Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಹೆಂ ಬರಪ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪುತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಎಕಾ ಸಮುದಯಾಚಿ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾ. ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ , ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ.  ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್, ಕಾಮಾಂ ಆಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್.  ಲಾಟ್ ಆನಿ ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್, ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತೆ ಗಜಾಲಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನವೆ. ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅವಿಭಕ್ತ್ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಘರಾಕ್ ಏಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್.

ಗಾಂವಾನ್ ಬೊಳಿಯೆಚೆ ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ – ಸೂಕ್ಷ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಆನಿ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಮನಿಸ್. ತಾಣಿ ರುಜಾಯ್,  ಕಾರ್ಕೊಳ್ , ಅಲಂಗಾರ್ , ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ / ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ವರ್ಸಾವಾರ್ ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಆಲೊಚೆನ್ ತಾಂಚಿ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಚೆ ತೆ ರೂವಾರಿ.

ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೊ ಬಾಪ್ಪು ಉಬ್ಬಪ್ಪು ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ.

ತಾಂಚೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ ಕರುನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

► ಎಚ್ಚೆಮ್ 

RCInner ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅತೀ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೆರ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ , ಹಾಂವೆ ಮೊಗಾನ್, ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್.

ತಾಣೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೊ 3-6-1910 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಪುಪ್ರೊಟ್ಟುಚ್ಯಾ ಸಾವೆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೊ ಪೂತ್ ಪಿಯಾದ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಸೊನಿನ್ ದಲ್ಮೇದ.  ತಿಕಾ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಪೂತ್. ಪಯ್ಲೊ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ್ (ಬತ್ತಾ) ಅನಿ ದುಸ್ರೊ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೆಮಂದ್ (ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾಚೊ ಬುಗ್ಗಾ ). ತೊ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಅಂತರ‍್ಲಿ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಬಾತ್ತಾನ್ ತಾಕಾ ಆವಯ್ಚೊ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮೋಗ್, ರಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ನಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಬಾಬಾಚಾ ಅನ್ಕೂಲಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ತೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ದೊಗಾಂಚಾ ಮೊಗಾ ವಿಶಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಖುದ್ದ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೆ, ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ನಾ. ಬಾಬಾಚಿಂ ಆಟ್‌ಯ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಭಾಬಾವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಮೆರಿ ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್, ಬತ್ತಪ್ಪು ಘರ್ಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್  ಜಾಲ್ಲೆ.  ಸರ್ವ್ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಪಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಆನಿ ಪುಲಾ ಮೌಸೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಮೇರಿ ಬಾಯೆಚೊ ದೊತಿ ಸಂಬಂದಿ ತಕ್ರಾರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಮೊಲಾದಿಕ್ ದರ್ಕಾಸ್ತ್ ಜಾಗೊ ವಿಕ್‌ಲ್ಲೊ  (ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಕ್ ಲಾಖ್ ನಂಯ್ ಕೊರೊಡಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸಾ)

ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಳ್ಯೆಂತ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವ್ಯೆತೆಂ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜಾ ಬಾಬಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಕಾ ನಿಖರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಯೇನಾ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಅನುಭವಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಕ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಬಾಬ್ ಆಮ್ಕಾ ಅತೀ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಚಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ನಿದ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಮಿ ಬೊಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ತಾಚಾ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಜೆವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ತಾಚಾ ಗಾಯಾನಾಂಕ್ ಆಮಿ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ನಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಯಿ ತಾಳೆ ಮೆಳೆಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೆ 73 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆಗ್ಳಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಬಾಬ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವೆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ರಜಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚಾ ನಿಯಾಮಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ರಜೆಚಾ ದಿಸಾನಿ ಆಮಿ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆ ಕಡೆ ವೊಚೊಂಕ್ ಆನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಭಿಸ್ಪಾಚಿ ಯಾ ವಿಗಾರಾಚಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಜಾ ಕಾಣ್ಘೆಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಸೆಜಾರಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ವೆಚಿ ಆಶಾ ಯಾ ವೊಡ್ನಿ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಹಾಕಾ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಘರಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಮೊಗಾಳ್ ಬಾಬ್ ಮಾಂಯ್, ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಥರಾಚಾ ಬಾಂದಾಂತ್ ಎಕ್ವಟೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸೆಜಾರ್. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ಜಾಂಟೊ, ಮಾನಾದೀಕ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚಾಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ತಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಕೃಷಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಮಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸೆಜಾಚಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಕಡೆ ಬೋವ್ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ತಾಣೆಂ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಲಡಾಯ್, ಝಗ್ಡೆಂ, ಸೊವೆಂ, ರಾಗ್ ದ್ವೇಷ್, ಹಗೆಂ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ನೆಣಾ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ರೈತ್ ಆನಿ ಕುಲ್ಕಾರಾಂ ಏಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಿಡಾರಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯೀ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘೊಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ರೈತಾಕ್ ತಾಚೆಚ್ ಜೋತ್, ನಾಂಗೊರ್, ಕುಲ್ಕಾರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಗಾದೆ ಸಾಗ್ವೊಳಿ ಕರ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸರ್ತೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಏಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ಸಾಗ್ವೊಳೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲಯ್ತೆಲೆ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಜೊತಾಕ್ ಕೊಸ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಯ್ ಏಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ವೆಗಿಂ ಕೊಸುನ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಆನಿಕಿ ಕೊಸುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಚಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಣ್ಲೆ ಜೋತ್ ಆಂಬುಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತೊ ಗಾದೊಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೊಸುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗ್‌ಯ್ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಜೊತಾಂ ಸೊಡವ್ನ್ ನಂಯ್ಕ್ ಅಂಬುಡ್ನ್ ವರ್ನ್ ಜೊತಾಂಕ್ ಧುವ್ನ್, ನಾವ್ನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ವರ್ನ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆ. ತಸೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ ರೊಯ್ತಾನಾ, ಜಾಂವ್ ಲುಂವ್ತಾನಾ, ಜಾಂವ್ ಶೆತ್ ವಾವಯ್ತಾನಾ ವಾ ಬಡಯ್ತಾನಾ ಸಾರೆಂ ವಾವಯ್ತಾನಾ. ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತಪ್ ಕೊಣಾ ಥಂಯ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಏಕ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ►

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ 365 ದೀಸ್‌ಯಿ ಕಾಮ್ಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕಾಮ್ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ೮೨ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್, ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ತಾಣೆ ನಾಕ್ ರಿಗಯ್ಲೆಂಯ್ ನಾ, ತಾಕಾ ತೊ ಆಶೆಲ್ಲೊಯ್‌ನಾ ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೆಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕರ್ನ್ ಬೊಸುಲ್ಲೊಯ್ ನಾ. ಬತ್ತಪ್ಪು ಸಾಂಗಾತಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ನಿರ್ಣಯ್  ಘರ್ಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬತ್ತಪ್ಪುಚೆ. ಸರ್ವ್ ವ್ಯೆವಹಾರಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ನಿತಿವಂತ್ ಆನಿ ಶಾಥಿವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ರಕ್ಷಕ್ ತಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾಬಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ‍್ಭಾರೀ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದೋನ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ-ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತೆ ಝುಗಡ್ಲೆಲೆ ನಾಂತ್ ಯಾ ಮನಸ್ತಾಪಾಕ್ ಇಡೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

Deconದಿಯಾಕೊನಾಚಿ ಓಡ್ದ್ ಮೆಳ್ಟಾನಾ – ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್

ಆಮ್ಕಾ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಸೈರೊ  ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚಿ ಕಡಿ ಕರ್ನ್ ಮಾಯ್ನ್ ಚಾರ್ ಪಾನ್ಪಳೆ ಯಾ ಬಾಕ್ರ್ಯೊ ಭಾಜ್ಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಾಬಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವ್ ಆಸಾಜಾಯ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಬಾಬ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಚೂಡ್ ಬಾಂದುನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುತ್ರೊಟ್ಟು ಧಾಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಸಲಿಂಚ್ ನಿಬಾಂ ಉಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಬತ್ತಪ್ಪು ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆತೊಲೊಚ್.

ಆಮಿ ವಿಂಗಡ್ ರಾವೊಂಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ‍್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಹಾರ್‌ಭಾರ್ ಮಾಯ್ನ್ ಸಾವೆರಾಬ್ ಆನಿ ಕಾಶ್ಮಿರಾಬಾಚಾ ಸಹಾಕಾರಾನ್ ತಿಚೆರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಎವ್ಲಿನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಕಾ ಬರೆಂ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಜ್ಞಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ ಆನಿ ಲೆಕಾಂ ದವರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಇತರ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ತಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್ತಾಲಿ ದೆಕುನ್ ಬಾಬಾಕ್ ತಾಚೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಚ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ►

ಸಕಾಳಿಂ ಕೊಂಬೆ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತೊ ಉಟ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡೊನ್ “ಮ್ಹಜಾ ದೆವಾ ಮ್ಹಜಾ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಗಟ್ಟ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೆಳ್ಮೆಂ ಖಾಂದಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಂಯ್ಚಾ ಲಾಟಿಕಡೆ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ‍್ತಲೊ. ವಾಟೆರ್ ವೆತಾನಾ ಓ, ದೂಜಣ್ಣಾ, ಓ ಬೈಕಲಣ್ಣಾ, ಓ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಕ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಹ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತೆ ಯೆತಚ್ ಬಾಬ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಲಾಟಿಚಾ ಕೊಂತ್ಯಾಕ್ ಗಿರ್ಗೊಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೆಳ್ಮೆ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ‘ಪುಡೆಮುಟ್ಟುಚಾ’ ದೋನ್ ಆಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ (ಬಕ್ಕಾರ್) ದೊವೊರ್ನ್ ಬಳಾನ್ ಕೆಳ್ಮೆ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆವವ್ನ್ ತೆಂ ಭರ್ತಚ್ ‘ಹೆಬೇಸ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಸಿನ್ ಏಂಟೊ (ಭಾತ್ಯಾಣಾಚೊ ಮೊಟೊ ರಾಜು) ಧರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೇಗ್ ಜಣ್ ‘ಕಡೆಗುರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪೊಣ್ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಉಡೊನ್ ಬಳಾನ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ಕೆಳ್ಮೆ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ತೆಲೆ. ಬಾಬ್ ಆರ್ಯ ಮ್ಹಣ್ ಬಾರೀ ಚಾಲಕಾಯೆನ್ ತೆಂ ಕೆಳ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ‘ದಂಬ್ಯಾಕ್’ ವೊಮ್ತಿತಲೊ. ತೆಂ ತೊಡಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲಾರಾಂ ಲಾರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಲಿಂ ಕೆಳ್ಮೆ ಉದಾಕ್ ಜಾಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಡೆಗುರಿಂತ್ ದೋನ್ ಪೊಣ್ಕುಲೆ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತಾಂತು ಹಳ್ತಾಚೆ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾಚೆ ಶೆಂಬೊರ್ ಫಾತೊರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಏಕಾ ಪೊಣ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಫಾತೊರ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಪೊಣ್ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕೆಳ್ಮೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್. ‘ಬೆರ‍್ಮಾರಾ’ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಸುಗ್ಗೆಕ್ ತಸೆಂ ಕೊಳ್ಕ್ಯಾಕ್ ೪೦೦ ಕೆಳ್ಮೆಂ ಉದಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ( ಹಿ ನಂಯ್ತ್ ಎಲಿಯಾಮಾಚೊ ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪು ದೊನ್ ದೊಣಿರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್) ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರಿ ಎಲ್ಯಾಮಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ಸತೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಖಂಚಾಯ್ ಘಡ್ಯೆ,  ಜಾಂವ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ ರಾತಿಚೆಂ “ಏ ಬುಗ್ಗಪ್ಪೊ, ಏ ದಿಯೆಗಪ್ಪೊ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಕ್ಷಣ್ ವೊಚೊನ್ ತೊ ಭರಾದೀಕ್ ಪೈಪ್ ವೋಡ್ನ್ ಬಾಂದುನ್, ಪೊರ್ಸಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಉದಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಮೇರ್ ತುಟಾನಾಂಶೆ ಪಳೆಂವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

field.

ಉದಾಕ್ ವೊಡ್ಚೆಂ (ಸೊಡ್ಚೆಂ) ಕಾಮ್ ಜಾತಾಚ್ ಬಾಬ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೆಳ್ಮೆ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಫಳಾಹಾರ್ – ವಿವಿಧ್ ರೀತಿಚೆ ಪೊಳಿ, ಕಣ್ಗಿ ಆನಿ ಚಾ ಸೆವ್ನ್ ಸಾಗ್ವಳೆಚಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾಂಗೊರ್ ಝೂಂವ್ ಆನಿ ಜೋತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಸುಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾದಾರ್ಣ್ ದೊನ್ಪರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಸಾಪ್, ಮಧೆಂ ತಾಕಾ ತಸೆಂ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವಿರಾಮ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರ್ಚಾನಿ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೆಜೆ ಜೆವಾಣ್ ಮರೆರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಸಪ್ ಮುಂದರ್ಸಿತಲೊ. ಸಸಿ ಲಾಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಾಕಾರಾನ್ ಸಸಿ ರೊವ್ಪಾಚಾ  ಗಾದ್ಯಾಕ್ ವಾವಂವ್ಚಿ ಪೆಂಡಿಯೊ ಸಮ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಸಿಂಪ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಧುವ್ನ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಏಕಾ ಬೆಗಾಂತ್ ಏಕ್ ಶೆರ್ ತಾಂದುಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಪುಕ್ಕಪ್ಪುಚಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಚೆ ಹಳ್ಳೆಚೆ ಸಹ ರೈತ್ ಜಮ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಏಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಕ್ಲಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಇತರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿಂ ಹೆಳ್ಳೆಚಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂಚ್ ತಾಂಚಿಂ ಮನೋರಂಜನ್ ತಸೆಂ ಜ್ಞಾನ್, ಖಬರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸೆವ್ ಪೊವಾಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಡಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಕ್ಕಪ್ಪುಚಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೆವ್‌ಪೊವ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಅರ್ಧಾಂಶ್ ಖಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ಅರ್ದೊ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡಾಲೊ.  ತಿತ್ಲೊಯ್ ತಾಕಾ ತಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಆಮಿಂಯಿ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ತೊ ಪ್ರಸಾದ್ ವಾಂಟನ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಮ್ಗೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಶಿಜಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಪೇಜ್ ಆನಿ ನಿಸ್ತೆಂ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಘರಾ ಯೆತೆಚ್  ಜೇವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಚೆ ಮೇರ್ ಕಾತರ್ಚಿ, ಭಾತ್ ಕಾಂಡ್ಚೆಂ, ತುಪೆಂ ಫಾಲ್ಚೆಂ, ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಧಾನಿ, ತರ್‌ಕಾರಿ, ರೆಡ್ಯಾ ಗೊರ‍್ವಾಂಕ್ ತಳ್ನೆ, ತಣ್, ಬಾತ್ಯಾಣ್ ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಚರೊಂವ್ಚೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಾ ನಿರಂತರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

FrDenisinner

►  ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.