ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದೆಚೆಂ ಅಧಿವೆಶನ್ – ರಮೆಶ್ ಪೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಕೇರಳಾಚೆ ನಾಂವಾದೀಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಸಂಘಟಕ್ ಶ್ರಿ ಪಯ್ಯನ್ನೂರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಹೆ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ 31ವ್ಯಾ ಅಧಿವೆಶನಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮಂಡಳಾಂಚೆ ಬಸ್ಕೆನ್ ಅಧಿವೆಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ತಾಂಕಾ ಏಕ್ ಮತಾನ್ ವೆಂಚೂನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಅಧಿವೆಶನ್ ಮುಬಂಯ್ತ್ 6 ಆನಿ 7 ಜನೆವರಿ, 2018 ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಹೊಲ್ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾವ್ಪಾಚೆಂ ಆಸಾ.

ಶ್ರಿ ರಮೆಶ್ ಪೈ (58) ಉತ್ತರ್ ಕೆರಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಞಂಗಾಡ್ ಗಾವಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ. ತಾಣಿ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವಿ ತಶೆಂಚ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಮ್.ಎ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಶಿಕ್ಷಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಒವರಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಬು ಧಾಬಿ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ನೂರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ನೊಕ್ರಿ ಕೆಲಿ.

ಕೇರಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾದೆಮಿ ಹೆ ಬಿನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (1983-93) ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ (2011-16) ಆಸ್ಲೆ. ಕೇರಳ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮಿ – ಕೇರಳ್ ಹಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಶಿಲ್ಲೊ. 2012-17 ಕಾಳ್ಮಾನಾಂತ್ ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ತಾಣಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೆಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮೀಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಲ್ಲಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿ, ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೆಂದ್ರಾಚೆಂ ವಿಶ್ವಸ್ತ್ ಮಂಡಳ್ ಹಾಂಚೆಯ್ ತೆ ವಾಂಗ್ಡಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮಿ, ದಿಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದ್, ಗೊವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾದೆಮಿ, ಕೆರಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾದೆಮಿ, ಸೆಂಟರ್ ಫೊರ್ ಹೆರಿಟೆಜ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ತೃಪ್ಪೂಣಿತ್ತುರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಸ್ಥಾಂನಿ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪರಿಸಂವಾದಾನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲೋಕ್ ವೇದ್ ಆದಿ ವಿಶಯಾಂಚೇರ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಶ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಹಾಂಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮಲಯಾಳಮ್, ಕನ್ನಡ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಭಾಸೊ ಯೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಲೆಖ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದೈನಿಕಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾನಿ ಉಜ್ವಾಡಾ ಅಯ್ಲ್ಯಾತ್. 1978 ವರ್ಸಾ ’ಫೊರೀನ್ ಗೊಂದೊಳ್’ ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕಾಂಕಿ ಬರೊವ್ನ್ ತಾಣಿ ಮಾಚ್ಯೆರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಾಣ್ಯಾಂ – ಘೊಸ್ (1979), ಕಥಾ 83 – 84 – 85 (1986), ಕವಿತಾಂಜಲಿ (1983), ಕವಿತಾ 83 – 84 – 85 (1986) ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಬರ್ಪಾವಳ್ ಆಸ್ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.

ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ – ಸೊರು (1985), ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ (1986), ವೆಂಚೀಕ್ ಮಲ್ಯಾಳಮ್ ಕವಿತಾ (2015), ಹೊರ್ತೂಸ್ ಮಲ್ಬಾರಿಕೂಸ್ – ಎಕ್ ವಳಖ್ (2015), ಕಮಲ್ಮ್ಮಾಳಾಚೆಂ ರಘುರಾಮಾಯಣ್ (1981) ಹಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ತಾಂಣಿ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೆರೆಂಜೆಡುತ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥ್ಕಳ್ (1993, 2012) ಹ್ಯಾ ಮಲ್ಯಾಳಮಾಂತ್ ಅಣ್ಕಾರಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಚೀಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೇರಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮೀನ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಹಾಡ್ಲಾ.

ಹೊರ್ತೂಸ್ ಮಲ್ಬಾರಿಕೂಸ್ ಆಯುರ್ವೆದಾ ಮತ್ತು ಕೊಂಕ್ಣೀಗರಾ ಕೊಡುಗೆ (ಹೊರ್ತೂಸ್ ಮಲ್ಬಾರಿಕೂಸ್, ಆಯುರ್ವೆದ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಯೊಗ್ದಾನ್ -2016) ಆನಿ ಇತಿಹಾಸದ್ ರಶ್ಮಿಗಳು (ಇತಿಹಾಸಾಚಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ – 2016) ಹ್ಯಾ ಕನ್ನಡ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂಯ್ ತಾಣಿ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕನ್ನಡ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನುಪಮಾ ನಿರಂಜನಾ ಹಾಂಚಿ ’ಮಾಧ್ವಿ’ ಕಾದಂಬರಿ (1983) ಆನಿ ನಿರಂಜನಾ ಹಾಂಚಿ ’ವಿಮೊಚನ್’ ಕಾದಂಬರಿ (1985) ಮಲ್ಯಾಳಮ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಅಣ್ಕಾರೂನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ತಾಣಿ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿತಾಂಚಿಂ ಸ ಅಡಿಯೊ ಸೀಡಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿ ಆನಿ ದೂರ್ ದರ್ಶಾನಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

ಶ್ರಿ ರಮೆಶ್ ಪೈ ಹಾಂಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಂಚೊ ಸಂಘ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂಡಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಬಾರ್ ಸಂಸ್ಥಾಂಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಸಂಮೆಳನಾಖಾತೀರ್ ಶ್ರಿ ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಪಣಾ ಖಾಲಾ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಸಮಿತೀಚಿ ನೆಟಾನ್ ತಯಾರಿ ಜಾಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಶ್ರಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೊಜಾ (ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್), ಶ್ರಿ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಶ್ರಿ ಜೋನ್ ಪೆರೆರಾ ಹೆ ಸಮಿತೀಚೆ ಹೆರ್ ಮುಖ್ಯ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಸಾತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !