ತೊ ದೀಸ್ ಯೆತಲೊ!

ಸಲೀಯ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡೊನ್ ಯೇಜಾಯ್ ತರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಜಾಗೃತಿ ಉಟಜಾಯ್ ತರ್ ಮಾಹೆತ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಜಾಯ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ‍್ಚೊ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚೊಚ್ ದಾಕ್ಲೊ ಘೆಂವ್ಚೊ ತರ್ ತಾಣೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಗೃತಿಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ತರೀ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಮಿತಿಯಾಸಾಕ್‌ಚ್ ಗೀದಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ.  ಜೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಗೀದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೀಂತಾಚೆರ್ ಖೊಂಕಿನಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ನಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಭಂವ್ತಣಿ ಇತ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಮನಿಸ್‌ಚ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಬರೆ ಆವಾಜ್ ಕಾಡಿನಸ್ತಾನಾ ವೊಗೆ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್.  ಕೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕೊರ್ವಾಂಕ್ ಬಿಳಾಂ, ಕುಂಕ್ಡಾಪಿಲಾಂಕ್ ಕುತ್ತರ‍್ಯೊ, ಮುಯಾಂಕ್ ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಪಾಂಯಾಸಾವ್ಳ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಪುಣ್ ಶಾಭೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ ಕಸಲಿ ಜಾಗೃತಿ ? ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ? ಉರ್ತಾ ಫಕತ್ ಭಿತರ‍್ಲೆ ಭಿತರ್ ಖತ್ಕತ್ಚೊ ರಾಗ್ ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಚೊಂ ಆಕಾಂತ್ ! ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಉಗ್ದಾಪಿ ಜಾತಾ, ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಧಣ್ಸತೆಲ್ಯಾಕ್ ತಾಳೊಮೆಳ್ತಾ, ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಕ್ ಮಾಗೊನ್ ತೆಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್!

ಚಿಕ್ಕ, ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಶಂಕರಪುರಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಮನ್ ರೊಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾಚಿ, ಕುಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಂಚೆಂ ಭಿಂ ವಾವವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಆಪುರ‍್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ. ಥಿರಾಸಾಣೆನ್ ಬರಯ್ತ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ. ಹರ‍್ಮನ್ ಕವಿತಾ, ಕಾಣ್ಯೊ ಆನಿ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರಂವ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ನಾಟಕಾಂನಿಯ್ ಅಬಿನಯ್ ಕರ‍್ತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ವಾಕ್ಡೆ೦-ತಿಕ್ಡೆ೦ ಆಡ್ ಚಾಲಿಚ್ಯಾ
ಕುರ‍್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಾ೦ಗೆಂ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾ ರಾಗಾನ್
ಕೊರ್ವಾಂ ಪಿಲಾ೦ನಿ ಬಿಳಾಂನಿ ಬಸೊನ್
ದಾ೦ತ್ ಕಿರ್ಲಿಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ…

ಊಂಚ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ‍್ಚ್ಯಾ
ಘೊಣಿಚೆರ್ ಜೊಕುನ್ ದೀಶ್ಟ್
ಕುಂಕ್ಡಾಪಿಲಾಂನಿ ಕುತ್ತರೆ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್
ಭಿಂಯಾನ್ ತಿಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ…

ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾ ಪಾಯಾ೦ಮುಳಾ ಆಪ್ಲೆ೦ ಆವ್ಕ್
ಆರಾವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಮುಯಾಂನಿ
ಗುದಾಂವ್ ಭರುನ್ ಘೆವ್ನ್
ಫಾಯ್ದೊ ನಾ…

ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಧಾ೦ವ್ಣೆಕ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆ೦
ವೋಡ್ ತು೦ ಲಗಾಮ್
ಆಕಾ೦ತಾಚ್ಯಾ ಲಾರಾ೦ಕ್ ಬಾಂದುನ್
ಪಳೆ ತುಂ ಕಾಟ್

ವಾಳ್‌ಲ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಆಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦
ಲಾಭ್ತಲೊ ಫಳ್  ತುಕಾ…
ವೆಳಾಚೊ ಕಾ೦ಟೊ ತುಜ್ಯಾಯ್ ತಾಳಾಕ್
ನಾಚ್ಚೊ ದೀಸ್ ಯೆತಲೊ

ಚರ್ಬೆಲ್ಲೆ ಕುರ್ಲೆ ಜಾ೦ಗೊ ಪಿಟೊ ಕರ್ಚೊ
ಫಾಸ್ ಪಡ್ತಲೊ
ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಪಿಲಾ೦ಯ್ ಪಾಕಾಟೆ
ಫುಲವ್ನ್ ರಾವ್ತೆಲಿಂ

ಘಾಮಾ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ಲೆಲಿ ಮುಯಾ೦ ರಾಸ್
ಕೆದಿ೦ಚ್ ಉಪಾಶಿ೦ ನಿದ್ಚಿನಾ.

► ಚಿಕ್ಕ, ಪಾ೦ಗ್ಳಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !