ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್

ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಪರತ್ ಆಜೊ – ಪೂತ್ – ನಾತು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಬಂದಾಂಚೆಂ ಘರ್ಷಣ್. ಪುರ್ವಜಾಂಚೆ ದಾಯ್ಜ್  ಜಾಂವ್ ಜಾಗೊ ವಾ ತಾಣಿಂ ಪೊ‍ಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ವಿಕ್ಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ( ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವರ್ತಮಾನ್) ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ ಫಳ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ದುರಂತ್ ಎಕಾ ಕಡೆನ್ ತರ್, ಮಾಲ್ಘಾಡ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಟೆರ್ ಪಡೊನ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಮೂರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ರಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಿಂಜೊನ್ ವೆಚೆ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್.

ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂತ್ಲೆ ವೊಳಿ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಆಧುನಿಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂಚಾ ವಿಬಾಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾನಾ  ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – “ಆಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಧಾಂವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ  ದುಬ್ಳೊ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಲಗ್ನಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚಿಂ ಅನ್ಕೂಲ್‌ವಂತಾಂ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ರೀಣಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ಪಡಾನಾಸೆಂ ಆನಿ ಆಯೆರಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪರತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಥರಾನ್ ವೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಥರಾಚೆ ರಿಣ್ಕಾರಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ No Presents (ಆಯೆರ್ ನಾ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.”

ಆಯೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್  ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಬಂದ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ನವ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಾಂಶೆ ದಿಸ್ತಾ.

►ಎಚ್ಚೆಮ್

ಆಜೊ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾಗೊ
ಉಸ್ತಿಲಿಂ ರಿಕಾರ್ಡಾಂಚಿ ಪೆಟ್

ರಿಕರ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಸಾಂಪಾಡ್ಲೊ
ಪುತಾಚಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ
ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್ ಪುಂರ್ಗೆಲ್ಲೊ
ಜಾಲಾಂತ್ ಉಗ್ತೊಚ್ ಪಡ್ಲೊ!

ಪಿಂಜುನ್ ನಾಚೊನ್ ಮಜೆನ್ ಖೆಳ್ಳಿಂ
ಮೊರ್ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನಾತ್ರಾಂ
ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಉತ್ರಾಂ
ಫಾಸ್ಳೊನ್ ಉಬ್ಲಿಂ ಪಿಂಜ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಾನಾಂ
ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾಕ್…

ಆಜೊ ಸರ‍್ಲಾ; ಬಾಕಿಚ್ ಉರ‍್ಲಾ
ವರ್ಸಾಂ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧಾಂಚೊ ಆಯೆರ್
ಫಾರಿಕ್ ಕರ‍್ಚಿ ಖಂತ್‍ಚ್ ನಾ
ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್ ಪುತಾಂಕ್!

► ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !