ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡಾ ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯೋ

ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂ ದಾಟೊನ್, ಘಡ್ಗಡೊ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾಲಾ.  ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಚುನಾವೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಪಡ್ತೆಚ್ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ  ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶೆರಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಅಜೂನ್ ರೂಕಾಚೆಂ ರಾನ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ಮಜೆಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ಮ್ಹಾಣ್ಕೆ  ಮಾನ್ತಾತ್ – ಹಾಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಮುಳಾಂನಿ ಸಂಸಾರ್ ಚಲ್ತಾ.  ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಚಾ ಭೊರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಬಲಿ ಪಡ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ಅಮಾಯೆಕ್ ಪ್ರಜೆನ್. ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ನಶೆಂತ್ ಆನಿ ಭೃಮಿದೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ಥೆವಿಶಿಂಚ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಚಿ ಆಪುರ‍್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ. 

ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾಲಾ
ಆರ್-ಪಾರ್ ಜಾವಚೆ
ಜೀಕೂಂಕ್,ಮೆಜೂಂಕ್, ಪೊಸೂಂಕ್
ಕಶೆ೦ ಪುಣಿ
ಅಶೆ೦-ತಶೆ೦ ಜಾವಚೆ
ಪರತ್ ಪಾಂಚ್ ವರಸ್
ಪೋಟ್ ಭರ್ ಖಾವಚೆ

ಕೊಡಿಯಾಲಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ
ಕೇಸ್ ವಾಡೀಲೋ ಕಾನ್
ತೇಂಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡಾ ರಾನ್
ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ ಸಂಸಾರ್ ಚಲತಾ
ಸಕ್ಕಡ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ಮನ್ ಮಾನ್

ಮೋಡ್ ಬಾಂದುನ್ ಯೆತಾ ಚುನಾವಣ್
ಪಾವ್ಸಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಕಿಟಯೋ
ಪಟ್ಟೀರ್ ಪಡತಾ.
ವಾಟ್ಟೇರ್, ಘರಾ ಘರ್ ಉದಾಕ್ ಹೊಳತಾ
ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡಾ ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್
ಪಾವ್ಸ್ ಉಮೇದ್ ಭರತಾ

ಹ್ಯಾ ಉಮೇದೀರ್,
ಹ್ಯಾ ಕಡೇ ದಾಕೂನ್ ತ್ಯಾ ಕಡೇಕ್
ತ್ಯಾ ಕಡೇ ದಾಕೂನ್ ಹ್ಯಾ ಕಡೇಕ್
ಜಾತಿ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಮಾರತಾ ಉಡೀ
ಹ್ಯಾ ಚುನಾವಣಾ ಝಣ್ ಝಣೇಂತ್

ಫಕತ್ ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯೋ  ಜಾತಾ
ಆರ್ – ಪಾರ್
ಉರಲೇಲೋ
‘ಪ್ರಜಾ’ ವಾಹನಾ ಮುಳಾ ಪಡೂನ್
ಜೀವ್ ಸೊಡತಾ ವಾಟೇರ್

 

– ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !