ಕಾಳ್ಯಾಭಾ೦ಗಾರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್…

ಕವಿ , ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ , ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ Host , ಬಾರ್ಕುರ್ಚ್ಯಾ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೀಸಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಒಳ್ಕತಾತ್. ಸಂಗೀತಾಂತ್  ಆನಿ ನಾಟಕಾಂತೀ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರೂಚ್. ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್  ತರ್ ರುಪ್ಣೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಸೊಭಾಣಾಂನಿ ಕಿಶೂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರುಂಕ್ ವೆಚೇಯ್ ವಚನಾಂತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೋ ದರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಕವಿ ಆನಿ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ದೆಕುನ್ , ತಾಣೆ ದರ್ಯಾಂತ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ ಸಬ್ಧಾಂನಿ ಗುಂತುನ್ ಹೆ ಪ್ರಬಂದ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ಚ್ಯಾ ನವೀನ್ ಸೊಜಾಚಾ  ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಕೀಸ್ತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಕಣಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಚುಕಾನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕೀಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್‌ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಬಿಪ್ರಾಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್. 

– ಸಂಪಾದಕ್.

KishorColumnದರ್ಯಾಮದ್ಲೆ೦  ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ಅಥ್ವೆ೦.

ಹಪ್ತ್ಯಾ೦/ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ೦ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣ್, ರೂಕ್, ಝಡಾ೦, ಕಟ್ಟೋಣಾ೦, ವಾಹನಾ೦,  ಪಳೆನಾಸ್ತಾ೦ ಫಕತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ಚಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ‍್ಚೆ೦ ವಿಶೇಸ್ ಕಶ್ಟಾ೦ಚೆ ನ೦ಯ್ ತರ್‌ಯ್ ಬಾರಿಚ್ ಸೊ೦ಪೆಯ್ ನ೦ಯ್. ಕಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ೦ಸ೦ಗಿ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦. ಸದಾ೦ನೀತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ೦ಕ್‌ಚ್ ಸದಾ೦ ಸದಾ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ೦. ತೀ೦ಚ್ ಉತ್ರಾ೦ ಉಲ೦ವ್ಚೆ೦/ಆಯ್ಕ೦ವ್ಚೆ೦. ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಕಿತೆ೦ ಉಲಯ್ತ್, ತಾಕಾ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ೦!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾ೦ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾ೦ತ್ ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾ೦. ದರ್ಯಾಪ೦ದ್ಲ್ಯಾ ಭೂ೦ಯ್ಥಾವ್ನ್ ತೇಲ್ ಆನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ‘ರಿಗ್ಗಾರ್’ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಒಳ್ಕಾತಾ. ಪೂಣ್ ಹಾ೦ವೆ ಆಸ್ಚೆ೦ ರಿಗ್ಗಾರ್ ನ೦ಯ್. ಹೆ೦ ಎಕಾಚ್‌ಕಡೆ೦ ದರ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ 40 ಫೀಟ್ ಉದ್ಕಾ ಪ೦ದ್ಲ್ಯಾ ಧರ‍್ಣಿರ್ ಸ್ಟೀಲಾ೦ತ್ ಬಾ೦ಧುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫೊರ್ಮ್. ಹರ‍್ಯೆಕಾ 28 ದೀಸಾ೦ಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿ೦ 28 ದೀಸ್ ಸುಟಿ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾ೦ವಾ೦ಕ್/ಘರಾ ಪಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅತ್ರೇಗಾ೦ಸವೆ೦ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಫಾಯ್ದೇಯ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ , ದರ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ, ತಾಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಶ್ಟ್‌ಯ್ ಆಸಾತ್.

ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಲೋಕಾ೦ಸವೆ೦ ದರ್ಯಾಪ೦ದ್ಲ್ಯಾ ಭೂ೦ಯ್ಥಾವ್ನ್ ತೇಲ್ ಆನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸ೦ಸ್ಕರ‍್ಚೆ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್. ದಿಸಾಕ್ ಬಾರಾ ವರಾ೦ ಕಾಮ್ ತರ್, ಬಾರಾ ವರಾ೦ ವಿಶೆವ್, ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ಸಾತ್ ದೀಸ್‌ಯ್.  ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಸುಟಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ೦. ಜೇ೦ವ್ಕ್ , ನಿದೊ೦ಕ್, ನ್ಹಾ೦ವ್ಕ್, ರಾವೊ೦ಕ್ ಸರ್ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್‌ಚ್ ದರ್ಯಾ೦ತ್. ಸುಟ್ಯೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 400 ಲೋಕ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಾ೦ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ಸುಪರ್‌ವಾಯ್ಜರ್, ಒಪರೇಟರ್, ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಹೆಲ್ಪರ್, ಕೇಟ್ರಿ೦ಗ್‌ವಾಲೆ, ಲೊ೦ಡ್ರೆಗಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಆಯ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಚಾರ್ ಹಫ್ತೆ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಚಾರ್ ಹಫ್ತೆ ಸುಟಿ. (28/28 ದೀಸ್) ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ 42/21 ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಸುಟಿ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ನಶೀಬ್ ಬರೆ೦ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ವರ‍್ಸಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್‌ಚ್ ಸುಟಿ ಮೆಳ್ಚೀಯ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಚೆ, ಸರ್ವಾನಿ೦ ‘ಲೋಕಲ್’ ಮ್ಹಣ್೦ಚ್ ಒಳ್ಕೊ೦ಚೆ೦ ಸಯ್ತ್ ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಸುಟಿಯೆರ್ ವೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಚಿ ರಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯ್ ನಾ೦. ಖ೦ಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಫೆಸ್ತಾ೦ದಿಸಾನಿ ಎಕ್ದಮ್ ಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ೦ಕ್ ಸೋಡ್ನ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ವಿರಾಮ್ ದಿತಾತ್.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಸವೆ೦ ಫಕತ್ ಟೆಲಿಫೋನಾದ್ವಾರಿ೦ ಸ೦ಪರ್ಕ್. ಸುರ‍್ವೆರ್ ಹೇ೦ಯ್ ಕಶ್ಟಾ೦ಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆತಾ೦ ಪರಿಗತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಸುಧಾರ‍್ಲ್ಯಾ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಮೋಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾ೦ ವಸ್ತೆಸುವಾತೆರ್ ವಾಪಾರ‍್ಯೆತ್. (ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಪ್ಲ್ಯಾ೦ಟಾ೦ತ್ ಭದ್ರತೆ ನೇಮಾ೦ಕ್ ಪಾಸೊನ್ ಆಡ್ವಾರ‍್ಲ್ಯಾ೦ತ್.)  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ‍್ಸಾನಿ೦ ಇ೦ಟರ್‌ನೆಟ್ ಸ೦ಪರ್ಕ್‌ಯ್ ಆಯ್ಲಾ.  ಗಜಾಲಿ, ಜಾಳಿಪಾಸಾಯೊ, ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣ್, ಭಿತರ‍್ಲೆ ಖೇಳ್ , ಸಿನೆಮಾ, ಟೀವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೆಟೊಳೆಚೊ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಕಳಾನಾ. ದಿಸಾಕ್ ದೀಸ್ ಮೆಜುನ್,  ಮ್ಹಯ್ನೊ ಜಾತಾನಾ ಪರತ್ ಗಾ೦ವಾಕ್ ವೆಚೊ ದೀಸ್ ಯೆತಾ.

ಹಾ೦ಗಾಚೆ೦ ಹೆ೦ ಜಿವಿತ್ ಜೆ೦ ಕೊಣೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್‌ ನಾಂ ತಾ೦ಕಾ ಚಿ೦ತುಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ೦ ತೆ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್‌ವರ‍್ಸಾನಿ೦ ಜಿಯೆಲಾಸ್ತಾ೦, ಕೊಡು ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್ ತರ್‌ಯ್ ತೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ನ್,   ಮ್ಹಜೆ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಝೆದಾರ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ತುಮ್ಚೆಸಮೋರ್ ದವರ‍್ತಾನಾ ತೆ ತುಮ್ಕಾ೦ ರುಚ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ೦.

– ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್.

ಕಿಶೂ , ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣೆ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ :

♦     ದಗಡೂ ಪರಬಾಚೊ ಅಶ್ವಮೇಧ [ ಮೂಳ್ : ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ]

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.