Trending Now

ದೋನ್ ಮುಖಾಂ

ಏಕ್ :

ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್
ನಿರಾಳ್ ಸಕಾಳಿಂ,
ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸುಂಯ್ಪುನ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್,
ವೆತಾ ಜಶೆಂ ದೆವಾಕ್ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾ  ಪಾಡ್ಯಾಬರಿಂ
ದುಂವೊರ್ ವೊಂಕುನ್.

ಗಾಂವಾತ್ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ಯಾಚಿ
ಕಿರ್ಣಾಂ ತೊಪ್ಲ್ಯಾರೀ,
ಘುಂವೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಲಿ ಭಿತರ್
ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕೊನ್ ಸುಟಿ ಕಾಡ್ಚೆ
ಹೆ ಕಾಮೆಲಿ-
ಹಾಂಗಾ ಬಸ್ಸಾ ಭಿತರ್
ಆವ್ರಾಸ್ ಅಮಾಲಾರ್ ಜೆಮ್ತಾತ್,
ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ಧಲ್ತಾತ್,
ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್.

ಪಠಾಣ್ ವೆಳಾಕ್ ದರುಂಕ್
ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕ್ಲಚ್ಛಾ ವಯ್ರ್ ದಾಂಭ್ತಾ.

ದೋನ್ :

ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ರಿಟಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್,
ಹರ್ ಬುನ್ಯಾದಿನ್  ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚೆಂ ರಗತ್ ಆನಿಂ ಘಾಮ್
ಪಿಯೊನ್ ಪಿಯೊನ್ ಭಾಗಯ್ಲ್ಯಾ ತಾನ್.
ನವ್ಯಾನ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ರಂಗಾಳ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾನ್
ಎಕಾ ತರೀ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಘೆತ್ಲಾಂ ಯಜ್ಣಾದಾನ್.

ಹ್ಯಾಯೀ ರಾನಾಂತ್ ಬುರ್ಜ್ ಕಲೀಫಾ
ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊಲಿಯಾತ್ ಉಬೊ
ಬೊಂದುಕೆ ದಾರ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಜೊಕುನ್.
ಅನಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್-
ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚೊ ಕಾಲ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಯೆಟುನ್
ಬುರ್ಜ್ ಕಲೀಫಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆಕ್ ಪಾವೊನ್
ದುಬಾಯ್ಚಿ ದುರ‍್ಬಳ್ಕಾಯ್ ದುರ್ಬಿಣೆಂತ್ ಚೊಯ್ತಾತ್.

ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ನೊ ಎಂಟ್ರಿ.

– ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !