ರೂಪಾಂತರ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಸಮೊಡ್ತೆಚಿ ವೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್‍ಚ್ ಮಣ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಚೂಕ್ ಮಣ್ಚೆಂ ನಯ್. ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ವರ‍್ತುಲಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವೆಕ್ತಿಂತ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚಾ ವೊಣೊದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿಯಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ’ತಾಳ್‍ಮೇಳ್’ ವಾಕಣುಂಕ್ ಫಾವೊ. ತಶೆಂ ಇಗರ‍್ಜೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರೇತನ್.
ದುಬೈಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಕ್ರ‍ಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಮೀಸಾ ಪರಿಂ.  ಖಂಚಾಯ್ ಮೀಸಾಕ್ ವಚಾ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ. ಲೋಕ್ ಭರೊನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದಾರ್ ಬಂಧ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್‍ಯಿ ವಿಶೇಸ್ ಆತ್ಮ್‌ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಸೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆನಿ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಯಿ ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಆಕರ‍್ಶಿತ್ ರೀತಿನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಸುಧಾರಾಣಾಚಿ ಪಿಸಾಯಿ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ.
ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದುಬೈಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಮಾತೆಂಭರ್ ಕೇಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತರೀ ಕೇಸಾಂಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬರ‍್ಗಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸೊಭಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಾ ತಿತ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕೇಸಾಂಚೆಂ ನಿರ‍್ಗಮನ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾತೆಂ ಬೋಳ್ ಜಾಲೆಂ.
ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ದುಬೈಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೊ ಸದಾಂಚೊ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ದಾಟ್ ಕೇಸಾಂಚೆರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಕಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್, ಉಲೊಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ತಾಳೊ ಪರಿಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಮಾಕಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿನಾ.  ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೆಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲೊ.
“ಕೋಣ್ ಹೊ ನವೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್? ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಆದಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಭೆಟ್ಲಾಂ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾ.” ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
“ತಿತ್ಲೆಂಯಿ ಕಳಾನಾಂಗಿ ಡ್ಯಾಡ್ ತುಕಾ?” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾತ್ ತುರ‍್ತಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಸದಾಂಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. ಮಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಗ್ಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ದಿಸ್ತಾ!”
ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಿಗ್ಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಮಜಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ’ವಿಗ್ಗ್’ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಕುರೊವ್ ಜಾಲೊ. ವಿಗ್ಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಚಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಲೆಂತ್. ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ದಿಸ್ಪಟ್ತೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆಟವ್ನ್ ದ್ರಷ್ಟಾಂತಾಂ ಸವೆಂ ತೊ ವಿವರಣ್ ದಿತಾಲೊ.
ಏಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೀಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ವಿಗ್ಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಹಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚೆರ್ ನಿರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ’ರೂಪಾಂತರ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಏಕಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ರೂಪಾಕ್ ಬದ್ಲೊಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೂಪಾಂತರ್.” ತಾಣೆಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. “ಆಮಿ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮನೋರಂಜನ್ ಶೆತಾಚಾ ಗಣ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ಪಳೆಯ್ತಾಂವ್. ಉದಾರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. ತಾಣೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ‍್ಜರಿ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ. ಮಡೊನ್ನಾಚಿ ಕಾಣಿ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಗಾಯಕ್ ಅದ್ನಾನ್ ಸ್ಯಾಮಿ ತಶೆಂ ನಿರ‍್ಮಾಪಾಕ್-ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಕರಣ್ ಜೋಹಾರಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಕ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಸೊ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲಾ ಮಣ್ ತುಮಿಂ ದೆಕ್ಲಾಂ . . . . .”

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಅಪೊಸ್ತಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ದೊಂಗ್ರಾಚೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆಜು ಕಸೊ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ‍್ಜಳಿತ್ ಜಾಲೊ ಮಣ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ವರ‍್ಣಿತ್ ಗೆಲೊ. ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.
“ಕಸೊ ಜಾಲೊ ವಿಗ್ಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಸೆರ‍್ಮಾಂವ್?” ಹಾಂವೆ ಚಲ್ತಾನಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಸೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್.” ಮ್ಹಜೆ ಪತಿಣೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
“ಪುಣ್ ಏಕ್ ದುಬಾವ್.” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮಧೆಂಚ್ ದಾಯ್ ಘಾಲಿ.
“ಕಿತೆಂ-ರೆ?” ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊಂ.
“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮೈಕಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಆನಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ವಿಗ್ಗಾ ಸವೆಂ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖುದ್ದ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ವಿಸ್ರಾಲೊ!” ಪೂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಹಾಂವೆಂಯಿ ಕೃತಕ್ ಕೇಸ್ ಬಸೊವ್ನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನಕ್ಲಿ ವೇಸ್ ಆಕರ‍್ಶಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಷ್ಟೊನ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ವೇಸ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿ ಆನಿ ಖರ‍್ಯಾ ಪ್ರತಿರೂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಚ್ ಸುಶೆಗ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !