ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್

ಹಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್  ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್. ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್. ದಿಸ್ಪಟೆ ವಾವ್ರಾಚಾ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜ್ಲಿ.

“ಹಲೋ….” ಯಾಂತ್ರಿಕ್‍ಪಣಿಂ ಹಾಂವೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

“ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ?” ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾಚೊ ಗರಂ ಆವಾಜ್.

“ತುಂ ಕೋಣ್?” ಮಜೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್.

“ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತುಂವೆ. ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್.” ಕರ‍್ಕಸ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ?” ಹಾಂವೆಂ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ. “ಅಳೆ ಪಾಪಿಯಾ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊನಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ತುಜೆಂ ಕೊಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಕಶೆಂ ತುಕಾ ಫೊನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.”

“ಆತಾಂ ಹೆಂ ಕೊಲ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ತುಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್. ತಿಣೆ ತೆಂ ಕೊಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲಾಂಚಾ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್ ತುಜೆಂ ನಂಬರ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ತುಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್.” ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

“ತುಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?” ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

“ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್?” ತಾಣೆ ತರ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ದೀಸಾಕ್ ವೀಸ್-ಪಂಚೀಸ್ ಫೊನಾಂ ಕರ‍್ತಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚುಕಾಮುಕಿಂ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ದಾಂಬುಂಕ್‍ಯ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.” ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಂಬರ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ? ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ನಂಬರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೆಂನಾ? ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಮಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಂಬರ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ?” ತೊ ಹಟಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತುಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್-ಗಿ? ಚಾಲು ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಮನಿಸ್ ತುಂ.”

“ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತುಂವೆ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ ತರ್ ಹಾಂವೆ ಡಯಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ.” ಮಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಪೋಲಿಸ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕರ‍್ತೊಲೊಂ.” ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ದಡ್ಡಡ್ಲೆಂ. ನಂಬ್ರಾಂತ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪೋಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಕಪ್ಪಾಂತ್ ಘಾಲೊ ತರ್? ಕೊಣಾಯ್ಚೆ ತರೀ ಮಾರ್ ವ್ಹಯ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಮಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್.

ಮುಕಾರ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಫೊನಾಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಕೆಲಿ. ಮೌನ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಮೊಬಯ್ಲ್ ದವರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜಾಯ್ ತರ್ ಫೋನಾರ್ ನೋವ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೊಲಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತೆಂಯಿ ಏಕಾಚ್ ನಂಬ್ರಾ ಥಾವ್ನ್. ಹೊ ಆನಾಮಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಮೂಡಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಸಲಿ ಮಲಾಮತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಮೌನ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ’ಗುರ್ರ್’ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ತೆಚ್ ಪಾಪಿಯಾಚೆಂ ಫೋನ್!  ಹಾಂವೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ತಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. ದುಸ್ರೆ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಏಕಾ ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಸಿಗ್ನಲಾಚೆರ್ ಕಾರ್ ನಿಶ್ಚಲ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಮಜೆಂ ಮೊಬಯ್ಲ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಹಲೋ…..” ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಫೋನ್ ಕಾನಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್. ಪರ್ಕಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಲಜ್ ದಿಸಾನಾ.” ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಲ್ಕ್ ಕಲೆಂ.

“ತುಂ ತೊಚ್-ಮೂ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ?” ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. “ಹಾಂವೆ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತುಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.”

“ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್‍ನಾಂಯ್. ಪುಣ್ ಕಾಲ್ ದೊನ್ಪರಾಂ ಏಕಾ ವೊರಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್‌‍ಮೂ?” ಹಾಕಾ ಬಹುಶಾ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪಾಚ್ವಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಜಾತಾಚ್ ಹಾಂವೆ ಕಾರ್ ಏಕಾ ಕುಶಿಕ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

“ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಆಯ್ಕ್….” ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. “ಕಿತೆಂ ಮಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ ತುಕಾಚ್? ತುಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಬಹುಶಾ ಹಾಂವೆ ಚುಕೊನ್ ಏಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಲ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪಯ್ಲಾಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಚ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ದರ್ಜ್ ಕರ‍್ತಾಂ.”

“ಪೋಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್?”

“ತುಂ ಸಲಿಂಗ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನಾಂ ಕರ್ನ್  ಸತಾವ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್?” ಹಾಂವ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊಂ.

“ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಸಲಿಂಗ್ ಆಕರ‍್ಶಣಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ?” ತೊ ಅಜಾಪ್ಲೊ.

“ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾ ತುಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಎಕ್ ಸಬ್ದ್ ತರೀ ಉಲಯ್ಲಾಂ?” ಹಾಂವೆಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. “ತುಕಾ ಮಜಿ ವಳಕ್ ನಾ ತರೀ ಏಕಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಧಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ತುಂವೆ ಫೋನಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶಾನಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾಂ.”

“ತಶೆಂ ಕರಿನಾಕಾ…. ಆಮಿ ರಾಜಿ ಕರ್ನ್ ತಿರ್ಸಿಂಯಾಂಗಿ?” ತಾಚೊ ಸ್ವರ್ ತಗ್ಸಾಲೊ. “ಮಜೆಂ ಪೊರಾಜಿತ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್.”

“ತುಜೆಂ ಕಸಲೆಂ ಪೊರಾಜಿತ್?” ಹಾಂವ್ ಕೂತೂಹಲ್‍ಭರಿತ್ ಜಾಲೊಂ.

“ಮಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಪರ‍್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಫೊನಾಂ ಯೆತಾತ್. ತಿ ಮಜಿ ಬೆಪರ‍್ವಾ ಕರ‍್ತಾ.” ತೊ ರಡ್ಲೊ. “ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ತಿ ನಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ತಿಚೆಂ ಮೊಬಯ್ಲ್ ತಪಾಸಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ. ತಿಣೆ ಡಯಾಲ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ, ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲಾಂಚಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಿನಚರೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ.  ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಫೋನಾಂ ಕರ್ನ್ ಸರ‍್ಸರಿತ್ ಯೆಟ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪೋಲಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ. ತಶೆಂ ತರೀ ಪರ‍್ಕಿ ಸಳಾವಳ್ ಬಂಧ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !