Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ

Time Pass 7 1“ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಲೇಕಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಂತ್.” ಮಣ್ಚೊ ಏಕ್ ಶಿಣ್ ಹಾಂವೆ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ. ಹೊ ತೀರ್ ಭೊವ್‍ಶಾ ಮ್ಹಜೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಜೊಕುನ್ ಮಾರ‍್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಲೇಕಕ್ ಪಂಕ್ತೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊನಾ. ಆನಿ ಏಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ಚಡಾವತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾಂತ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಗ್ ಘೆತೊಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಶಿಣ್ ಹಾಂವೆ ಮಜೆ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ?

ಟ್ರೊಫಿ ಆನಿ ಸರ‍್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಮೆಳಾನಾ ತರ್ ಪರ‍್ವಾ ನಾ ಇನಾಮಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮಣ್ ಹಾಂವೆ ತವಳ್ಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಕೆಟ್ ಮನಿ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಘರಾ ತರೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತರ್ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಮ್, ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಚಾ ಖರ‍್ಚಾಕ್ ಕಿತೆಂ ವಾಟ್? ಶಿಕ್ತಾನಾ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ? ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ‍್ಧೆ !  ನಶೀಬಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಮಳ್ಳೆಪರಿಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಟ್ ನಯ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ‍್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸ್ಥಿತೆಚೆರ್ ದಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆನೆರಾ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಎಕೌಂಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಬಹುಮಾನಾಚಾ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಬೇಂಕ್ ಏಕೌಂಟಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಇನಾಮಾಚಿ ಐವಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿ-ಆರ‍್ಡರಾಂ ರುಪಾರ್ ಯೆತಾಲಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಕಾಶಾವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಅನುಮತಿ ಲಾಭ್ಲಿ. ರೆಕೊರ‍್ಡಿಂಗ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಣಿ ನಗ್ದಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ 85 ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಕ್ಕ್ ದಿಲಿ. ಹಾಂವೆ ನಿರ‍್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆನೆರಾ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಏಕೌಂಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಏಕಾ ರೆಕೊರ‍್ದಿಂಗಾಚೊ ಐವಜ್ ವಾಡೊನ್ 125 ರುಪಯಿ ಮಣಾಸರ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ. (ಆತಾಂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಿತ್ಲೆ ದಿತಾತ್ ?  ನ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ)

ಆಕಾಶಾವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಉಮೆದ್. ರೆಡಿಯೊಚೆರ್ ಕಾಣಿ ಪ್ರಸಾರಿತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಯ್. ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಅಬ್ಲೆಸ್. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್, 1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಮುಂಬೈ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಜೆಲಾಗಿಂ 635 ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಉರವ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೊ ದುಡು ಮುಂಬೈಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ಖರ‍್ಚಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ಲೊ.
ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ವಿಸ್ತೊಂಕ್ ನಾ.

1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಘೋಷಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತವಳ್ಚೊ ಯುಗಪುರುಷ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭು ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ‍್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ’ಪಿಂಜ್ರೊ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಧಾಡ್ಲಿ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ’ಸಾಂಕಳ್’ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ.  ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್ ಕುಪಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಆನಂದ್‍ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಾಚ್ಲೊಂ. ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವೆ ಘರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚಾ ಈಷ್ಟಾಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊ ಖುಶ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಲಿತಾಂಶಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಶೆಂ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲಿ :

ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್: ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ.
ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಬಾಕಿಚೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಇನಾಮಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ವ್ಹಾವ್…. ತೀರ್ಪ್‍ದಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಗುಣಮಟ್ಟಾಚಿ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಭಾಗಿ ನಂಯ್‍ಗಿ? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ ? ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ಉಂಡ್ಯಾ ರುಪಾಚಿ ಆನಿ ಬಾಕಿಚೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬೋವ್‌ಶಾ ಕುಂಡ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಚ್ಯೊ! ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ತವಳ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂಗಿ ದುಬಾವ್ ಮಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲೊ.

ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೊಜಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ಸಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಸ್ಟಿನಾ ಲಾಗಿಂ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್‍‍ಗೀ ? ” ಹಾಂವೆ ಆಸ್ಟಿನಾ ಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

“ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಸ್ಟಿನ್.

” ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಬಹುಮಾನ್ ದಿಲಾಂ.” ಹಾಂವೆಂ ವಿಷಯ್ ಉಸ್ತಿಲೊ. “ಬಾಕಿಚೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬಹುಮಾನಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾಂತ್ ಮಣ್ ತುಮಿ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಮಾಕಾ ತುಜಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂಗಿ ?”

ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಶೆರ್ಮೆಲೊನಾ. ಫಕತ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಸತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವರ‍್ತಾಯ್?” ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

“ಸಾಂಗ್.” ಹಾಂವ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭರ‍್ಲೊಂ.

“ಕಾಣಿಯಾಂ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಕ್ ತುಜಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಣಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ ಲೇಕಕಾಂನಿ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಹೆರ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ಕಶೆಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ?”

ಆಸ್ಟಿನಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿ ಸುಕ್ಲೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ಸ್ಪರ‍್ದ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮಜಿ ಉಮೆದ್ ಮಾತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಖರ‍್ಗಾಲಿ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.