ಹೇ.. ದೇವಾ !!

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್  ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಕ್ಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಮ್.ಕೊಮ್.  ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ತೋ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ವೃತ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ತೋ ಬರಯ್ತಾ.  ಹಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವೊನ್  ಮಯ್ನೊ ಚಡ್ ಜಾಲೊ, ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕವಿತಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆನ್ ,  ಏಕ್ ಕವಿ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಘಡಿತ್ ವಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಪಳೆತಾನಾ – ಸರ್‌ಲ್ಲೊ – ವರ್ತಮಾನ್ – ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚೊ ಕಾಳ್ ಮನಾಂತ್ ಘೆವುನ್ ಪಳೆತಾ ಆನಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ರಚ್ತಾ ತರ್ ತಿ ಕವಿತಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರುಜು ಕೆಲಾಂ.  ಆಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಸದಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದೇವಾಕ್‌ಚ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕವಿ ವೆಂಕಟೇಶಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ , ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದರ್ಶಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ದೇವ್ ಚೊರಿ ಜಾಲಾ ತರ್ ,  ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತುಮಿ ಪಾರ್ಕಿಯೆತಾ. ಖರ‍್ಯಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಸಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಎಚ್ಚೆಮ್.

ತುಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳಯತಾ
ಗರ್ಭಗುಡೀಂತೂಂಚ್ ತೂ ಬಸಲಾ
ಕಿತೆಂ ಘಡಲ್ಯಾರೀಯ್ ಭಾಯರ್ ಯೆವಚೆ ದಿಸನಾ
ತಾನಿ ತೂಕಾ ಭಾಯರ್ ಯೆವಾಚಾಕ್ ಸೋಡ್ನಾoಚಿಕೀ! ?
ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜನಾ!!

ತೂಂವ್ ದೇವ ಕೀ, ಫ್ಹಾತೋರ್
ಫ್ಹಾತೋರ್ ಆಸೂನ್ ದೇವ್ ಜಾಲೋ
ಕಿಂವಾ, ದೇವ್ ಆಸೂನ್ ಫ್ಹಾತೋರ್ ಜಾಲೋ?
ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳನಾ!
ತಾನಿ ತೂಕಾ ಬಾಂದೊನ್ ಫ್ಹಾತೋರ್ ಕೆಲೆಕೀ!?
ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜನಾ!!

ತೂಂವ್ ಸಕ್ಕಡಾಲೆ ಪಳಯತಲೋ ಲೇಕ್
ಪುಣ್ ತಾನಿ ಕರತಾತಿ ತುಕಾ ಜೋಕ್
ತೂಂವ್ ಖಾಯ್ನಾ
ಪುಣ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆ ಮೆಳತಾ
ಮಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಪೋಟಾ ಭೂಕ್

ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ್,
ಹಾಂವ್ ದೇವ್ಳಾ ಯೆತಾ
ತುಗೇಲಾ ಮಾಗ್ತಾ
ಹೇ ದೇವಾ ತೂಂವ್ ರಾಕ್ ಮಾಕಾ
ಫ್ಹಾಟಿ ಗೂಂವ್ತಾ ಸಿ.ಸಿ.ಕೇಮರಾ ರಾಕ್ತಾ ತೂಕಾ

ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳನಾ!
ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜನಾ!!

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !