Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ

ಹೆಂ ಬರಪ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪುತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಎಕಾ ಸಮುದಯಾಚಿ, ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ , ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಒಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರುನ್ ದಿತಾ.  ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್, ಕಾಮಾಂ ಆಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್.  ಲಾಟ್ ಆನಿ ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್, ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತೆ ಗಜಾಲಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನವೆ. ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅವಿಭಕ್ತ್ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಘರಾಕ್ ಏಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್.

ಗಾಂವಾನ್ ಬೊಳಿಯೆಚೊ ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ – ಸೂಕ್ಷ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಆನಿ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಮನಿಸ್. ತಾಣಿ ರುಜಾಯ್,  ಕಾರ್ಕೊಳ್ , ಅಲಂಗಾರ್ , ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ / ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ವರ್ಸಾವಾರ್ ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಆಲೊಚೆನ್ ತಾಂಚಿ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಚೆ ತೆ ರೂವಾರಿ.

ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೊ ಬಾಪ್ಪು ಉಬ್ಬಪ್ಪು ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಪತ್ರಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ.

ತಾಂಚೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ – ಹಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ವಾಂಟೊ ಹೆಂ ಬರಪ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆ ಗಾಂಚ್ ( Link ) ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

► ಎಚ್ಚೆಮ್ , ಸಂಪಾದಕ್ 

FrDenisinner 1ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪುಣ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಬೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಏಕ್ ದೋನ್ ದಾಕ್ಲೆ ದಿಂವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಕೊಣಾಚಾಯ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಖೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ತರಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಏಕ್ ‘ಪೇಂಪುಗ್ಗ’ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್, ಮಿಂಚಿತ್ ಫಾಲ್ಲೆಂ ಶರ್ಬತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಯಾ ಕಸಲ್ಯೊಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್  ವಸ್ತು – ಅರ್ಲುಕ್, ಖುರಿಸ್, ಕೊಂತ್ ಬೆಂತಿಣ್ ಇಮಾಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಅತ್ರೆಗ್. ಘರಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಸಯ್ರೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಪೈಸೆ ವಾಂಟುನ್ ದಿತೆಲೆ ಯಾ ಆಮಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಾಜು ಬಿಯೊ ವಿಕುನ್ ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಂದ್ ಕಂಡ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಖರ್ಚುಂಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಬೆಸ್ಪಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಬಾಬಾ ಕಡೆನ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಾಗ್ಲೆ. ತಾಣೆ ದಿಲೆನಾಂತ್. ಬಹುಶಾ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆ ಹಠ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಬಾಬ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ‍್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಲ್ಲೊಂ ನಾ. ಏಕ್ ಪಾಯ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾಯ್ ತುಪ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಝುರಿ ದೆಂವೊವ್ನ್ ಹಾಂವ್ “ಧರಣಾ’ ಬಸ್ಲೊಂ. ಬಾಬಾಕ್ ಹಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲಿನಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ತೊ ಆಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ತುಪ್ಯಾಕ್ ತೆಂಕುಲ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಣಿರ್ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಚಲ್ ಬೆಸ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಹುಸ್ಕೊತ್ ಹುಸ್ಕೊತ್ ಬೆಸ್ಪಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಮಜೆಂ ದೂಕ್ ಬೆಸ್ಪಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ  ಭಿತರ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬಾಬಾಚಿ ತಿ ದೂಕ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚೊ ಕೊಡು ಅನುಭವ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ ?  ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ , ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಮ್ಜಾತಾ.

ಅಸಲೆಂಚ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಘಡಿತ್ : ಹಾಂವ್ ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇನ್ನಂಜೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ 2 ಪಾವ್ಣೆ (ತೀನ್‌ಪೈಸೆ) ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಹುನ್‌ಹುನ್ ಶಿತಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಿತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆವ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವಾಡ್ತೆಲೆ. ತರೀ ಘರಾಂತ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಇತ್ಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೀ,  ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಾಂಯ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ “ಪುತಾ ಸದಾಂಯ್ ದೊದೊನ್ ಪಾವ್ಣೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾವೆಂ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ಸಕ್ಡಾಂ ಖಾತಿರ್ ಶಿಜಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೆಜೆಂತ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬುತ್ಯೆಂತ್ ಭರ್ನ್ ದಿತಾಂ. ಪಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಭುತಿ ವ್ಹರ್”. ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಚಿಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಪೊತೆಂ ಏಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸತ್ರಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾತಾಳ್ಯಾಚಿ ಪೆಜೆನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ ಭುತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ೭ ವರಾರ್, ಘರ್ಚೆಂ ಹಾವೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೃಷಿಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್,  ಖಾಲಿ ಪಾಂಯಾನಿ 7 ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇನ್ನಂಜೆ ವಚೊನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪರತ್ ತಿಚ್ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಮೆರಾಂನಿ ಚಲೊನ್, ಆಶಿರ್ ದೊಣಿರ್ ವಾರೆಂ ಆವ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ಆವ್ರಾಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಳಿಯೆಚಿ ನಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲೆಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಬಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂಗಿ ? ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಯ್ ವೊಚೊಂಕ್ ನಾ. ಮಾಂಯ್ಕ್‌ ಭಿರ್ಮತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನಂಯ್. ಸದಾಂ ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಾಯ್ಚೆಂ ದಾಟ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತೆಲಿ. ಮಾಂಯ್ನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಹಾಂವ್ ಸೆಮಿನರಿ ಥಾವ್ನ್ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಹಿ ಏಕ್ ರಿತುವಾಲ್ ಅಜೂನ್ ಜಿವಿ ಆಸಾ ,  ಮ್ಹಾಕಾ ಇನ್ನಂಜೆಚಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್. ಬಾಬಾಚಾ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಚಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಬೊಳಿಯೆಂತ್ ನವೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಚಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಬಾಬಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಮೊಗಾಳ್ ಪುತಾ ಸವೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ “ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ ಬಾಬಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಮ್ಹಕಾ ಒಡ್ಡ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಅನಿ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಪಣಾನ್ ಬಾಬ್‌ಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ! ಹಾವೆಂ ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾ ಬರಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ – ತುವೆಂ ನಂಯ್ ಹಾವೆಂ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗಾಜಾಯ್ ಆನಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಣಿ ಬಾಬಾ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮೊರಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವೊಚೊನ್ ಯೆತೊಲೊಂ. ಬಾಬ್ ಸರ‍್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾಬ್ ಘಡೀಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಬಾಕ್ ಉಟೊನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಯಾ ಉಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಆಮೊರಿ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಸದಾಂಚೇಪರಿಂ  ‘ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ ಬಾಬಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬಾಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾ. ಪರತ್ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ “ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಬಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ವೊಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿಂ ತಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಿವರ್ಸುಂನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತಸಲಿಂ ನಂಯ್. ಆಮಿ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಬೆಸಾಂವಾ ಖಂಡಿತ್ ತೊ ಆತಾಂಯ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕಡ್ಚಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಧಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಥಿರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್.

WithFrಕಲ್ಮಾಡಿಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ –  ವೊಡ್ದಿಚ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ [ 01.01.1991 ]

ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ►

ಘರ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಬಾಬ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಬಾತ್ತಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಅಖಂಡ್ ಭರ್ವಸೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರ್ ಏಕ್ರೆ ಮಾಲ್ಘಾಡ್ಯಾಂಚಿ ವರ್ಗಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ಮೂಲ್‌ಗೆಣಿಚಿ ಆಸ್ತ್ ಪುತ್ರೊಟ್ಟು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಬಾಬ್ ಬತ್ತಪ್ಪು ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೆತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಾಡ್ಯಾಂಚಾ ಘರಾ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬತ್ತಪ್ಪುನ್ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ದೇವರಗುಡ್ಡೆ ಥೊಡೆಂ ಬೊಯ್ಲ್, ಬೇಟ್ ಆನಿ ಲಚಿಲ್ ಆಸ್ಚಿ ಕೃಷೆ ಸುವಾತ್ ಅದಮಾರ್ ಮಠಾಚಿ ಗೇಣಿಕ್ ವಹಿಸುನ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಗೇಣ್‌ಚೀಟ್ ಬತ್ತಪ್ಪುಚಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತರಿ ಆಬ್ ತಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ದೇವರಗುಡ್ಡೆಚಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವಹಿವಾಟ್ ಬತ್ತಪ್ಪುಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಭಾಭಾವಾಂಕ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಆನಿ ಮೂಲಗೇಣಿಚಿ ಆಸ್ತ್ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಆನಿ ಒತ್ತಪ್ಪುಚೊ ವಾಂಟೊ ಬತ್ತಪ್ಪು ಸ್ವಾದಿನ್ ಸೊಡುನ್ ನಂಯ್ ದೆಗೆಚಿ ಚಾಲ್‌ಗೇಣಿಚೆ ಸಾಗ್ವಳಿ ಬಾಬಾನ್ ವಹಿಸುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ದೇವರಗುಡ್ಡೆಚಾ ಘರಾ ವರ್ಗಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಪುತ್ರೊಟ್ಟು ರಾವೊಂಕ್ ಗೆಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಭುಂಯ್ ಗಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಆನಿ ಬಾಬಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಿನತ್ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ನ್ ಬೆಸಾಯ್ ಘಳೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ತರಿ ಉಣೆ ಕರ್ನ್ , ಧನ್ಯಾಚಿ ಗೇಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾವೆರಾಬಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಾಬಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ವೆಳಾರ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ನ್ ಕೃಷೆಚಿ ಭುಂಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೇವ್ನ್ ಬಾರಾಯ್ ಮಯ್ನೆ ಉದಂಡ್ ಉದಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಟಿಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಂಪು ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಉದ್ಕಾಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಲೊ. ಬೆಟಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೈಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಕ್ ಉದಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್‌ಯ್ ಉದಕ್ ದೀವ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಭರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.

CloseFlyಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ – ಭರ್ಲೆಲೆಂ ಕುಟಮ್

ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಭೂ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಗಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಭುಂಯ್ ಬತ್ತಪ್ಪುಚಾ ಗೆಣಿಚೀಟೀರ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬತ್ತಪ್ಪುಕ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಭುಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಸೆಂಚ್ ಬತ್ತಪ್ಪುಚಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿ ಭುಂಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾಬಾಕ್‌ಯ್ ಬಪ್ಪು ಗಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ದೊಗಾಯ್ನಿ ತಸೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾಂ. ಬಪ್ಪುನ್ ಬಾಬ್‍ಚ್ ಚಾಲ್ಗೆಣಿಚಿ ಭುಂಯ್ ಘೊಳ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಡಿಕ್ಲೆರೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಬಾಬಾಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಡಿಕ್ಲೆರೇಶನ್ ದಿಲೆಂ ಅನಿ ಅಸೆಂ ದೊಗಾಂಕೀ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಫಾಯ್ದೊಚ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಥರಾನ್ ಆಸ್ತಿಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಚಾ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ತಾಂದ್ಳಾ ಮುಡೆ ಚಡ್ಲೆ ಆನಿ ಖರ್ಚಾಕ್ ಥೊಡೆ ಗುಲೆ ಘುಂವ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಡ್ದಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಸಾವೆರಾಬ್ ಆನಿ ಕಾಶ್ಮಿರಾಬ್ ಪಯ್ಶೆ ದಾಡ್ತಾಲೆ. ಬಾಬಾ ಕಡೆನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹಾವೆಂ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಭುಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ ಒಡ್ದ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್  ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಬ್ ಮ್ಹಕಾ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ :  “ ಪುತಾ ತುಕಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ದುಡು ಜಾಯ್ಗೀ ?” ಹಾವೆಂ ಬಾಬಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ. ಹೆಂ ಉತರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಬಾಬ್ ಕೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪೈಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ  ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

FirstC ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ , ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಂಯ್ – ಬಾಬಾಕ್ [ 01.01.11971 ]

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಡ್ದಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ತಾಂಕಾ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಪೈಸೆ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಬಾಬಾನ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್‌ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾ ಸಾಗೊಳೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಭುಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಪೈಸ್ಯಾಂಚೊ ವೆವಹಾರ್ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಚುಕ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾನ್ ಪೊಡಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಉದಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ ನಂಯ್ ದೆಕುನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಭಾವಾಂಕ್‌ಯ್ ಜೋಡ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಬಾಳಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಡ್ ಜಾಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಪುತಾ, ಪಾದ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಗರ್ಜಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತುಕಾಯ್ ಕಾಯ್ದೊ ನಾಂಗೀ? ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ಹಾವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ”  ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭಾವನಾಂತ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಹಾಂವ್ ಬಾಬಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಬಾಕ್ ಜಾತೊಲೊ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ನಂಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ರಾಂ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ತೆ ದಿತೊಲೊ ಆನಿ ಬಾಬ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ‘ಪೆನ್ಶನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಏಕಾ ಥರಾಚಾ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಬಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ತೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ.

ಮಾಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ ನಾ. ಸಾವೆರಾಬಾನ್ ಆನಿ ಕಾಶ್ಮಿರಾಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಿರ್ಣಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಕೆಲಿನಾ, ಆನಿ ಬಾಪ್ಪು ಬರಿಚ್ ಕಾಶ್ಮಿರಾಬಾನ್ ಆನಿ ಸಾವೆರಾಬಾನ್ ವಿಭಾಗ್ ಪತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಭಯ್ಣಿ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಕಾಜರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಂತ್ ವಾಂಟೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲ್ಯೊ. ಸೆಟೆಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಡೀಡ್ ಬರೊವ್ನ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫಿಸಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದಸ್ಕತ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್‌ಗಿ ಕಿತೆಂಗೀ , ವಿಭಾಗ ಪತ್ರಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಾನಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಸಹಿ ಘಾಲ್ಲಿ. ತಾಂತು ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್  ಹಾವೆಂ ವಾಚುನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ , ತಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಘೆವ್ನ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ! ಸಾವೆರಾಬಾಚೆರ್ ಆನಿ ಕಾಶ್ಮಿರಾಬಾಚೆರ್ ಮ್ಹಕಾ ತಿತ್ಲೊಯಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ಉಬ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಲಚ್ಚಿಲಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವಾಂಟೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಬಾಬಾಚೊ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್‌ಲ್ಹಾನ್ ತರಿ ಆಯಕಟ್ಟಾಚೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ತೊಮಾಸಾಕ್‌ಯ್ ಏಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಬಾಬಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಬಾಬಾ ಕಡೆನ್ ಕಸಲಿಗಿ ಏಕ್ ದೈವಿಕ್ ಸಕತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಬಾಬಾಚೆಂ ಮೊರ್ನ್ ►

RCInnerಬಾಬಾಚೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್. ಖಾಣ್, ಜೆವಣ್, ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಧ್ಯಾನ್, ದೇವ್ ಭಕ್ತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ೮೨ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಲಾಂಬ್ ಜಿಣಿ ಕಸಲಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಪಿಡೆಚೆ ರಗ್ಳೆ ನಾಸ್ತಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆವಾಚೆರ್ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಬಾಬ್ ಆನಿ ಚಡ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. “ ಬಾಬಾ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್‌ಗಿ?” ಮ್ಹಣ್ ಹಾವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಪುತಾ, ಮೂತ್ ಬರೆಂ ಸುಟಾನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.  ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಕರ್ಟನ್ ಬಿಯರ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ದವರ್ನ್ “ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಿಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಂಪ್ರಾಕ್ ಕಠೀಣ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. “ಆಬ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾ, ತುಂ ಕೂಡ್ಲೆ ಯೆ ಆಮಿ ಕಾರ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ”. ಹಾವ್ ಕುಮ್ಗಾರ್, ಸಾಂತೆಸಾವಾಂಚೆ ತೇಲ್ ರಿತುವಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಕಾರ್ ಯೆತಚ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಆನಿ ಘರ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾವೆಂ ಬಾಬಾಕ್ ಸಾಂತೆಸಾಂವ್ ದಿಲೊ. ಕುಮ್ಗಾರ್ (ವಿಯಾಟಿಕಂ, ಪಯ್ಣಾ ಖಾಣ್) ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಬಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಜಾವಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಬಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ರಿತುವಾಲೆಂತ್ಲಿ ಆತ್ಮೊ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ತಿಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಏಕ್ ಸೊಬಿತ್ ಫುಲ್ ಧರ್ಣಿರ್  ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ಬಾಬಾನ್ ಗೊಮ್ಚಿ ಆಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ. ಏಕ್ ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ದೆಕಿವಂತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಬಾಬ್ ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾಂತ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಕಲ್ಮಾಡಿ ವೊಚೊನ್ ತಾಚಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಉದಯವಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾಬಾಚೆಂ ಮೊರ್ನ್ ನಾಣಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಜಮ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ನಕ್ರೆ, ಕಲ್ಮಾಡಿ, ಬೊಳಿಯೆ, ಪಾಂಗ್ಳಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ ಜಣ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಬಾಬಾಕ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ದೆಂವಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಏಕಾ ಪಾಂಯಾರ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಚರ್ ಧರ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಬಾಬಾಚಾ ಕಪಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಾಗೊನ್ ತಾಚಾ ಪಾಂಯಾಂಚೊ ಹಾವೆಂ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಬಾಬಾಚಾ ಮೊರ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಕೀ ಏಕ್ ಪಾಯ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚಾ ಪಾಂಯಾಚೊ ಉಮೊ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಜೂನ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಬಾಬಾ ಖಾತಿರ್ ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಜಾಗೊ ಅಮಾನತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಯಾ ತಾಂಚೆ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಮಿ ಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕೀ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ನಿಕೆಪಿಲ್ಯಾತ್.

03.06.1910 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಬ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಜೂನಾಚಿ ತೀನ್ ತಾರಿಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಘರ್ಚಿಂ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಮೆಳೊನ್ ತಾಚೊ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಕರ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಹಿಲ್ಡಾಚೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಬಾಚೊ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಬಾಬಾಚೆಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜುನಾಚಾ ೩ ತಾರಿಕೆರ್‌ಚ್ ದೊವೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಕೇಕ್ ಆನಿ ವಾಯ್ನ್ ವಾಂಟುನ್ ಆಮಿ ಬಾಬಾಚೊ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ.

FrDenis sJ 1

ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.