ಕಾಯ್ಬೆವಾಚಾ ರುಕಾಚಿ ಅಶಾ

ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್ ಸಾರ್ಕೊ ತರ್,  ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ ಕೂನ್ಹಾನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್‌ಶಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗ್ಯೊ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಪಿಳ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಝೊಂಪಾಳೆ – ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ  ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಜಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ –  ಆಬ್ – ಪೂತ್ – ನಾತು ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್  ಬೋವ್‌ಶಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ನಿರಾಶೆಂತ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.  ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾನ್,  ಜೊ ಶೆರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚ್ಯಾ ನಳಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆತಾ ತರೀ,  ಆಬಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಪುಟ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ರುಚಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ತರೀ ಕಾಡ್ನ್ ಕವಿತೆಚಿ ವಾತ್ ಜಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರೀ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ, ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಪುಂರ್ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯೆರಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ನಿರ್ದಯೆನ್ ಪಿಂಜುನ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನಾತ್ವಾನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ ವ್ಹಯ್. ಪೂಣ್  ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ನಾತ್ವಾಚೆಂ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ –  ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚಾ ಬುತಾಂವಾಂತ್‌ ತೊ ಸಂಸಾರ್ ಮುಟಿಂತ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರೀ ಮುಳಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಳಯ್ ತಾಕಾ ದಿಸಾನಾ.

ಹಾಂಗಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ –  ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ಕವಿತೆಂನೀ ಮರ್ಣಾಂ ಯೆತಾತ್. ಆಜೊ – ಆಜಿಯೆಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚಿಂ. ಬಾಂಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಜೊ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ವಾಂಟೆ ಜಾತಾನಾ ಝರಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಬಾಂಯ್ ಪುರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ತರ್ ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಜೊ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತ್ ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್  ರಿಕಾರ್ಡಾಂಚಿ ಪೇಟ್ ಉಸ್ತಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಸಾನಾ. ಆನಿ ಹಿ ವಾಡಾವಳ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದವರ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಂಯ್ ಪುರ್ಲ್ಯಾರೀ, ತ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ರುಚಿಕ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ತರೀ ಕಾಡ್ನ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಉರ್ಭಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಯೆರಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ನಿರ್ದಯೆನ್ ತರೀ ಪಿಂಜುನ್ ನಾಚೊನ್ ಖೆಳ್ಚಿ ಪುರ್ಸತ್ ತರೀ ಆಸ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ತಿಸ್ರೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಾತು ಮಾತ್ ದಯಾಮರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಧಾರುಣ್‌ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ?

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ –  ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರಣ್, ಆಜಿಯೆಚೆಂ ಮರಣ್ ನ್ಹಯ್, ನಾತ್ವಾಚೆಂ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣ್‌ಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ  ಪುತಾಚೆಂ ಅಸಹಾಕ್‌ಪಣ್ ವಾ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಸೊದ್ಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಎಚ್ಚೆಮ್

ಮುಳಾಂತ್ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಾತ್ಯಾರ್
ಸಾವ್ಳಿ ಪಾತ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಸುರಾತ್ ಕೆಲೊನಾ
ತ್ಯಾ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚಾ ರುಕಾನ್

ದುಖಾನ್ ಬುಡಲ್ಲ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್
ಮುಳಾಂತ್ಲಿ ವಾಳಯ್ ದಿಸ್ಚಿ ತರೀ ಕಶಿ?

ತ್ಯಾ ಘರ‍್ಚೆಂ ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಹೆಂ
ಕಾಯ್ಬೆವಾಚಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

ತಿಚ್ಚ್ ವಾಟ್, ತೊಚ್ ದಾರ್ವಾಟೊ
ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್
ಮಡ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ಬದ್ಲಾನಾತಲ್ಲಿಂ
ತಿಂಚ್ ಮಂತ್ರಾಂ
ದೂಕಿನ್ ಜಡ್ಲಿಂ ಜಿವಿಂ ಪಾನಾಂ
ಶೆಣಯ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿ
ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ಪಿಶಿ
ಆಯ್ಚಿ ಹಿ ತಿಸ್ರಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪಿಳ್ಗಿ
ಮುಳಾಂತ್ಲಿ ವಾಳಯ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್
ಪಾನಾಂ ರೊಸಾಂತ್ ರುವಾಂ ಪೊಶೆಲ್ಲೆಂ ಋಣ್
ಫಾರಿಕ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಚೆಂ ಬೆಶ್ಟೆಂ
ಮೊಗಾನ್ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಆಜಿ
ತಿಯ್ ಆಜ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಶಿನ್ ಚಲ್ಲಿ.

ರುಕಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ದಿಲಾಂ
ಆವ್ಕ್ ಸಂಪೊನ್ ಮರ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್?
ನಾ ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್, ನಾ ಉತ್ರಾಂ, ನಾ ಮಂತ್ರಾಂ
ಜಿವಿಂ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಾಳಾಂ ಶಿರೊ
ಚಿರುನ್ ಪರ್ತಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್ ಗಿ ಹಿಂ
ದಯಾ ನಾತಲ್ಲೆಂ ಮರಣ್?

ವಾಳಯ್ ಮುಳಾಕ್ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಅಸಾ
ತರೀ ರುಕಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಅಶಾ
ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್
ಅದ್ಭುತ್ ಸುಖ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಚ್ಯಾ
ವಿಭಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ
ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾಕ್
ರುಕಾ ಶಿರಾಂನಿ ಜಗವ್ನ್ ದವರಲ್ಲಿ
ಆನ್ಭೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಅಶಾ…

ಕದೆಲಾಂ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾಕ್ ಆಡಳ್ಚ್ಯಾ
ಘರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಚಾ ಝೊಂಪಾಳ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್
ತ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಉಮ್ಕಾಳ್ನ್ ರಾವಲ್ಲ್ಯಾ
ತ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಝೊಂಪಾಳ್ಯಾಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಯಾರ್…

ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಬಸೊನ್ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಚೆಂ ಬಾಳ್
ತ್ಯಾ ಝೊಂಪಾಳ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಧಲೊಂಕ್ ಶಿಕ್ತಲೆಂ
ಆನಿ ಅಶೆಂ ಧಲ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಂತ್
ಗೀತಾ ರುಪಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಲಿ ಕಾಣಿ
ಕಾಯ್ಬೆವಾಚಾ ರುಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ
ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವರ್ತಿ ಜಿಣಿ!

ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ವರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾವ್ನ್
ಪರಮಾತ್ಮಚಾ ಭಜನಾನ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಭುಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಕಾಮ್ತಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ
ಬಾಳಾಚಾ ಕಾನಾ ಮನಾಂತ್ ಫುಂಕ್ಚಿ ಆಶಾ ನಿಮಾಣಿ
ಆಶಾವಾದಿ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚಾ ರುಕಾಚಿ!

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ ಕೂನ್ಹಾ, ಇಜಯ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !