ಉಪಾಸ್ ಕರಾ . . .

ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ’ತತ್ವಾಂ’ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ತಾಕಾ ಖಾಣಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ರಾಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಥಾಹೀನ್. ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ಮನಿಸ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಫಿಲೊಸೊಪಿ ಆನಿ ಲೊಜಿಕ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಫಕತ್ ವೆರ್ಥ್ ಪ್ರಯತನ್. (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಭುಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ತರೀ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ)

ಉತ್ಪತ್ತ್, ಖಾಣ್, ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಪೊಟಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಗತ್ ತರ್, ಖಾಣಾಚಿ ಫಾವೊತಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸೊನ್ ಉಪಾಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಆನ್ಕೂಲ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಸ್ ಏಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುಧ್ವಾರ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಉಪಾಸಾಚಿ ನಿಶಾನಿ. ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ರಮದಾನಾಚೊ ಉಪಾಸ್. ಹಿಂದು ಸಮಡ್ತೆಂತ್ ಥೊಡೆ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉಪಾಸಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್ ತರ್,  ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ’ವೃತ್’ ರಿವಾಜಿಚೆರ್ ಉಪಾಸ್ ಪಾಳ್ತಾತ್. ಟಿವಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ದಾರಾವಾಹಿಂನಿ ಹೊ ’ವೃತ್’ ಉಪಾಸ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ’ವೃತ್ತಿ’ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಸಮಡ್ತೆಂಚ್ಯಾ  ರಿವಾಜಿಂಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಉಪಾಸ್ ಏಕಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ತರ್, ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಉಪಾಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ  ಸರ್ಬಾರಾಯೆಕ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್  ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಚಂಡ್ ಪಹಿಲ್ವಾನ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಗಾಂದೀಜಿ.. ಗಾಂದೀಜಿಚೆಂ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾ ಮಣ್ಟಾನಾ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚಿ ಚಡ್ಡಿ ಗಳ್ತಾಲಿ. ಗಾಂದೀಜಿಚ್ಯಾ ಉಪಾಸಾಂಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಜನಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಂಚ್ಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂ ಭಿತರ್ ಸಮೇತ್ ’ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾ’ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಪೂರ‌ಣ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಶೆವೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ಚಲ್ತಾ.

ಹಾಂವ್ ಕೊಲೇಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಾ ಘರ್ಚೊ ರೇಡಿಯೊ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ದುರುಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ರಿಪೇರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತವಳ್ ಹಾಂವೆಯಿಂ ಲಾನ್‌ಶೆಂ ಹರ್ತಾಳ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮೆಂಟರಿ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಪಪ್ಪಾನ್ ನವೊ ರೇಡಿಯೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಘಳಾಯಿ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ’ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾ’ಚೊ ಆಸ್ರೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.  ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ನವ್ಯಾ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ರೇಡಿಯೊಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊಂ.  ತರೀ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಕಾರಾಣಾನ್ ಹಾಂವೆ ’ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾನಾ ’ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಜೆವ್ತೊಲೊ’ ಮಣೊನ್ ಮಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಮಜಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್ತಾನಾ ಮಜೆಂ ಹರ್ತಾಳ್ ಫುಸ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಉಪಾಸಾಚಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊನಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗಾಂದೀಜಿಚಾ ’ಅನ್ನ’ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಚಿ ಸ್ಪೂರ್ಥ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ’ಅಣ್ಣಾ’ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಭಾರತಾಚಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಚೊ ನಾಡೊ ಸದಿಳ್ ಜಾಲೊ. ಉಪಾಸ್ ಎಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಚಾ ದಿಸ್ಪಟೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಹರ್ತಾಳಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.  ಟಿವಿ ಕಂಪ್ಣೆಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ. ಉಪಾಸಾಚೊ ಖಬ್ರೊ ಮೇಗಾ ದಾರಾವಾಹಿ ಪರಿಂ ಪ್ರಸಾರಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣಿ ತಾಂಚೊ ಆದಾಯ್ ಚಡಯ್ಲಾ.

ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಚಾ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಚಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವಾನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಉಪಾಸಾಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಾ ನೆಸ್ಣಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವಾನ್ ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಚೆಡ್ವಾಚಾ ನೆಸ್ಣಾ ಭಿತರ್ ರಾಮದೇವಾನ್ ಬ್ರಾ ಆನಿ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಲಿಸಾಂಕ್ ’ಚಕ್ಮಾ’ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವಾಚೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಕುಚ್ಯಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲೆ.

ಉಪಾಸಾಚೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಆತಾಂ ಆಖಾಡಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಗುಜ್ರಾತಾಚೊ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಧಾ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ. ಹಾಚೊ ಉಪಾಸ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಕಾಂಯ್ ನಯ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಫತತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್. ಉಪಾಸಾಚೊ ವೈಭವ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ದುಡು ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ಖರ್ಚಿತಾನಾ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆಯ್ಲೆಂನಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ತೀನ್ ದೀಸಾಂಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಭಾರತಾಕ್ ವಡ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೇಸರಿ ಪರಿವಾರ್ ಹಿಂಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಚಳ್ವಳೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾಲ್ವೊಂಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಾ ತರ್ ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಪಾನಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ’ಉಪಾಸಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್’ ತಾಂಚೆ ನಾಕಾ ಪಂದಾಕ್ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆಚ್ ವಿರೋಧ್ ಕಶೆಂ ತಾಣಿಂ ವಾಪರ್ಲಿ?  ಲೊಂಚ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಹೊರ್ಬೊಸಾನ್ ಬಹುಶ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಉಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲಾ. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಕ್ ಕೇಸರಿ ಪರಿವಾರಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ ಮಣ್ತಾನಾ ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮಣ್ಚೊ ಅರ್ಥ್ ನಯ್.

ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾಂತ್? ಕೇಸರಿ ಪರಿವಾರ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಬಹಿಶ್ಕಾರ್ ಝುಜಾಂತ್ ತೆ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇಸರಿ ಪರಿವಾರಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್. ಉಪಾಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಲೊಂಚ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್  ತಾಂಕಾಂಯಿ ಆಸಾ.

ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತ್  ಹಿಂ ದೋನ್‌ಯ್ ಏಕಾಚ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚಿಂ ದೋನ್ ಕುಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ರುಪಾಂ!  ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಫೊರ್ಸ್ ವಿಚಾರಣ್ ಸ್ಥಗಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ’ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್’ ವಿನಾಶಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ವಿಣ್ಗೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಏಕಾಮೆಕಾ ಕಶೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್  ಸುಧಾರ್ಸಿಜಾಯಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್!  ಹಾಂಚೆ ಡ್ರಾಮಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯೊಚ್ ರೆಗ್ರೊ ಆಸಾತ್. ವೆದಿರ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್. ನೆಸಾಣ್ ಪಿಂಜುನ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವೆ ದಿಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕುಡ್ಕೊ ಧಾಂಪುನ್ ವಿಣ್ಗೆಂಪಣ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚೆಂ!

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ತೀನ್ ದೀಸಾಂಚೊ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಉಪಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೊ ಜಾಣಾಂತ್? ಕುಡಿಂತ್ ಚರಬ್  ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ವಜನ್ ಉಣೆ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸ್ತೊಲೊ!  ಅವ್ಕ್ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆವೊಟಾಚೆರ್ ಉಪಾಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ವಜನ್ ಉಣೆ ಕೆಲೆಂ.

ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಲಾಬೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊನ್ ಘಟಾಯಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ. ಆನ್ಕೂಲ್ ವರ್ಗಚ್ಯಾಂನಿ ವಜನ್ ಉಣೆ ಕರ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ಚೊ! ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನವಾಲ್‍ಭರಿತ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್.

ಜೆವಿನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹುಸ್ಕೊ. ತೆಂಯಿ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಫಾಮಾದ್ ವೆಕ್ತಿ ತರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಪರ್ವಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾನಾ. ಆಶೆಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಚಾ ಉಪಾಸಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೊ ಖಂತಿಭರಿತ್ ಮಹತ್ವ್? ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಪಾಸಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೋಣ್‍ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ’ಲೊಕ್‌ಪಾಲ್  ಬಿಲ್’ ಮಂಜೂರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್  ಮೊಗಾಕ್ರಿಯಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ, ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಆನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ತೊಲೊ? ಕೋಣ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲೆ? ತುಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !