ಮ್ಹಜಿ ಚಾವಿ

ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಮೊಡುಂ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಡುಂ ಸೊದುನ್ ಗಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊ ಭಂವ್‌ಲ್ಲೇಪರಿಂ –  ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಚಡುಣೆ ತೋಚ್ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡಾಚಿ,  ಹಿ  ಕಾಂಯ್ ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ನಯ್. ಮೊಡುವಾಕ್ ಆನಿ ಚಾವಿಯೇಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಮೊಡುವಾನ್ ಮೊಡ್ಯೆತಾ, ಚಾವಿಯೆಂತ್ ಖಜಾನ್ಯಾಂಚಿ  ಮಾತ್ ನಯ್ ಜಯ್ಲಾಂಚಿಂ ಸಯ್ತ್ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರುಂಯೆತಾ. ಮೊಡುಂ ಮೊಡ್ತಾ , ಚಾವಿ ಘಡ್ಸಿತಾ. ಪೂಣ್ ಚಾವಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಮೊಡುಂಚ್ ಗತ್ – ಅಶೀಯ್ ಘಡಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೆವ್ಯೆತಾ. ಪಾಂಗ್ಳಾಚೊ ಕವಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ – ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಾವಿಯೆಚೊ ಗಿರೊಪ್ ಘೆತಾ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಾರ್ ವೊಣದಿಂ ಭಿತರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ, ಕಬಾಟಾಚಾ ಕಂತ್ರಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಂದ್ಣಿಚಾ ಕುರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಂದ್ಕಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ , ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಂಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ತಾ. ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಕವಿ ಮಾತ್ ನಯ್ , ಗೀತ್ ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಬರವ್ಪಿ.

ಕಬಾಟಾಚಾ ಕ೦ತ್ರಳಾ ಥಾವ್ನ್
ಚಾವಿ ಹಾ೦ವೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ
ನೆಣಾ೦ ಆತಾ೦, ಖೈ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ?
ಸೊದ್ತಾಂ ಸೊದ್ತಾಂ ಮೆಳಾನಾ
ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ ಕಳಾನಾ.

ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಭಾಯ್ಲೆಲಾಗ್ಗಿ೦,
ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ತೆ೦-‘ಅಕ್ಕಲ್ ನಾ೦ಗಿ’?
‘ತುವೆ೦ ಪುಣಿ೦ ಪಳೆಯ್ಲೆಗಿ ಪುತಾ?’
ತೊ ಮ್ಹಣಾ೦-‘ಚಾವಿ ತುಜಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’!!

ಹಾ೦ವ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊದುನ್ ಆಸಾ೦…
ಚಾವಿ ಮ್ಹಜಿ, ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ,
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾ೦ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ.

ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಶಾ ಸೊದುನ್ ಭ೦ವ್ಲೊ೦
ಸೊದ್ತಾ೦ ಸೊದ್ತಾ೦ ನೆಣಾ೦
ಕಿತ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಜಿರ್ಲೊ.
ತರೀ ಚಾವಿ ಮ್ಹಜಿ ನಾ….ನಾ೦ಚ್ಚ್!!

ಆಕ್ರೇಕ್…ಸೊದುನ್ ಸೊದುನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ೦.
ರಾ೦ದ್ಣಿ ಕುರಾ೦ತ್, ಮುರ್ಮುರ್ಚಾ ದುರ‍್ಯಾಕ್
ಸಿ೦ಕ್ಯಾಂ  ವಯ್ರ್ ಸಿ೦ಕೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ…
ಆನಿ೦ ತವಳ್…
‘ಚಾ೦ಟಾಳ್ಳ್….”
ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಹಾತಾ೦ತ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ
ಚಾವಿ ಮ್ಹಜಿ, ದರ್ಣಿರ್ ಉಸಾಳ್ಳಿ.
ವಿಚು೦ಕ್ ವೆತಾ೦…
ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲಿ!!!

–  ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್.,ಪಾ೦ಗ್ಳಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !