ಬೇವರ್ಸಿ ಲೋಕ

ಆಕ್ರೋಶ್ ಭಾವ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಕವಿಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೋಶಾಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಕ್ರೋಶ್‌ಚ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಗೂಣ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕರಾವಳಿ ಆನಿ ಮಲ್ನಾಡಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞ್ ಕವಿಂಥಂಯ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಪರ್ಯಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವೆವಸ್ಥೆಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಳ್ಟಾರ್ ಆಕ್ರ‍ೋಶಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿ ತಬ್ದಿಲಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕುಣ್ ವೆವಸ್ಥೆಚೆರ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಜೊ ವೊಂಕ್ತಾ. ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯೆಂ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಉಜ್ಯಾನ್ ಪೆಟೊಂ, ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವೆವೆಸ್ಥೆಕ್ ಲಾಸುನ್ ಸೊಡುಂ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾಂತ್ಲಿ  ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್. ಆಕ್ರೋಶಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಭರ‍್ಲ್ಯಾ ತರೀ,  ಏಕ್ ಅರ್ಥಾಪೂರ್ಣ್ ಕವಿತಾ.

– ಎಚ್ಚೆಮ್

ಮಾಕಾ  ದಿಸತಾ
ಮಂತ್ರಿಲೋಕ ಜಲ್ಮಲೆ ದಾದಲೇಂಕ್
ಆನೀ ತೇವಂಯ್ ಫಕತ ಮಂತ್ರಾತ್
ತಾಂಕಾ ‘ಸ್ತ್ರಿ’ ಮ್ಹಣಚೆ
ಕೋಣಾಯ್ ನಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್

ಧವೋ ಕೋಟ್ ಮ್ಹಣತಾ
ಡಿ.ಎನ್.ಎ, ಪ್ರಾಯ್ ಸಾಮಕೆ ನಾ ತಾಜೆ ವೀರ್ಯ್
ಕಾಳೋ ಕೋಟ್ ಮ್ಹಣತಾ
ತೋ ನಾತಲ್ಲೋ, ಘಡನೀ ಕಿತೆಂ ಕ್ರೌರ್ಯ್
ಹೇ ಆಯಕೊಂಕ್
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತಾಚೆ ಸತ್ಯ ಕೋರ್ಟ

ಕಿತೆಂ ಘಡಲೆ ಸ್ಕೂಲಾ ನಾಣೇಂತ್
ತೇಂಚ್ ಘಡಲೆ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೇಂತ್
ಬೋಬಾಟ್ ಮಾರಚೆ ಮಾಧ್ಯಮ್
ಕಾನ್, ದೋಳೆ ಉಗ್ತೆಂ ಧರ‍್ಲಾ
ಪುಣ ಆತಾಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್ಲಾ

ತರ್ನೇ ಕಾಂಕಡೆ ತಾವ್ನ
ಅಮೂರ್  ಪೀಕೊ, ಪೀಕೊ ತಾಂಯ್
ಖಾಂವ್ನ, ವಸ್ತ್ರ ಪಿಂಜೂನ್
ಢೇಂಕ್ ಕಾಡ್ಲಾ
ಆನೀ ಜೀವ್ ಖಂಯ್ ಉರ‍್ಲಾ?

ಹಾಂಕಾಯ್ ನಾತಲೇಕಿ
ಅವಸೂಲೆ ಜಲ್ಮಾ ಬೊಂಬ್‌ಳೆ ವಾಲೀ
ಭಯಣ್ಯಾ ಸಂಗೀ ಲ್ಹಾನಪಣಾ ಖೇಳೀ
ಸಂಸಾರ ಬಂಧಾಚೀ ಮೇಳಾಮೇಳಿ
ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಂಗಾತ ಜೀಣಿ
ಹಾಂನಿ ನ್ಹಹೀ ಜೀವವಾಸಿ ಜೀವಿ
ಹೇ ಫಕತ ದೇಹವಾಸಿ ಪಾಪಿ
ಖರೇ ಅರ್ಥಾನ್ ಹೇಂಚ್ ಲೋಕ ಬೇವರ್ಸಿ

– ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !