Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಪರಿಣತ್ – ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್

ಹೆಂ ಬರಪ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪುತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಎಕಾ ಸಮುದಯಾಚಿ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾ. ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ , ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ.  ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್, ಕಾಮಾಂ ಆಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್.  ಲಾಟ್ ಆನಿ ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್, ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತೆ ಗಜಾಲಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನವೆ. ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅವಿಭಕ್ತ್ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಘರಾಕ್ ಏಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್. 

ಗಾಂವಾನ್ ಬೊಳಿಯೆಚೊ ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ – ಸೂಕ್ಷ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಆನಿ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಮನಿಸ್. ತಾಣಿ ರುಜಾಯ್,  ಕಾರ್ಕೊಳ್ , ಅಲಂಗಾರ್ , ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ / ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ವರ್ಸಾವಾರ್ ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಆಲೊಚೆನ್ ತಾಂಚಿ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಚೆ ತೆ ರೂವಾರಿ. 

ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೊ ಬಾಪ್ಪು ಉಬ್ಬಪ್ಪು ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ.  

ತಾಂಚೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ – ಹಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ಹೆಂ ಬರಪ್. ತಿಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ : ಆಮ್ಚೊ  ಬಾಬ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ , ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ.  

ಎಚ್ಚೆಮ್ 

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಏಕ್ದಮ್ ಪ್ರವೀಣ್.

RCInnerಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೆ

ತಾಂದ್ಳಾಚೆ ಬಿಯಾಳ್ಯಾಚೆ, ಧಾನ್ಯೆಚೆ, ಹಾಪೊಳಾಚೆ, ಕಾಣ್ಘೆ ಪೊಡಿಂಚೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ಮುಡೆ ಬಾಬಾನ್ಂಚ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಚಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಖೆಳ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕಲ್ಲೆಂ, ಕುದಂಟಿ, ಕಳ್ಶಿ, ಕೋಲ್, ಕೊಯ್ತಿ, ಭತ್ಯಾಣ್, ವೊಳ್‌ಲ್ಲಿ ಏಂಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ದೊವೊರ್ಚೊ ಜಾಗೊಚ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಭಾತೆಣ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಡಿಯೆಕ್ ಮುಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಟ್ ಫಾಲ್ನ್ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆಂ ಸೊಡೊವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಪೂಡ್ ಭಾತ್ಯಾಣ್ ಎಕೊಡೆಂ ಸೊಡೊವ್ನ್, ಕಲ್ಲೆಂ ಇಲೆಂ ಇಲೆಂಚ್ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಏಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತೊಪ್ಲ್ಯಾ ತಸೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂದು, ಬಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಳ್ಶೆಂತ್ ಮೆಜುನ್ ಕೋಲ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಜಪ್ ಕರ್ನ್ ಏಕೆಕ್‌ಚ್ ಕಳ್ಶಿ ತಾಂದು ಕಲ್ಲೆ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಸುವಾತೆರ್ ಭರ್‌ಚೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂಚೆ ಭಾತ್ಯಾಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾತ್ಯಾಣ್ಯಾಚಿ ಏಂಟಿ ಯಾ ದೊರಿಯೆನ್ ತಾಚಾ ಭೊಂವ್ತಿ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಸುತ್ತು ಗಟ್ಟ್ ರೆವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಭಾತೆಣ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಮುಡ್ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಪುನ್ ಪರತ್ ಏಂಟಿ ಉಬ್ಯಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಂವ್ಚಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕುದಂಟೆನ್ ಬಳಾನ್ ಮಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮುಡ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಭಾತ್ಯಾಣಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಮುಳಾಂತ್ ಕಾತರ್ನ್  ಕಾಡ್ಚೆ. ಆಸೆಂ ಬಾಬಾನ್ ಘಾಮೆವ್ನ್ ಘಾಮೆವ್ನ್ ಸೊಬಿತ್ ಮುಡೊ ಬಾಂದುನ್ ಜಲಾಂತ್ ದೊವೊರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ ತಾಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸೊನ್ ಉಡ್ಕಾಣ್, ಘಾಲುಂಕ್ ಉರ್ಡೊಂಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತುಪೆಂ

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾತ್ ಗೊಣಿಯಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂದುಳ್ ಕರುಂಕ್ ವೆವಸ್ಥಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.  ಪಾವ್ಸಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಕಾಂಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಎಣೆಲಾಚೆಂ ಭಾತ್ ಬಡೊವ್ನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚಾ ಏಕಾ ಕುಶಿಂತ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘರಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ತುಪೆಂ ಬಾಂದುನ್ ತಾಂತು ಭರ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತುಪೆಂ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್‌ಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಪ್ರವೀಣ್. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಏಂಟೆ ಆನಿ ಭಾತೆಣ್ಯಾಚ್ಯೊ  ದೊರಿಯೊ ಘರ್ಚಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಾಕಾರಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ನಮಿಯೆರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚಾ ಜಾಲಾಂತ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ (ತುಪ್ಯಾಚಿ ತಬ್ಕಟ್ ಸ್ಟೇಜ್) ವಯ್ರ್ ತುಪೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.  ಪಯ್ಲೆಂ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸಾದಾರ್ಣ್ 10 -12  ಫೀಟಾಚಿ ಭಾತಾಣಾ ಉಂಡಿಯಾಂನಿ ರಚ್ಲೆಲಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೃಹತ್ ಬಂಡಿ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಭಾತಾಕ್ ಕ್ರಿಮಿ ಯೇನಾಸೆಂ ಎಕೊಡೆಂ ರಾಂದ್ನಿಚೊ ಗೊಬೊರ್ ಭರ್ಚೊ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮುಡೊ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೀತಿರ್‌ಚ್ ತುಪೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ಮಧೆಂ ಭಾತ್ ಭರ‍್ತಾಸ್ತಾನಾ ದೆಗೆನ್ ಭಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಸಾನಾಸೆಂ ವೃತ್ತಾಕಾರಾಕ್ ಉಂಡಿಯಾನಿ ಆನಿ ಭಾತ್ಯಾಣಾನ್ ಅವರಣ್ ರಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಘಟ್ ಧರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊರಿ ಆನಿ ಏಂಟ್ಯಾನಿ ವೃತ್ತಾಕಾರ್ ಹಾಡ್ಚೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ರಾವೊನ್ ಭಾತ್ ಉಣೆ ರಾವುಲ್‌ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಚಡಿತ್ ಚೆಪುನ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾತ್ ಚಡ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಏಂಟಿ ಅರ್ನುನ್ ಸಗ್ಳಾ ತುಪ್ಯಾಕ್ ಏಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತಾ ಮಾಂಡ್ಯಾಚೊ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಭಾತಾಣ್ಯಾ ದೊರಿಯೆಚಿ ಉಂಡಿ ಘೆವ್ನ್ ತುಪ್ಯಾಚಾ ಭಂವ್ತಿಂ ವೊರ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಾತ್ ಭರ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ ವಯ್ರ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾತ್ಯಾಣ್ಯಾಂತ್ ಘಟ್ಟ್ ಪಾಂತಿ ವೊಳ್ನ್ ತುಪ್ಯಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಭದ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಇತ್ಲೆಂ ಭಾತ್  ತೀನ್ ಕೋನಾಕಾರಾಚೆರ್ ಭರ್ನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಭಾತೆಣ್ಯಾಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ಶಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ತುದಿಯೆರ್ ಏಕ್ ಭಾತ್ಯಾಣಾಚಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ತೊಪಿ ಕರ್ನ್ ದೊವೊರ್ನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತುಪ್ಯಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ರೊಂಬೊವ್ನ್ ದೊವೊರ್ಚೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಿ ಲಾಗ್ಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ತೆಣೆ ಹೆಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಚೆ ಭಾತ್ಯಾಣ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ ಕತರ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕೆಲ್ಶ್ಯಾನ್ ಕೇಸ್ ಕಾತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ತಾಚಾ ತೊಪಿಯೆಚಿಂ ಪೊಂತಾ ಕತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ತುಪೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಜಾಲಾಂತ್ ಘರಾಚೊ ಅಲಂಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ತುಪೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಶೆತ್ಕಾರಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಮೆಜ್ಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ಆನಿ ಆಮ್ಕಾ ಭುರ್ಗಾಂಕ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಏಕ್ ‘ಬಾಲವನ’ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಾ ಸೆಜಾರಾಯ್ ತುಪೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಬಾಬಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ತೊ ದೀಸ್ ಘರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ದೀಸ್. ದೊನ್ಪರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂಚ್.

ಪುಂಡಿತ್  ►

Pundibithಯೆಣೆಲಾಚೆಂ ಆನಿ ಸುಗ್ಗೆಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಏಕಾ ನೆಜಿಚಾ ಥಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಕಾಡ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಆಳಾಂನಿ (ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ) ರೊಂವ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಳ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಬಿಂ ರೊವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಧಾನಾಕ್ ‘ಪುಂಡಿತ್’ ಯಾ ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಏಕ್ ಕಡೆನ್ ಕೊಳ್ಕ್ಯಾಚೊ ಗಾದೊ ಬರೊ ಕೊಸುನ್ ಹದಾ ಕರ‍್ತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಈಟ್ ಆನಿ ಭಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾತ್‌ಲೆಂ. ಬರೆಂ ಕುಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾರೆಂ, ಗೊಬೊರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೇಂಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಟ್ ಬರೊ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ‘ಮುಂಗೆ’ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಭೀಂ ತಾಂತು ಬರೆಂ ಭರ್ಸಿತೆಲೆ. ‘ಪುಂಡಿತಾಚಾ’ ದಿಸಾ ಗಾದ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವೊಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪುಂಡಿತ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಚೆರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕುರ್ಪಾಣೊ ಉದಾರೊ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಾ ಬರಿ ಬಾಂದುನ್ ಘೆತೆಲೆ ಆನಿ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತೆಲೆ. ಸಹಾಯಕ್ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ವ್ಯಾನಿ ಭೀಂ ಭರ್ಸಿಲ್ಲೊ ಈಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಾ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ ಭರ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಪುಂಡಿತ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಲೇಕ್ ಭಿಂ ಪಡಾಸೆಂ ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್‌ಯ್ ಘರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್  ಆನಿ ಜೆವಣ್. ಪುಂಡಿತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ ಕರ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾನಿ ಭಿಂ ಪಾಳ್ ದಿತಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆರಂಬ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಏಕೊಡೆಂ ಉದಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಲಾಟಿ ಕಡೆನ್ ಚಡಿತ್ ಜಣಾಂಚಿಯ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್‌ಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್‌ಚ್ ‘ಕನ್ಸ್‌ಲೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್’.

ಮ್ಹಜಾ ಬಾಬಾಕ್ ಕಾಮ್ ತಾಚೆಂ ಅಬಿಭಾಜ್ಯ್ ಅಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೊರಾಸರಿ ಸದಾಂನಿತ್ ಕಸಲೆಂ ಪುಣಿ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಾವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ , ಆಯ್ಕೊಂಕ್‌ಯ್‌ನಾ. ಕಾಮ್ಂಚ್ ತಾಚಿ ‘ಡ್ಯೂಟಿ’, ಕಾಮ್ಂಚ್ ತಾಚೆಂ ‘ಮನೊರಂಜನ್’, ಕಾಮ್ಂಚ್ ತಾಚೆಂ ‘ಟೈಂಪಾಸ್’. ತಾಚಾ ವಾವ್ರಾಚಾ ಮೊಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ದಾಕ್ಲೆ ಹಾವೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್. ಏಕ್ ದೋನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಹಾಂವ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಬಾಬಾಕ್ ಧನ್ಯಾಚಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಬಟ್ಟೆಕ್ ಜೋತ್ ಅಂಬ್ಡುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಬ್ ಸಕಳಿಂ ಫುಡೆಂ ನಾಂಗೊರ್ ಝೂಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೋತ್ ಅಂಬುಡ್ನ್ ವರ್ನ್ ಧನ್ಯಾಚಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕೊಸ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಬತ್ತಪ್ಪುನ್ ವಹಿಸುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೊಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗಿ ಬಾಬಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಆಂಗಾರ್ ಭರ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಚೊ ಕೇದ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸ್ಚ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾರ್ ಬಾಬ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೇಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಕಾ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾವೆಂ ಸೆಮಿನರಿಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಬಾಬ್ ►

ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್‌ಚ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವುಲ್ಲೊಂ. ತುರ್ತಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮೊರ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಬ್‌ಯ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಖಾಚೊ ನೀಸ್ ವಾಂಟುನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊವ್ಕ್ ಸದಾಡಿಚೊ ವಿಶೆಂತ್ ಮಾಮ್ ಉಟ್ತಾನಾ ಬಾಬ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತೆಣೆ ಹೆಣೆ ಸೊದ್ತಾನಾ ಬಾಬ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾವ್ರಾಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಮೆರೆರ್ ತಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ.

FRDCMomDad

ದೋನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾನ್ವಾರಿಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊಗಿ ? ಯಾ ದೂಖ್ ಗಿಳುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಸೊದ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಟ್‌ಗಿ?  ಪೂಣ್ ದೋನ್‌ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಮ್ಕಾ ಬಳಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ವಾವ್ರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಬಾಬಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಭೆಷ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಬೂದ್ ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿ ನಾ ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ದುಕ್ಚಾ ತಸಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್?  ತಾಚಿ ಜೀಣ್ಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸತ್ತಿ ಮನಿಸ್ ► 

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸತ್ತಿ ಮನಿಸ್. ಫಟ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತೊ ನೆಣಾಂಚ್. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಬಾಬಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಚಿಂ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಆನಿ ಉಲೊಣ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಫಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಯಾ ಚುಕಾರಿ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮಾಯ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಕ್ಕಾಟ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಘರ್ ಚಲವ್ನ್ ವರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚುಕಾರಿ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರೀ ಬಾಬಾಕ್ ತಸೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ್ಷಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಬಾಬಾಕ್ ಫಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ :

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಶನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಬ್ಕಾರಿ ಪೊಲಿಸ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಾನೂನಾ ವಿರೊಧ್ ಸೊರೊ ರಾಂದ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಧರ್ನ್ ಕೇಸ್ ಕರ‍್ತೆಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ದಂದೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಬೆಸಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಯ್ ಉಪ ಕಸಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ರೈತ್‌ ಹ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಹಾಪ್ತೊ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದಾಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡಿತ್ ಜೊಡ್ತೆಲೆ. ಮೊಜೊ ಬಾಬ್ ತಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ಜೋಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಆನಿ ಹೊ ಏಕ್ ದಂದೊ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾತೊಲೊ ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ಹೆರಾಂ ದೊಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೊರೊ ಕಾಡ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.  ಹಾಪ್ತೊ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಅಬ್ಕಾರಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ಪೊಲಿಸಾನಿ ದಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಬಾಬಾಚೆ ಭಾಗಿದಾರ್ ದೊಗಿ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ ಆನಿ ಬಾಬ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಫಟಿ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಕಾ ಚುಕೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾನಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸತ್‌ಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಗೋಡ್ ಕುಸತ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಂಡೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆ. ಪೊಲಿಸಾನಿ ಮಾಂಡೆ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲೆ ಆನಿ ಬಾಬಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಭೆಸ್ಟಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಪೂಣ್ ಆಸಲ್ಯಾ ‘ಬೆಪ್ಪಾ’ ಮನ್ಶಾಕ್ ವರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾಕ್ ಬಂದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಸೊಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆ!  ಸತ್ ಸಾಂಗೊನ್ಂಚ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ. ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಇಲ್ಲೊಸೊ ‘ಗ್ರೇಸ್ತ್’ ಜಾವ್ಯೆತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸತಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಬಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ.

ತೊ ಏಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮನಿಸ್ ► 

ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಇತಿಮಿತಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತರಿ ತೊ ಏಕ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಕೊಂಬ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಉಟೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಪಡ್ತಾಂ … ಆಯ್ಚಾ ದಿಸಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟ್ ತುಕಾ ಸಮರ್ಪಿತಾಂ,  ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುರುಕೆಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ನಿಮಾಣೆ ಅಂತಸ್ಕಾನಾಚಿ ತನ್ಕಿ ಕರುನ್, ದೆವಾಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬಿಡಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸೊಂದಿ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ರುಕಾಚಿ ಪೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಫುಡ್ವೆಂ ನೆಸೊನ್, ಕಚೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಮಿಸಾ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲೊ ದೊವ್ಸೊ ಉಗ್ತೊ ಕೋಟ್ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕೊಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿ ತೊಪಿ ದೊವೊರ್ನ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಬೊಳ್ಯೆಚಾಚ್ ಚಾಮ್ಗಾರಾ ಕಡೆನ್ ತಾಣೆ ಶಿವಯಿಲ್ಲೆ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ವಾಣೊ, ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ತೊ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಾಚೊಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಲೆಸ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಸಾಸ್ಟಾಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಗೀತಾಂ ಗಾಯನಾಚೊ ಪಿಸೊ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊಯಿ ತಾಳೊ ಮೆಳೊವ್ನ್, ಲಾತ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೀರಿಯೆ, ಗ್ಲೊರಿಯಾ, ಕ್ರೇದೊ, ಸಾಂಗ್ತುಸ್ ದೇಯಿ, ಪಾತೆರ್ ನೊಸ್ತೆರ್, ಆಗ್ನುಸ್ ದೇಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಗಿತಾಂ, ಆದೊರೆತೆ ದೆವೊತೆ, ಓ ಸಾಲು ತಾರಿಸ್ ಹೊಸ್ತಿಯಾ, ತಾಂತುಮ್ ಏರ್ಗೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಂತಾರಾಂ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಾನ್ ಭರುನ್ ಗಾಯ್ತಾಲೊ.

ಘರಾಯ್ ಆಮೊರಿ ತೇರ್ಸ್ ತೊಚ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾಚೆಂ ಆನಿ ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ತಿಂ ದೊನ್ಂಯ್ ಗಿತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಆಮೊರಿ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾ ಗಾವುಂಕ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಮೊರಿ ಜಾತಚ್ ಮಾಂಯ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಧೆಂ ಚಿಮ್ಣಿ ದೊವೊರುನ್ ಏಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕಂತಿಗೆಚೊ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಅದ್ವೆಂತಾ ವೆಳಾರ್ “ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚಾ ಸಾದರಿ” ನತಾಲಾ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ನತಾಲಾಂಚಿ ಗಿತಾಂ, ಕರೆಜ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ “ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾಂತ್, ಪಾಪಿಯಾ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಾ, ಉಠಾ‌ಉಠಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾ, ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವುನ್, ಸದೆಂವ್ ಜಾಂವ್ ಭಾಗೆವಂತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಗಿತಾಂ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಗಾವ್ಚಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಬಾಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಂಗೀತ್ ಆನಿ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಧಲವ್ನ್ ತಾಚಾ ಲಯ ಪರ್ಮಾಣೆ ಗಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಮೇ ಮಯ್ನಾಂತ್ ಆನಿ ಅಕ್ಟೊಬರ್ ಮಯ್ನಾಂತ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಗಿತಾಂ, ಜುಲಾಯ್ ಮಯ್ನಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ತೇರ್ಸ್, ಆಗಸ್ಟಾಂತ್ ಅಸುಂಸಾಂವ್ ದೀಸ್, ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿಂ ಗಿತಾಂ. ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಬಾಬಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಯ್ ತಾಂಚಿ ರೂಚ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲಿ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ►

ಆಮ್ಚಾ ಬಾಬಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಂಯ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರೆಂತ್, ಗಾದ್ಯಾಚಾ, ರೊಂವ್ಚಾ, ಲುಂವ್ಚಾ, ತಣ್ ಹಾಡ್ಚಾ, ಕಾಂಟಿ ಪಾಲೊ, ಖೊಲಿ ಹಾಡ್ಚಾ, ಭಾತ್ ಉಕಡ್ಚಾ, ಭಾತ್ ಉಸ್ಪೊಂಚಾ, ಭಾತ್ ಸುಕೊಂವ್ಚಾ, ಝಾಡ್ನ್ ರಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಂಡ್ಚಾ, ವಸುಡ್ಚ್ಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಾನಿ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಬಿಸಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆಮಿ ತಿಕಾಯ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ – ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಥಾರಾಚೊ ಖೆಳ್ ತಸೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಸೆಂಚ್ ಬಾಬಾನ್ ಕೊಸುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೊಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಜೋತ್ ಆಂಬುಡ್ನ್‌ ವ್ಹರುಂಕ್, ನಾಂಗೊರ್ ಝೂಂವ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೊಚೊಂಕ್, ತಾಣೆ ಕೊಸ್ತಾನಾ ಆಮಿಂಯ್ ಧರ್ಣೆ ದರ್ನ್ ಬಾಬಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬೊಡಿ ಘೆವ್ನ್ ವೊ ವೊ ಮ್ಹಣ್ ವೊರಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಪಳಯ್ ಮಡಯ್ತಾನಾ ಬಾಬಾಚಾ ಬಕ್ಕಾರಾ ಪಂದಾ ಬಸೊನ್ ಸವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮಜಾಚ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಬಾಬ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗೊತ್ತು ಆಸುಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತಾಂ, ಫಿರ್ಗಜ್, ವಿಗಾರ್, ಆದ್ಲೆ  – ಆತಾಂಚೆ, ಜೆಜು ಮರಿ ಜುಜೆ, ಫೆಸ್ತಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಚರಣ್, ಹಿಂದು ಪುರಾಣಾಂತ್ಲಿಂ ಕಥಾ, ತಾಂಚಿ ಫೆಸ್ತಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಬಾರ್ ಥರಾಚೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಭಂಡಾರ್‌ಚ್ ಬಾಬಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಕಾನ್ ತೊಂಡ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಧರ್ನ್ ತ್ಯೊ ಆಯ್ಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಚಿ ವಾಚ್ಯಾ ಸಕತ್, ಏಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಚಿ ಚಲಾಕಿ, ಏಕಾ ಗುರುಚಿ ಕಾಳಜಿ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ್. ತೊಚ್ ಗುರು, ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್‌ಚ್ ಗುರುಮಠ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಉತರ್‌ಚ್ ಚರಿತ್ರೆ, ಭೂಗೋಳ, ಪರಿಸರ, ಬೈಬಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೂಕ್. ಆಮಿಂಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್‌ಯ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ತಲೊ ತಸೆಂಚ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿದ್ವಿತಲೊ. ಆಮ್ಕಾ ಕೊಣಾಕಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಯಾ ವ್ಹಡ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ನ್ ಗೊವ್ಜಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಯಾ ಕಸಲಿಯ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಂದರ್ಭ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕರ್ತೆಲಿ, ಪೂಣ್ ಬಾಬಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಮನಾಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ದುಕಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

.FrDenisinner 1

► ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.