Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜುದಾಸಾಚೆ ಗುಪಿತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್

Time Pass 7 1ಟೈಮ್ಪಾಸ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಏಕ್ ಬೊರೊ ವಿಷಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ದೋಗ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಚಿ ಭಂವ್ದಿ ಕೆಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸಾವ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಚರಣಾಚಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಥೊಡಿಂ ಮಿಸಾಂವಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ ಮಿಸಾಂವಾಂ ಪೋಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಹೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೆ ಆನಿ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಉದ್ಯಮಿಂ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ತಾಂಚಿ ಮಿಲಾಗತ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂಚೊ ಬೊರ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ದುಬೈಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಚಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಪೊಟ್ಕಾಣಿ ಉದೆಲಿ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನಾನು ಮರೋಲಾನ್, ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ದುಬೈಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್  ಸರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ದುಬೈಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿನ್‌ಂಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚಕಾಂಕ್ ಸರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ನಯ್. ’ಭಾರಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋಗ್ ಪಾದ್ರಿ ದುಬೈ ಯೇವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿಚಾರ್ತಾತ್. ದುಬೈಚಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ. ತುಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ ತರ್ ಅಪುಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನಯ್’  ಮಣ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ತಾಣೆ ಆಲ್ತಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ತುಳು ಭಾಷೆಂತ್ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ: ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಪಗೆ, ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಪಗೆ. ಆಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರ್ಯಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ. ದುಬೈಚಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಪುಸುನ್ ವೆಲೆ ತರ್ ಅಪ್ಣಾಚಾ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಉಣಿ ಜಾತೆಲಿ ಮಣ್ ದುಬೈಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲಿ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಅಸುರಕ್ಷಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಿರ್ಲಾತಾನಾ ಮನ್ಶಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉಬ್ಜಾತಾ ಕೊಂಪಿಟಿಶನ್!  ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ದುಬೈಚಾ ಇಗರ್ಜೆಚಿಚಿ ವೆದಿ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ವೊಳ್ಕಿನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೆ. ತರೀ ದುಬೈಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.
jesus4sale’ಪಯ್ಶೆ’ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಅತೀ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಪ್ ಜುದಾಸಾಚೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿತಾಂವ್. ಜುದಾಸಾಚಿ ಮಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಮಣ್ ಪಾಚಾರಿಜಾಯ್.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾಂತ್ ? ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸತ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್.
ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ದುಬೈ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾತ್ ಜಾಹಿರಾತಾಚಿಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಪತಕಾಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಫರ್ಮ್ಯೂಮಾಂಚಿಂ (ಸುಗಂಧ್ ದ್ರವ್ಯ್) ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ. ಹೆಂ ದೆಕ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ನ್ಹಯ್ ಫುಟ್‍ಬೊಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಖೆಳ್ ಅಂಗ್ಣಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆತಾ ದೆವಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಸ್ಪೂರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್. ಜೆಜುಚಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಹಿರತಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾಗಿ ಮಣ್ ದುಬಾವ್ ಭೊಗ್ತಾ.  ಖೆಳಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಜಾಹಿರತಾಚಿಂ ಫಲಕಾಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ನ್ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ನಯ್ ತರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚೂಕ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತೀ ಉದೆಲೆಂ.
ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂನಿ ಜಾಹಿರತಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್, ಫುಟ್‍ಬೊಲ್ ಖೆಳಾಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್, ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಖೆಳ್ ವಿಕ್ತಾತ್. ದೇವ್ ಮಂದಿರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ತುಮಿ ಕೊಣಾಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್?

ಜೆಜುಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್?

ಜುದಾಸಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಏಕಾ ಚೂಕಿಕ್ ತೊ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಿಲನ್  ಜಾಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೆಜುಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಆರಾಧಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚೆ ಮಣಿಯಾರಿ ಪ್ರತಿ ಏಕ್ ಸೆಕುಂಡಾಕ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಕುನ್ ಆಸಾತ್.

ತರ್ ಹಾಣಿಂ ಕಶೆಂ ಹೀರೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?

ಜೆಜುಕ್ ಮಿನುಟಾನ್ ಮಿನುಟಾಕ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೆವಾಚಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ತೊ ಜುದಾಸ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಭಾಗಿ. ತಾಣೆ ಪಯ್ಶಾಂಚಾ ತಾಳ್ಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಜುಕ್ ವಿಕ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆತಾಂಚಾ ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ದುಬೈ ತಸಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ವರ್ಸಾಚೆ 365 ದೀಸ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ನಾಂತ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚಿ ಪರಬ್  ಯೆತಾನಾ ಜುದಾಸಾ ಲಾಗಿಂ ಕೊಂಪಿಟಿಶನ್ ಕರ್ಚೆ ಹೆ,  ಜುದಾಸಾಚಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾತ್.
ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಜುದಾಸಾಚೆಂ ಖೊಟೆಂ ನಶೀಬ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್! ತಾಚೆ ಕರ್ನೆಚೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ಅನುಕರಣ್ ಜಾತಾ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂನಿ ಜುದಾಸಾಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ ಆಜೂನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಛೆ! ಹೊ ಕಸಲೊ ನ್ಯಾಯ್? ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನಯ್, ಹ್ಯಾಚ್ ದೇವ್‌ತೆಂಪ್ಲಾಚಾ ವಟಾರಾಂತ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬಜಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ದೇವ್‌ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ದಂದೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಪಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ನ್ ’ಮಜೆಂ ಘರ್ ತುಮಿ ಕೆಲಾಂ ಚೊರಾಂಚೆಂ ಬಿಡಾರ್’ (ಮಾತೆವ್ 21:12-13) ಮಣ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ಉತರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಸಮೇತ್, ಹಾಂಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಯ್ನಾ?

StJudas ಹೆ ಜೆಜುಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಜುದಾಸಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾತ್?
ವೆಪಾರಿ ದಿಷ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಮಾ. ಜುದಾಸ್ ಮಣ್ಚೆಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆಂ. ಜುದಾಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಯ್. ಪುಣ್ ಜೆಜು ಮಣ್ಚೆಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅತೀ ಪ್ರಭಾವಿತ್. ತೆಂ ಕೋಣ್ಂಯಿ ವಿಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಜುದಾಸಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ಗುಪಿತ್ ವಿಕ್ಲೊ!
ಆಜ್ ಜುದಾಸಾಚೆ ಗುಪಿತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಮಾತ್ ಜೆಜುಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ವಿಕುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ’ಜೆಜು’ ಮಣ್ಚಿ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.
ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನಯ್, ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾ ಖಾಲ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಯಾತ್ರ್, ಕಾರಾಚಿ ಲೊಟ್ರಿ, ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ, ಖಾಣಾಚಿಂ ಸ್ಟೊಲಾಂ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಅಸಲೊ ವೆಪಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ದುಬೈ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸಲೊ ದಂದೊ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ. (Trade License) ಕಾರಾಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ದುಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಶುಲ್ಕ್ ಭರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೊಟ್ರಿ ಕೂಪನಾಚೆರ್ ದುಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಿ ಮೊರ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಿ ಅನುಮತಿ ಆಸಾ ಯಾ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಕಾನೂನ್‍ಬಾಹಿರ್ ದಂದೊ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ?
ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಅನುಮತಿ ಆಸಾ ತರ್ ಭೋವ್ ಬೊರೆಂ. ಪುಣ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾ ತರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆ  ಹೆ ಆವ್ತಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚಾ ರಾಯಾಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಮೆಚ್ವೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ನಾಂತ್. (Romans 13:7)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.