ದಿಷ್ಟಿ ಪಡನಾತ್ಲೇ

ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಜಿಕುನ್ ’ಹಾಂವ್’ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಿಕಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ. ಆಂಗ್‌ಭರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಗ್ಡೆಂಪಣ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ  ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ನಾಗ್ಡ್ಯಾಪಣಾಕ್  ವಸ್ತುರ್ ಶಿಂವಂವ್ಕ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ನಾಗ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್, ವೊತಾಕ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಯಾರ್, ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂವಾಕ್ ಆಂಕುಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ? ವಾ ವಸ್ತುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಯ್ಜೆ ? ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸುತಾಂಚೊ ಅಭಿಶೇಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಶೇಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊಂ ದಳ್ಬಾರ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಳ್ಬಾರಾಂತ್ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶ್ಟೊಂಚೆಂ ದೂದ್.  ದಿಸ್ತಾ ಸರಳ್, ಪೂಣ್ ಬೋವ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ತಶೆಂ ಸಕಾಲಿಕ್ ಕವಿತಾ.
’ಹಾಂವ’ ದಾಕೋವಂಕ್ ರಾವಿಲೋ ಕಿತೇಂಗೀ
ಜಣ್ ಯೆತಾ – ವೆತಾ.
ತಾನಿ ಪಳೋವಂಚೆ ಕಿತೇಂಗೀ,
ಜವೋ ತಾಂಕಾ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡಚೆ ಕಿತೇಂಗೀ

ತೊಡೆ ಗಂಭೀರ ಸಾರಕೆ
ಆನೀ ಉರಲ್ಲೇ
ಹಾತ ಆಡ ದರೂನ್
ಹಾಸೂನ್ ಜಿರೋವಂಚೆ

ಮೆಕಳೂನ್ ರಾವಿಲೋ ’ಹಾಂವ್’
ಪುಣ್ ಕಿಟ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗಿಲೆ ಸತ್ಯ
ಹಾಂವ್ ವಸ್ತೋರ್ ಮೆಕಳೂಂಕ್ ನಾ

ತಿಂಬಲಾರ್ ಮಾತ್ರ್
ಸೊಲ್ ಸೊಡತಾ ಬಗ್ಡೋ
ತುಮಿ ಮಾಕಾ ಆಪೋವಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೇ
’ಹೋ ಏಕ್ ನಾಗ್ಡೋ’

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಗ್ನಾಂತ ತುಮೀ ಭಗ್ನ್ ಜಾವನಕಾತ್
ಹಾಂವ ಉಗೇತ ರಾವಲಾ
ತಶೆ ಮ್ಹಣ್
ತುಮಕಾ ಇಚ್ಚ್ ಆಯಿಲೆ ಕರಿನಾಕಾತ್
ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಾಣೋಂಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸಾ.
ಸುಕೋಂಕ್ ವೋತ್ ಆಸಾ.
ತುಮಕಾ ಖಬರ್ ನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕಲೀರ್ ಒತ್ತಲೆ ಧೂದ್
ಉಂಗುಷ್ಟಾಕ ಪಾವತನಾ
ಧಂಯ ಜಾತಾ.

– ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !