ಫುಲಾಚಿ ಖ೦ತ್.

ಫುಲ್ಚೆಂ – ಫುಲಾಚೆಂ ಕರ್ಮ್ ತರ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ಫುಲಾಚೆಂ ಧರ್ಮ್. ಸೊಭಾಯ್ – ಫುಲಾಕ್ ಪ್ರಕೃತೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ತರ್ ಮೊಂವ್ ಚಿಂವ್ಚೆಂ ಮುಸಾಚೆಂ ಭಾಗ್. ಪೂಣ್ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರ್ ಫುಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಂತ್, ದೀಸ್ ಬುಡ್ಚೆ ಆದಿಂ, ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಅಲ್ತಾರಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ಆಶಾ.ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತೀ , ಫುಲ್ಚೊ ಹರ್ ಜೀವ್ ಮುಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಶಿರ‍್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಸೊಭೊಂಕ್‌ ಆಶೆತಾ ತರೀ, ಮುಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಮೆಳಾನಾ. ಥೊಡೆಕಡೆ ರಾಕ್ವಲಿಚ್ ಮೂಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಲಾಂಕ್ ಪಿಸುಡ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್, ಸಕಾಳಿಕ್ ಕವಿತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಪಾಕ್ಳ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಬಣಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಿಸೊ
ಕಾ೦ಟ್ಯಾ೦ಕ್, ರಾಕ್ವಲಿಂಕ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ ತುಂ
ಉಡೊನ್ ದೊರೊ ಬಾ೦ದ್ಪಾಸಾಚೊ
ಮಾರ್ ವೇ೦ಗ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮಾಯ್ಪಾಸಾಚಿ

ಭ್ರಮರ್ ಭೊ೦ವಾರಿ ಮಾರ್ತಾನಾ ಪಾಸಾಯೊ
ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗೊಣಿ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ
ಚೊರ‍್ಯಾ೦ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಪಾವಾನಾ
ದಿಸಾಚೆ೦ ಆವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ, ಉದೆಲ್ಲೊ ಸುರ್ಯೊ ರಾಕಾನಾ

ಫುಲ್ಲೆಲೆ೦ ಫುಲ್ ಹಾ೦ವ್ , ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ವರ್ಗಾಚೆ೦
ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ತುಜಿ, ಸುಕೊನ್ ಗೆಲೆ ದೊವಾ ಥೆಂಬೆ
ಚಿಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಆತಾಂ ವಾರೆಂಯ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ,
ದರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟೊಚೆಂ ಆದಿಂ, ಸೊಭಯ್ ತುಜೆ ಅಲ್ತಾರಿರ್

► ಚಿಕ್ಕ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !