ಕಳ್ಳ-ಪೊಲೀಸ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ.

ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಎಮ್. ಎಸ್ಸಿ  ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ , ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಕೊಳಾಳ್‌ಗಿರಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತಾಣೆ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಕಿಟಾಳಾರ್  ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್. 

MelwynColumn 4ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚೆಚ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಚಿ ಆಸ್ಲಿ. ವಾಟೆರ್ ವೆತಾನಾ ಕಾಜ್ವಾಚ್ಯಾ ರೂಕಾಕ್‌ಗಿ ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಾ ರೂಕಾಕ್‌ಗಿ ಯಾ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಫಾತೊರ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಡೊಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ವೆಚೆಂ ಅಸ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಟಿಚೆರಿಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಅಡರಿಚ್ಯಾ ಮಾರಾಚೆ ಭೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಎಕಾ ರೀತಿಚೊ ಸಂತೊಸ್.

ಅಮ್ಚೆ ತೆಂ ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಖುಶಿನ್ ರಾನ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ  ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಖುಶಿನ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ಸುಂದರ್ ಬಯ್ಲ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದೊರೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಎಕ್ ವಾಟ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಲಿ.

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಪರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಪಿಯೊನ್ (Peon) ಜಾಂವ್ದಿ ಯಾ ಆಟೆಂಡರ್ (Attender) ಜಾಂವ್ದಿ ನಾತ್ಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಟೀಚೆರಿನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಧಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಜಾಡು ಮಾರ್ಚೆಂ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ-ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾನಿಂ ಜಾಡು ಹಾತಿಂತ್ ಆಪ್ಡುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ ತರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದರ್ನಿಕ್ ಜಾಡು ಮಾರ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಲ್ಯಾಂಕ್  ದೋನ್ ಖೆಳ್ ಮೊಗಾಚೆ. ಪಾವ್ಸ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಕಂಬ ಆಟ’, ಪಾವ್ಸ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಕಳ್ಳ -ಪೊಲಿಸ್’ ಖೆಳ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಚಲಿಯೊ ‘ಟೊಂಕ ಆಟ’ ಖೆಳ್ತಾಲಿ ಅನಿ ಆಮಿ ಚಲೆ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ‘ಲಗೋರಿ’ ಖೆಳ್‌ಯ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ . ಥೊಡೊಚೊ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆಮಿ ‘ಕಂಬ ಆಟ’ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಚಡಾವತ್ ಆಮಿ ಖೆಳ್ಚೊ ಖೆಳ್ ‘ಕಳ್ಳ-ಪೊಲಿಸ್’ಖೆಳ್.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಖೆಳ್, ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಂತ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಖೆಳ್, ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತವಳ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್ಲೆ ಗಿ ಯಾ ನಾಂಗಿ? ತೆ ಆಮ್ಕಾ ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾಕ್ ಖಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ,ಪುಣ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಎಕ್ ವಸ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚೊ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ ಕರ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ತೊ  ಮಾತ್ರ್ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನಿಯ್ ಆಸಾ.

ಅರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಒನ್ ಲೈನ್ ಖೆಳ್, ಸೈಬರ್ ಖೆಳ್ ಯಾ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್ ಖೆಳಾಂ ವರ್ವಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಳ್ಳ-ಪೊಲಿಸ್ ಖೆಳ್, ಲಗೋರಿ ಖೆಳ್,ಕಂಬದ ಆಟ,ಟೊಂಕ ಆಟ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಖೆಳಾನಿಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಆನಿ ತೊ ತಮಾಸೊ ಹ್ಯಾ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದೊನಿಯ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್.

MKColumn

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚೊ ತೊ ಪಾಯ್ದೊ ಆಧುನಿಕ್ ಖೆಳಾನಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆನಾ. ತವಳ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ,ದುಬ್ಳೊ-ಗ್ರೇಸ್ತ್,ಜಾತ್-ಗೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್ಲೆ. ಲಡಾಯೆಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ,ಲಡಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾಕ್.ಎಕಾ-ಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸಾತಾನಾ ವಿವಿಧ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್,ಎಕಾ -ಮೆಕಾಚೆ ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್,ಎಕಾ-ಮೆಕಾಚೆ ಘರ‍್ಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಎಕಾ-ಮೆಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡ್ತಾಲೊ,ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ -ಪೊತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೊತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೊ-ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಸ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ವೊಳೊಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚಿಂ ಆಸ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಎಕಾ-ಮೆಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉಣಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊಗ್ ಯಾ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂಚೊ ಖೆಳ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಪಯ್ಶಿಲೊ ವಿಷಯ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಸೆಜಾರಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಚೆಂ. ಎಕಾ-ಮೆಕಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್‌ಚ್  ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ವಾಡಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ವರ್ವಿ ಮಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ತುಳು ಭಾಸ್. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೆಯ್ತಾಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಳು ಭಾಸ್ ಸರಾಗ್ ಯೆತಾಲಿ ,ತಶೆಂತ್ ತುಳು ಭಾಸ್ ಉಲೆಯ್ತಾಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸರಾಗ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ  ಜಾಲಾಂ ?

ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಧಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್  ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹಸೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಧಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಕಳ್ಳ-ಪೊಲಿಸ್’ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಚೆ ಆಸ್ಲೆ. ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಖೆಳೊಕ್‌‌ಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕ್ ಘಂಟೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಣ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಗ್ಗಿ ಅಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಂ, ವೆಗ್ಗಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಬೂಕ್ ಘೇವ್ನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸಾಜೆಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ವ್ಯಾ ಟೀಚೆರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚೆಂ ಜಯಶ್ರೀ, ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಟೀಚೆರಿಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಟೀಚೆರ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಸಕಾಳಿ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚೆ ಕೊಣಿಯ್ ಜಯಶ್ರಿ ಸರ‍್ಶಿ ‘ದೊಸ್ತಿ ಕಟ್ಟ್’ಕರಿನಾತ್ಲೆ.

ಆಮ್ಕಾಂ ‘ಕಳ್ಳ-ಪೊಲಿಸ್’ ಖೆಳ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ-ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ವಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಾ ಪರಿಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆಮ್ಕಾ  ದಿಸಾಕ್ ತಿನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ, ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುಟ್ಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ ಟೀಚೆರಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲೊ ತೊ ಎಕ್ ಘಂಟೊ. ಹಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಏಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಮಧೆ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವಿರಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ, ಆಮ್ಚೊ ‘ಕಳ್ಳ-ಪೊಲಿಸ್’ ಖೆಳ್ ಸುರು ಜಾತಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬೂದಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತಚೊ ‘ಓದುವ ಆಟ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.

‘ಕಳ್ಳ-ಪೊಲಿಸ್’ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾನಿ ಕಳ್ಳ ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ .ಪೊಲಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ಳಚ್ಯಾ ಪಾಟಿ ಲಾಗೊನ್ ತಾಕಾ ಧರಿಜೆಯ್ ನ್ಹಂಯ್?. ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದುಂಡು-ಗುಂಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳ್ಳಚ್ಯಾ ಪಾಟಿ ಧಾವೊನ್ ತಾಕಾ ಧರ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತಾಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಗರಿ ಗಾಲ್ನ್ ಮಾಸ್ಲಿ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆ. ಆಶೆ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕಳ್ಳ-ಪೊಲಿಸ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ರಾಚಾರಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಪೊಲಿಸ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟೀಮ್ ಲಿಡರಾನ್ ಕಳ್ಳ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೋಷಾಕ್ ಧರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಸಂತೊಷ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಸಂತೋಷ ಟಿಚೆರಿನ್ ವಸೊಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಣಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್.

MKClm02“ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ‘ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ’ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗಬಾರದು”ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟಿಚೆರಿನ್ ಆಸೆಂಬ್ಲಿತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚೆ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ‘ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಕ್ ನಾತ್ಲೆ ಭೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಸಾ-ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸುರು ಜಾತಾಲೆಂ.

“ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊನ್ ಲಾಂಭ್ ದಾಂತ್ ಆಸಾತ್,ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಭ್ ಕೇಸ್, ಮನಿಸ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾನಾ,ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ್ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಗಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿ ವಿಚುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತವಳ್ ಆಮಿ ವಿಂಚಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸರ‍್ಶಿಚ್ ವಿಂಚುಕ್ ಸಾಂಗಾಜೆಯ್, ತವಳ್ ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ್ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ವಿಂಚುಕ್ ತಕ್ಲಿ ಭಾಗಾಯ್ತಾನಾ ,ಆಮಿ ತಾಚೆ ಕೆಸ್ ಧರ್ನ್ , ಎಕ್ ಕೆಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೇ ಪರಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾ”  ಮ್ಹಣೊನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾನಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ.  ಪುಣ್ ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತಾಕ್ ತಿತ್ಲೆ ಸಾಂಗೊಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಧೈರ್ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಲಾಗಿ ಆಸಾಜೆಯ್ ನಂಯ್?.

“ಹ್ಯಾ ಸಂತೋಷಕ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ತೆಂಚ್ ರಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಗೀ?  ದುಸ್ರೊ ಜಾಗೊಚ್ ಮೆಳೊನಾಂಗೀ ?” ಮ್ಹಣ್ ಮತಿತ್‌ಂಚ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್, ಧೈರ್ ಕರ್ನ್ ರಾನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲೊಂ . ಕಿತೆಂ ಜೀವ್ ವಯ್ರ್ -ಸಕಯ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರಿ ತ್ಯಾ ದಿಸ್ ಕಳ್ಳ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ.

ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆ? ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ -ಚಿಂತುನ್ ಸೀದಾ ಟೀಚೆರಿ ಸರ‍್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

“ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ,ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸಂತೋಷನನ್ನು ‘ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ’ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಟೀಚರ್” ಮ್ಹಣ್ ಧೈರ್ ಕರ್ನ್ ಟಿಚೆರಿ ಸರ್ಶಿ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಅಯ್ಕೊನ್ ಟೀಚರ್ “ ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ,ಬರ್ಲಿ ಅವನು, ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೆನೆ” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಹಾಂ! ಹೆ ಕಿತೆಂ ಟಿಚರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ? ‘ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತಾ’ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೋಷಾನ್ ಪಾಟಿ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕಶೆಂ? ಟೀಚರಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾನಾಯ್ ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ ಮತಿತ್‌ಚ್ ಚಿಂತುಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆಶೆಂ ಸಂತೋಷಕ್ ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತಾನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟೆನ್ಷನಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಿಶಿಲಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುಟ್ಚೊ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೋಷ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಖಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ.

ಸಂತೋಷಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಟೀಚೆರಿನ್ ವಾರ‍್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಆಡರಿಂತ್ “ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆ ಪಾಗಾರಾ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಿಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೋಷಚ್ಯಾ ಪೇಕ್ಟಾಕ್ ಚಾರ್ ಸಟಾ-ಸಟಾ ಕರ್ನ್ ಬಡಾಯ್ಲೆಂ. ಕಳ್ಳ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೋಷಕ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್  ಟಿಚೆರಿ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಲೆಂ.

ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತೆಚ್ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಗುರುರುರು…. ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆ ಆಮಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನೊಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಚೆರಿನ್ ‘ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ್’ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್.

ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಟಿಚೆರಿಕ್ ‘ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತಾ’ಚೆ ಪಿಂತುರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ.

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್ಗಿರಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.