ಶಿರೊತಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪುಣೆಚ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠಾಂತ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿಂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸನದೆ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕ್ತೇ ಆಸ್ಚೊ ಮಾ| ಐವನ್ ಸೊಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ತೇ ಆಸ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಶಿರೊತಿ ಕಡ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಕ್ ರುಪಾಂ ಬದ್ಲುನ್ ಅಶಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತೆಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜುಲುಮ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ್, ನೆಸ್ಣಾಂತ್ ಗುಡೊ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಆನಿ ಎಕುಣ್ ಘರಾಂತ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಬಾಂದ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಸೂಕ್ಷಿಮ್ ಥಳಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಧರ್ತಾ.  ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ದಾಂಡ್ಯಾರಾಚ್ಯಾ ಟಪ್ – ಟಪ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಣೆಚೊ ಆನಿ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ಆಯ್ಲಾ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ನಿಬಾನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ.

– ಎಚ್ಚೆಮ್.

ಅಬಾನ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಮೊಕೆ ವಾಡೊನ್
ಫಳಾದಿಕ್ ಕೆಂಳ್ಬೆ ನಾಣ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲೆ
ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಕ್
ಸರ್ವಾಂಯಿ ವರ್ತಾಲಿಂ ಪಾಚ್ವೆ ಖೊಲೆ

ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಪೆಟೆ-ಮಾಜ್ರಾಂಯಿ ಜಮ್ತಾಲಿಂ
ಮಾಂಯ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿಂ ಮಾಸ್ಳೆ ಬೊಡ್ಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್
ಅಂಗ್ಡಿಚೊ ರಾಮಾಯಿ ಗಡಾಯ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ
ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಕೆಳಿಂ ವಿಕುನ್ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡುಂಕ್

ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಚೆರ್ ಬೊಂಗೆ ಪಾತ್ಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತೊಡ್ಪೆಂ
ಧೊವಾಕ್ ದವರ್ತಾಲಿ ಮಾಂಯ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್
ಖೊಲೆ ಕಾತ್ರುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ ಶಿರ್ ಚೀರ್ನ್
‘ಟಪ್ ಟಪ್’ ಖೆಳ್ತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್ ತವಳ್ತವಳ್

ರಂಗಾಳ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ-ಫುಲಾಂ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್
ಫುಲಾಸಂಗಿಂ ಆಮಿಂಯಿ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್
ವಾಟ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫುಲ್ ಮೊಂತಿಮಾಯೆಕ್ ಅರ್ಪುನ್
ಮಿಠಾಯೆಖಾತಿರ್ ಮಿಠಾಯ್ ಫುಲಾಂ ವರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್

ಆಬಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…

ಗೊರ್ವಾಂ ಸಾರ‍್ಯಾವಿಣೆಂ ಕೆಂಳ್ಬೆ ಲಾಚಾರ್ ಜಾಲೆ
ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ’ಶಿರೊತ್ಯೊ’ ಕಶೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ?
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ‍್ಯಾಚಾ ಹಂಕಾರಾನ್  ಕೆಂಳ್ಬೆ ಸೊರ್ಕೆಲೆ
ಗಡಾಯ್ ನಾ, ಬಡಾಯ್ ಮಾತ್ರ್- ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ!

ಶೆ(ಗು)ಣಾಚ್ಯಾ ಧಾಂಕಾವಿಣೆಂ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಬಾಗಾಯ್ಲ್ಯಾ
ಅಬಾಚ್ಯಾ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ
ಶೆತಾಂ-ಭಾಟಾಸವೆಂ ಕುಟ್ಮಾಂಯಿ ’ಪಣ್ಗಿಲ್’ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್
ಫೆಸ್ತಾ ಶಿರೊತಿ ಪಿಂಜೊನ್ ’ಉಶ್ಟೆಂ’ ಪಾಜಾರ್ಲಾಂ

ಲಗ್ನಾ ಜೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಬಾವಿ ಕಿಡಿ ನಿಮ್ತಿಂ
ವಿಶ್ವಾಸಾಚಿ, ಕುಟ್ಮಾಮೊಲಾಂಚಿ ಶಿರೊತಿ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾ
ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯಾ ರುಬಾವಿ ಈಟಾವರ್ವಿಂ
ಮಾಲ್ಗಡಿಂ ಧಾಂಕಾವಿಣೆಂ ಅಪ್ಟೊನ್ ಮಾನಾಚಿ ಶಿರೊತಿ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾ

ಬೆಂಡಾಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಖಾತಾನಾ ತೊಂಡಾಂ ಫುಲಂವ್ಚಿ
ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ಶಿರೊತಿ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾ
ಕಾರೆತೆಂ, ಆಳುಂ-ದೆಂಟ್ಯಾಚಿ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಗಿಳ್ಚಿ
ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಶಿರೊತಿ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾ

ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಅಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ
ಮಾಣ್ಸುಗಿ-ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಚಿ ಶಿರೊತಿ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾ
ಅಲ್ತಾರಿಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ’ನಮಾನ್ ಮರಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ
ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿ, ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಶಿರೊತಿ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾ

ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ನೋವ್ ರಿತಿಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ
ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ಅಬಾಚ್ಯಾ ಯಾದಿಸವೆಂ ಧೆಂಕ್ ಯಿ  ಆಯ್ಲೊ
ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಶಿಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಆರಾಯ್ಲ್ಯೊ
ನಾಣ್ಯೆಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಕೆಂಳ್ಬೆ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾರ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯೊ

– ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್

ಕಲಾ : ವಿಲ್ಸನ್ ಸೊಜಾ, ಕಯ್ಯಾರ್ ( ಕುರ್ಪಾ : ಓರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !