Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ. . .

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಳಾಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಭೊಂವಾರ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂನಿ, ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ ಆಸಾ – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆ ಖಾತಿರ್ ದಿಂವ್ಚಿ 2011ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇನ್ – ಮಾವ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಶಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,  ಪ್ರೇರಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್, ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಎಕುಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ – ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಅನ್ಭೋಗಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ಆನಿ ಬದ್ಧತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಉಲೊಣೆಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್  ಸಾಧ್ಯ್. ತವಳ್ ಮಾತ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣತ್ :  ಹಾಂವೆ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ  ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸುಮಾರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸ್ಟೇನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ  ಉಲವ್ಪಾಚೊ  ಏಕ್ ಕಂತ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕೆಫೆ ರ್ ಆಸಾ ದುಸ್ರೊ ಕಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚಿ ಹಿ ನವಿ ಕೊಲಮ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಪಾಸ್  ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ. ಹಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಶಯ್ಲೆಚಿ ಕೊಲಮ್  ಹರ್  ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿ.

ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟೇನ್ . . .

Time Pass 7 1ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಚಲ್ತಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್, ತಾತ್ವಿಕ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಯ್. ಆಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿ ನಯ್. ಏಕಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಬೂಧ್ ನಾತ್ಲಿ ಜೀವಿ. ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಂಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ವೊಂಬಾನಾ. ಮಾಮ್ಮಿ ಡೆಡಿನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಇತ್ಲಿಯಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಾ. ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಚಾಂತ್ ಮಝಾ ಆಸಾ.

ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಣ್ತಾನಾ ಏಕಾ ಸಂಗ್ತಿಚೊ ಮಾಕಾ ಆಚಾನಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನವ್ಯಾ ಬರಪ್ವ್ಯಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಆಸಾ. ಆಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಲಾಭ್ಚೆನಾಂತ್’ ಮಣ್ಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಭಂವಾರಾಂತ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಕ್ ಚಿಂತಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಗೋಷ್ಟಿ ಹಿ. ತರೀ ಆನ್ಯೇಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ಬುಧ್ಬಂತ್ ನವೆ ಬರವ್ಪಿ ಉದೆಲೆ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಯೆತೊಲೊ ಮಣ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯಿ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಟಯ್ಲಾಂ? ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಪರ್ನ್ಯಾಂ  ಬರಪ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂಚೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಫಾವೊ ಜಾತಾಚ್  ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಬುಧ್ವಂತ್ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಗಮನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಬೊರೆಂ.

ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನವ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉರ್ಜೀತ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್? ನವ್ಯಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆ ಗಳಾಯಿ ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಾದಾಯೆಕ್. ಕಿತೆಂ ಮಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ? ಟೆನ್ಶನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಹಾಂವೆ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ? ಹ್ಯಾ  ವಿಶಿಂ ಕೋಣೆಂಯಿ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ಲ್ಯಾ? ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಂ ಧೊಸ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಾ ಮೂಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಸೊಧ್ಯೆತ್. ಪರ‍್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ? ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಸಂಗತ್ ಮಜಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ….

ಮಜೊ ಏಕ್ಲೊ ಲೇಕಕ್ ಮಿತ್ರ್ ಆದಿಂ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. “ಸ್ಟೇನ್, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚತ್ರಾಯಿ ಸಾಂಬಾಳ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತುಂ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಸರಾಗ್ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾಯಿ. ತುಕಾ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮಾತ್ಸೆ ತ್ರಾಸ್!” ಹಾಂವೆ ತಾಚಿ ಚೇತಾವ್ಣಿ ತವಳ್ ಗಮನಾಕ್ ಘೆತ್ಲಿನಾ. ತಾಣೆ ಬಾವ್ಡ್ಯಾನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಚ್ ಪರತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ.

ತುಮಿ ಫಕತ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ದೆಕ್ಲಾಂ. (ವಾಚ್ಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ) ಪುಣ್ ಸಯ್ರಿಕೆಕ್ ತಾಣಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮಿನತ್ ಕೋಣೆಂಯಿ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾ? ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾನಾ ಸಯ್ರಿಕೆಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಆನಿ ಮಿನತೆಕ್‍ಯಿ ವರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್  ದೀಜಾಯ್ ಮಣ್ ಮಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ. ಅಪ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಲಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್-ಗಿ? (ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ತಾ ತೊ ವೆಗ್ಳೊ ವಿಷಯ್)

bendiಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಮಣ್ಚೊ ಗಂಭೀರ್ ಘುಟ್ ತರ್ನ್ಯಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಟೆನ್ಶನ್ ನಾಕಾ ಮಣೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ನೆ ಬರವ್ಪಿ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂ ಸಾರ್ಕಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಖಂಚಾಯಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಮಣ್ಚೆಂ ಅಪುಟ್ಟ್ ಸತ್ ಹೆ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ತರ್ನೆ ಬರವ್ಪಿ ನೆಣಾಂತ್. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್ ತರ್ನ್ಯಾಂ  ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೊಡಿಜಾಯ್ ತರ್ ಬಹುಶಾ ಸಯ್ರಿಕೆಚಿ ವೆವೆಸ್ಥಾ ಕೆಲಿ ತರ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ’ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನರ್ಗಾನಾಕಾತ್, ಸಂಭಾವನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚಾ ಸಯ್ರಿಕೆಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿತಾಂವ್.’ ಮಣ್ಚೊ ಉಲೊ ದಿಲೊ ತರ್ ತರ್ನ್ಯಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಜ್ವಾತೊಲೊ.  ಹೊ ಮಜೊ ಭರ್ವೊಸೊ. ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ.

ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಲಿಖ್ಚಾ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಚಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಪ್ರೊಮೊಶನ್ ಖಂಡಿತ್ ಹಿಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪೆನ್ನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್, ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಮಣ್ಚೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರಾ.

ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಣಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಮಣ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೂತೂಹಲ್‍ಭರಿತ್ ಗಜಾಲ್, ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ…

ಹ್ಯಾಚ್ 2011 ಇಸ್ವೆಚಾ ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ಭಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಬೆಂದುರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಮಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಷ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಮಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಉಣೆಂಚ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಜೊ ಇರಾದೊ ನಯ್. ಕಾರ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಆವ್ಚಿತ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಈಷ್ಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕಾ ಮಹಾಶಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಗಜಾಲಿ ಕರ್ತಾನಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ತಾಣೆ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಾ ವೊಕ್ತಾಚಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯಿ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಿ.

“ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಬೆಂಡಾಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆಂಡಾಂ ಭಿಜಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ನಿರಳ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಬೆಂಡಾಂಚಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಅಂಟ್ ರೋಸ್ ಪಿಯೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಯ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಕತ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ’ಸೆಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್’ ಬಳಾಧೀಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ರೋಸ್ viagra ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಬರ‍್ದಸ್ತ್ ಆನಿ ತಾಕತ್‍ಪೂರ್ಣ್!” ಹೆಂ ಮಾಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮಣ್ ದಯಾಕರುನ್ ಮಾಕಾ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ತೊ ಘುಟಾಚೊ ವಿಷಯ್. ತುಮಿ ಆತಾಂ ಹೆಂ ಗುಪ್ತ್‍ಗ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬೆಂಡಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲೆಂ ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಬೆಂಡಾಂಚೊ ಅಭಾವ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನಯ್!

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.