ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಜೈ ಹೋ . . .

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಭಾರತ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಚಾ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಾ ಪೈಲಟ್ ಮುಷ್ಕರಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಿಕಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಜಾಯ್ತೆ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಅಸ್ತವೆಸ್ತ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚೊ ಇಲ್ಲೊಸೊ ’ಅಸರ್’ ಮಜೆರ್‌ಯಿ ಪಡ್ಲೊ ಮಣ್ಚಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಪಾಟಿಂ ದುಬಯ್ ಪಯ್ಣ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸಾರ್  ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನಿರ್ಣಯಿತ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಾ  ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿನ್ ಮಾಕಾ ವಿಮಾನ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲಾಂ ಮಣ್ ಫೋನಾರ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮಜಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನಂಬರ್ ತ್ಯಾ ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿಕ್ ದಿಲೆಂ. “ವಿಮಾನ್ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಿಕಾ ತುಮಿಂಚ್ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ತಿಳ್ಸಿಯಾ.” ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ನಾ  ತರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕಿತಾಪತಿ ಕರ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲಾಂ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ಸವೆಂ ತಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಪೊಂಕ್ ಆಸಾ.”

ಏಕಾ ಘೊವಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಿಮಾನ್ ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿನ್ ಮಜಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಫೋನ್. “ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆಂ ದುಬಯ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ನಿಘಂಟ್ ಆಸ್ಚಾ  ಫಾಲ್ಯಾಂಚಾ ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಮಾನಾರ್ ಮಾಕಾ ಬಸ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾ.” ದುಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚಾ ಮಾಕಾ ಲಗ್ಭಗ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಾ ಅಬುಧಾಬಿ ಏರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ತಿಕಾ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ನಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ನಾಕಾ ಮಣೊಂಕ್ ಜಾತಾವೆ ? ಮತಿಂತ್ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಸರ‍್ಸರಿತ್ ಯೆಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೆಚಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊಂ. ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್  ಕರ್ನ್ ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚಾ ಪಾರ‍್ಕಿಂಗಾಂತ್ ಕಾರ್ ಥಾಂಬ್ತಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮೊಬಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಜಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಫೋನ್. ವಿಮಾನಾ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಫೋನ್ ಕಾನಾಚೆರ್ ದವರ‍್ತಾನಾ ಮಜೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ?” ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಸವಾಲ್. “ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್? ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸಾನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ದುಬಯ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಲ್ಚೆಂ ದುಬಯ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಆಜ್ ಉಬ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತುಂ ತಾಣಿಂ ಅಕ್ರೇಚಾ ವಗ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಕೆಲಿ. ತುಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಲಾಯ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಅಕ್ರೇಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಳ್ಳಿಮೂ? ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ದುಬೈ ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಶನಾಂತ್ ಆಸಾಂ….”

ತೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊನಾರ್ ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ಸ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ಸ್ ಗಳಾಯೆನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವೆಂಕು ಪಣಂಬೂರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಪರತ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೆಂ ವೆರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ದುಬೈ ವೊಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲಿ.

“ಜೈ ಹೋ ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸ್!” ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ.

ಹೆಂ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಸಾದೆಂ ಘಡಿತ್. ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚಾ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಕರ‍್ತುಬಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬಾಹ್ರೆಯ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ಡಾಕ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಆಮ್ಚಾ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆಂ. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ತುಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಏಷ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಕಾಮೆಲಿ ವರ‍್ಗಾಚೆ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಘುಸ್ಪಡ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿಂನಿ ತಾಂಕಾ ಭಿತರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರ‍್ಕಿ ದೇಶಾಚಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ರಿಜರ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ತೊ ಬೊಸ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.

ಚೆಕ್-ಇನ್ ಕೌಂಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನಾ ಭಿತರ್ ಬೊಸಯ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಚೊ ಬೋರ‍್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲಿ ನಾ ಮಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್. ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಭಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಅಪ್ಲೆ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚಾ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಂತ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ತಾಬೆನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಡಾಕ್ಕಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಂತ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡಾಕ್ಕಾ ಧಾಡ್ಚಿ ವೆವೆಸ್ಥಾ ಕೆಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ಬೆಪರ‍್ವಾ ಕರ್ನ್ ಪರ‍್ಕಿ ಯಾತ್ರಿಕಾಂತ್ ಆರಾವ್ನ್ ದರ‍್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಖಂಚಿ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣಿ ದಿತಾ? ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆಂ ಮನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಉದಾರ್ ಆನಿ ದಯಾಳ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆಂ.

ಜೈ ಹೋ ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್.

ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೈಲಟಾಂಚೆಂ ಹರ‍್ತಾಳ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲಾಂ ಮಣ್ಚಿ ಖಬರ್ ಘಾಜ್ಲ್ಯಾ. ಆಶೆಂ ತರೀ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚೊ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಮಾತ್ಸೊ ಉಣೊ ಜಾತೊಲೊ ಮಣ್ಚೊ ಭರ‍್ವೊಸೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಪಯ್ಣ್ಯಾರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಶೆಂ ಆಸಾ.

ಏಕಾ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಕ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಟಿಕೆಟಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲಿ. ಅಂತರ್ ಜಾಳಿರ್ ತಾಣೆ ಟಿಕೇಟಿ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಲಿನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ವಿಮಾನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಉಬ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಕೊಚ್ಚಿಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ನಶೀಬಾಕ್ ಕೊಚ್ಚಿಚಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಟಿಕೇಟ್ ಲಾಭ್ಲಿ. ತುರ್ಥ್ ಪರಿಗತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹೇಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಲಗ್ಗೇಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾಚ್ ತೊ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆತಾಂ ವಿಮಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಚ್ಚಿಕ್ ಉಬೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಮಾನ್ ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿಂನಿ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಮೆಜ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ನಾಪಾತ್ತೆ!

ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಣ್ತಾನಾ ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿ ಗಡ್ಬಡ್ಲೆ. ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆಚಾನಾಕ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ ಮಣ್ತಾನಾ ವೊಗೊಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾವೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿವರಾಂತ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಫೋನಾಚೆರ್ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ.

“ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ? ವಿಮಾನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಉಬೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ.” ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿಂನಿ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ.

“ವಿಮಾನ್ ಉಬೊಂದಿ. ಹಾಂವ್ ಯೇನಾ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಯ್ಣಾರಿ.

“ರೆಗ್ರೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ತುಂ ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ನೇಮಾಂ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ಆಮಿ ತುಕಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಸೊಡಿಜಾಯ್.” ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿನ್ ವಾದ್ ಕೆಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.” ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಲಾಯ್ನ್ ಕಾತರ‍್ಲಿ.

ಆತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂಗೀ . .

’ಜೈ ಹೋ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !