ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆಚೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರಾಂ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ವಾಚುನ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್  ತಾಣೆ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಬರವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಭರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಸಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಕವಿತಾ ಬೋವ್‌ಶಾ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ಗುದಾವಾಂತ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಆಸಾತ್ ದಿಸ್ತಾ.  ಖರೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಕಿಟಾಳಾರ್  ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ಜೇ ಆಸ್ಲಿ.  ಪೂಣ್ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ಕೊ ಕವಿತೆಕ್ ಮುಕ್‌ಪಾನಾರ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ವೇಳ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲಿ. ಆಜ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾ – ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ಲೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್  ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಖಬರ್ ಜಾಲಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ಕವಿತೆಂತ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನೋವಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾಂಚೊ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾಸಾಂಗಾತಾ ಅಕೇರಿಕ್ ತರೀ ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಪಡ್ಲಾಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಂನಿ ಖಿರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟಿಂಕ್ ಕಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ಜೆಂ ಸಿರಿಯಲಾಂನಿ ದಾಖಯ್ತಾತ್ – ತೆಂ ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ಘಡ್ತಾಗಾಯ್ ? ವಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಹೈಟೆಕ್ ಶೆರಾಂನಿ ಘಡ್ಚೆಂ ಸೀರಿಯಲಾಂನಿ ದಾಖಯ್ತಾತ್ ?

ತೆಂ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ
ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ
ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸಾಂಡುನ್
ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್
ಘರ್ ಚೊಡ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್
ಪ್ರೇಮಿಚಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಲಿಪ್ತಾನಾ
ಹ್ಯೆ ಅವಯ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂತೊಸ್

ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಖುಬ್ಳೊನ್
ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರ್ನ್
ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲಗ್ನ್
ಹ್ಯೆ ಅವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ರಡ್ಲಾಂ
ಲಿಪೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ವೆಂಗ್ತಾನಾ
ಹ್ಯಾ ಅವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಫುಲ್ಲಾಂ
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ

ಹೆಂ ಆತಾಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ
ಆಜ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ
ರಾತಿಂಚಾ ನೋವ್ ವರಾರ್
ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಾಂ .
ತನ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಧುವೆಚೊ
ಕುಡಾ ದಾರ್ ರಾಗಾನ್ ದಾಂಪ್ಲಾಂ.

ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಜ್
ಹ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಧುವೆಕ್
ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ
ನೋವ್ ವರಾಂಚೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಚುಕ್ಲಾಂ..

►  ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !