ಘಾ೦ಟ್

[ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಕುರ‍್ಹು ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಆಜ್ ಘಾಂಟಿ ಲೊಕಾಕ್ ವೇಳ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಾಜನಾಂತ್. ವೆಳಾರ್ ಘಾಂಟಿ ವಾಜ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಹೊರ್ನಾಂನಿಂ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ರಿಂಗ್‌ಟೊನಾಂನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಆಯ್ಕತಿತ್ ತೋಯಿ ದುಬಾವ್. ಇಗರ್ಜಿಚಿ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ವಾ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ಮಾಯ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ದೀಸ್ ಆಜ್  ನಾಂತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ನಾ. ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್, ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ – ಒಬಿಚ್ಯೂವರಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ತಾತ್. ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ , ವೇಳ್ ಬದಲ್ಲಾ. ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ನ್ ಉಬಾರ್ಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿಚೆ ತೋರಿ ಜಾಯ್. ಆನಿ ತೆ ಖಾತಿರ್ ದಾನ್ ಜಾಯ್.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಚ್ಯಾ ತೋರಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಫಕತ್ ಗರೀಂಬಾಂಚ್ಯೊ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯೊ.   ಜರಿ ಹ್ಯಾ ತೋರಿಕ್ ಘಾಲ್ಚೊ ದುಡು ತ್ಯಾ ಗರೀಬಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ತರ್, ವಾಜೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಘಾಂಟ್  ರಾವ್ತಿ ?

ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ , ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿತಾ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಯ್ತ್ ಆಯ್ಲಾ. ಮೊಗ್ರೆ ಕಳೆ ತಾಚೊ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯಾಂಗಣ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್. T3  Souzas ಹಾಂಚ್ಯಾ ತುಜೆ ಚರಣಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ತಾಣೆ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಳೆ ಬಸಯಿಲ್ಲಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ ಆಸಾತ್.

– ಎಚ್ಚೆಮ್ ]

ಪುಲ್ಪೊತ್ರಿರ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಗಾರ್
ಉದಾರ್ ದಾನಿ ಯೆಯಾತ್ ಮುಕಾರ್
ಬಾ೦ದಿಜಾಯ್ ನವಿ ಘಾ೦ಟಿಚಿ ತೋರ್
ಆತಾ೦ಚ್ಯಾ ತೋರಿಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಯೇರ್.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆ೦ತ್, ಅ೦ಬು ಪಡ್ಲಾ ಪಿಡೆ೦ತ್
ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮೊಡ್ಲಾ ಜೊಡ್ಚೊ ಹಾತ್.
ಮೂಟ್‌ಭರ್ ಶಿತಾಕ್‌ಚ್ಚ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಗತ್
ಮೆಳಾತ್ ಕಶೆ೦? ಭಾ೦ಗ್ರಾ ಮೊಲಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಕಾತ್ ?

ದೈವಿಕ್ ಕಾಮಾ೦ಕ್ ದೀಜಾಯ್ ಆಧಾರ್
ಮಿಕ್ವೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦ ಪಾದ್ರಿ ಉತಾರ್
ದವರ್ನ್ ಜಾಲಾ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತೊರ್
ಲಾಕ್ ಜಮ್ಲೆ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಭಿತೆರ್.

ಹಾ೦ಗಾ ದುಬ್ಳೊ ಅ೦ಬು ಕುಮ್ಕೆಕ್ ರಾಕ್ತಾ
ಆದಾರ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಸದಾ೦ಯ್ ಮೊರ್ತಾ
ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ದಾನ್ ಮರ್ಬಲಾರ್ ಕಾ೦ತ್ತಾ
ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಹು೦ಗ್ತಾ?

ಲಾಕಾ೦ಚಿ ತೋರ್ ಉಭಿ ಜಾಲಿ
ಉಗ್ತಾವಣೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ಮುಕೆಲಿ.
ಲಾಕಾ೦ಚಿ ಘಾ೦ಟ್ ವೈಭವಾನ್ ಸಾದ್ಲಿ
ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾ ಮ್ಹನಾ೦, ಸ೦ತೊಸಾನ್ ಫುಲ್ಲಿ೦.

ಘಾ೦ಟ್ ವಾಜ್ತಾಲಿ, ಆಸ್ತಾನಾ ವಿವಿದ್ ಕಾರಾಣಾ೦
ಮಿಸಾ೦, ಕಾಜಾರಾ೦, ಜುಬ್ಲೆವ್ – ಮರಣಾ೦.
ಘಾ೦ಟಿವರ್ವಿ೦, ಇಗರ್ಜೆಕಾರ್ಯಿ೦ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಣಾ
ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಅ೦ಬುವಿಶಿ೦ ಮಾತ್ರ್, ಆಜೂನ್ ನೆಣಾ!

ಏಕ್ ದೀಸ್…

ಲಾಕಾ೦ಚಿ ಘಾ೦ಟ್ ರಡೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ
ಅ೦ಬುಚಿ ಮೊರ್ನಾ ಖಬರ್ ಗಾ೦ವಾರ್ ಸಾದ್ಲಿ.
ದುಕೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವಾಳ್ಳಿ೦ ದುಕಾ೦
ಲಾಕಾ೦ಚಾ ಸ೦ಸರಾ೦ತ್, ನಾ ಮೆಳ್ಳಿ೦ ಲೆಕಾ೦.

ವಿಲ್ಫ಼್ರೆಡ್ ಆರ್., ಪಾ೦ಗ್ಳಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !