕ್ ಮೆಳ್‌ತಾ ಆನಿ ತೋ ಮನಿಸ್ ವಿಶಾಲತಾಯೇನ್ ಜೀವನ್ ಕಾಡ್‌ತಾ. ತೇಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಹರಾಚಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟಾ ಭೀತರ್ ರಾವೊನ್ ಆನಿ ಜನರೇಟರ್, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟಾಚೇ ಉಜ್ವಡಾಂತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರೂಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹೊ ಉತ್ತರ್ ಖರೇ. ಪುಣ್ ತಾಣೀಂ ಜೊ ಪಾಗೋರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೇಲ್ ಅಸ್ಸಾ , ಜವೋ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೇಲ್ ಅಸ್ಸಾ ತ್ಯಾ ವಾಟೂನ್ ಗೆವೊನ್ ರಾವ್‌ಕಾ ಮಳ್ಳ್ಯಾರಿ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಕರಕಾ. ವಿಶಾಲ ತಾಯೇನ್ ವಾಡ್‌ಕಾ, ಕಾಳಿಜ್ ಸೊಡ್‌ವಾನ್ ದವರ್ಕಾ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆನಿ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟಾಚೇ ಉಜ್‌ವಾಡೇಂತ್ ವಾಡ್‌ಚೇ ಸೊಡೊನ್ ಭಾಯರ್  ಏವಕಾ ನಿತ್ಯ ನಿಶ್ಚಳ ಸೂರ್ಯಾಲೇಂ ಕಿರಣಾ – ತಾಜೇ ಉಜವಾಡಾಂತ್ ಸೊದೊನ್ ಗೆಲ್ಲಾರ್ ನೈಜ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಹರಾ ಭೀತರ್ ರಾವೊನ್ ರಚನಾಶಕ್ತೆ ಆಸ್ಸ – ಆಶ್ಶೀ ಮ್ಹಣೊನ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.