‘ಫುಲ್’ ಪಡ್ಲೆಂ, ಬಿಯೆರಿನ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ, ಮೀಡಿಯಾನ್ ’ಮೊಲೆಸ್ಟ್’ ಕೆಲೆಂ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್ ಮುಂಬಯ್ ‘ಎಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಟೋನ್’ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಚ್ಯಾ ‘ಫುಟ್ ಒವರ್  ಬ್ರಿಡ್ಜಾರ್’, ಲೊಕಾಂಚಾ ಗಡ್ದೆಂತ್  ಎಕಾಎಕಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉದೆಲೊ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಸ್ಟೇಂಪಿಡ್’ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ 22 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಲಗ್ಭಗ್ 40 ಜಣ್  ಘಾಯೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ದುರಂತಾವಿಶಿಂ, ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ದುರಂತಾಚಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಆದಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಾಂಕ್ಯಾರ್ ಸದಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ರಂಜಿನಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಣಾಲಿ –

“ಸಾದಾರಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಗಾತಿ ದರ್ಶನ್ ತ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಯಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಯ್ಲ್ ಧರುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ದುರಂತಾಚಿ ಖಬರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲಿ! ಫಕತ್ ಸಾಡೆ ಸೊ ಫುಟ್ ರೂಂದ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಅಶೀರ್ ಸಾಂಕೊವ್. ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಗಡ್ಧೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಿರ್ಡೊನ್, ಮುಯೆಪರಿಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ವೊಚುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಸಾಂಕ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಸೊರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಚ್  ನಾ. ಕರುಂಕ್ ಚ್ ನಜೊ. ಆನಿ ಅಮ್ಸೊರ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಅಸಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಟೇಶನಾನಿಂ ಲೋಕ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತರೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಚಾಲ್ ಮುಯೆಪರಿಂ ಆಸೊನ್, ಸದಾಂ ಬೋವ್ ಸಯ್ರಾಣೆನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಆಕಾಂತೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾನಾಂಚ್ … ಮ್ಹಾಕಾ ದುರಂತಾಚಿ ತೀವೃತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಜಾವ್ನ್, ಖುದ್ದ್  ದುರಂತಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ , ಮರ್ಣಾಂತಿಕ್ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ವೊದ್ದಾಡ್ಚೆಂ ಪರಿಂ,  ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ವೋರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲಿಂ.”

ಮುಂದರುನ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ – “ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆವಾಜ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ ದೊಡ್ತೆ ಜಾಲೆ. ಮತಿಂತ್ ಭೀಕರ್ ಆಕಾಂತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತೆಂ ಕೋಲ್… ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದುರಂತೆವೆಳಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚಾ ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತೇ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್  ತೊ ತ್ಯಾ ಭೀಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಘಾಯೆಲಾ?! ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾನ್ ಖಿಣಾನ್ ಕಳ್ವಳ್ಳಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ನಾನಾಂತಿ  ಚಿಂತ್ನಾಂ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತೊ ಘಾಯೆಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಂಯ್… ಕಾಂಯ್ ತರೀ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕೊಣೆಂಗೀ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್  ವಿಂಚುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಕೆ ಸೊಧ್ನೆಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ?”

“ಉಪ್ರಾಂತ್?!” ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತೆಂ ಕೋಲ್ ಫಿಂರ್ಗೊನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ದರ್ಶಾನಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ! ತೊ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ… ‘ರಂಜಿನಿ …ಕಾಲ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಿಯರ್ ಪಾರ್ಟೆವರ್ವಿಂ ಉಟೊಂಕ್ ಲೇಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಿಯೆರಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾಮಾನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ! ಆಮಿ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾಂವ್ “

 ರಂಜಿನಿಕ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆಂ ದುರಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಕಾಂತ್ – ಆತುರಾಯೆಚಾ ಖಂದ್ಕಾಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಆಸಾ. ಸದಾಂಚ್ ಸಯ್ರಾಣೆಚ್ಯಾ ದಬಾವೆನ್ ಮುಯೆಪರಿಂ ಚಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣ್ಯಾರ‍್ಯಾಂಕ್, ತ್ಯಾದೀಸ್ ‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಲೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ.

 ಎಕಾ ಖಬ್ರೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಾಂಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ‘ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್’ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಲೋಕ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ , ಹೆರಾಂಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದುರಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ!

 ಆನ್ಯೇಕ್ ಖಬರ್… ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಪಾವ್ಸ್ ರಾವ್ತೆಚ್, ಯೆದೊಳ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಸುಟ್ಚೆಂ ರೈಲ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಾರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಸೊರ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅನಾಹುತ್ ಘಡುನ್ ಗೆಲೆಂ.

 ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ ಕೀ… ಕೊಣೆಂಗೀ  ಎಕಾ  ಫುಲ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ‘ಫೂಲ್ ಗಿರ್ ಗಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ. ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ‘ಪುಲ್ ಗಿರ್ ಗಯಾ’ ( ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಡ್ಲೊ) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಲಾವ್ನ್, ಆಕಾಂತ್ ಉಟವ್ನ್ ಧಾಂವ್ – ಫೊಳ್ ಸುರು ಕೆಲಿ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್  –  ಭೀಕರ್ ದುರಂತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

 ಅಶೆಂ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ದುರಂತಾಕ್ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ, ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಯೀ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಖಬ್ರೊ ಉಬ್ಜೊಂಕೀ ಪುರೊ, ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

 ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತ್ಯಾ ದುರ್ಘಟನಾವೆಳಾ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ, ಎಕಾ ಫಾಮಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪೇಪರಾರ್ ಛಾಪ್ಲೆಲಿ ‘ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಮೊಲೆಸ್ಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್, ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ನಾನಾಂತೆಂ ಅವಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

 ತ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪೇಪರಾಚಾ ವೇದಿಕಾ ಚೌಬೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟರಾನ್ ‘ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಸಾಂಪೊಡ್ನ್ ಮರ್ಣಾತಣಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಮೊಲೆಸ್ಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಚಲ್ಯಾಚೆರ್ ಗಂಭೀರ್ ಅರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್, ಆಪ್ಣೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

 ನೀಜ್ ತರ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ 100% ಫಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ! ಫಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕರುನ್, ಫಕತ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ರಿಪೊರ್ಟರಾನ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಛಾಪುನ್ ತೋಯ್ ಬೆಫಿಕಾರೆಯೆಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ!

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಇತ್ಲೊ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲೊಗೀ, ಸಬಾರ್ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಚಾನೆಲಾನಿಂ, ವೆಬ್ಸಾಯ್ಟಾಂನಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ದಾಟ್ ಅಕ್ಶರಾಂನಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಖಾತೊ ತುರ್ತೆಂತ್ ತಪಾಸಣೆರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೆ, ತಶೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ತಿ ವೀಡಿಯೊ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂನಿಂ ಹೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವ್ಹಡಾ ಆವಾಜಾನ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೊ.

ನೀಜ್ ತರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವೇದಿಕಾನ್ ಧಾಡ್ ಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಫಕತ್ ಆಟ್ ಸೆಕುಂದಾಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ, ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತ್ ಥರಾನ್ ತಪಾಸಣ್ ಕರುನ್ ಪಳೆತಾನಾ ವೇದಿಕಾಚಿ ಚೂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ತೊ ಚಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲುನ್, ತಿಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಉರ್ಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವೀಡಿಯೊಂನಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ!

(ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಅವ್ಘಡಾವೆಳಾ ಶಿಲ್ಪಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆನ್ಯೇಕಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ 19 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ, ತಿಕಾಯೀ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲುನ್ ಉರ್ಡಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ, ತಿಕಾ  ಬಚಾವ್ ಕರುನ್, ಆಪುಣ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ ಲ್ಲೊ!)

ತ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟಾರಾನ್ ತಶೆಂ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಬೆಫಿಕಾರೆಯೆನ್ ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಸಮಾಜೆಚಿ  ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ವರ್ದೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸಲೆಂ ದುರಂತ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಣಿಂ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಪಳೆಂಲೆ ನಾ.

ನೀಜ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೊ! ಹೆಂ ಘಡಿತ್  ಆಪ್ಣಾಕ್ ‘ತಿಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧಖೊ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ದಿತಾಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ, ಆಪ್ಣೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣಿಂ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್, ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್, ‘ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಮೊಲೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ವಾದಾಚೊ ಭಾಲೊ ವೇದಿಕಾ ಚೌಬೆನ್ ತೊಪ್ ಲ್ಲೊ ತೆಂ, ಪಳೆತಾನಾ…ತಾಚೆ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್, ಅವಸ್ಥಾ ಕಸಲಿ ಜಾಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ?!

ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಮತಿಂ ದೊಸ್ಚೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಭೆಂ ತಶೆಂ ಲೊಕಾಚಿ ದುಬಾವಿ ನದರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧೊಸುನ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಕಶ್ಟಾಲೊ ತೆಂ ದೇವ್ ಚ್ ಜಾಣಾ!

ಅಸಲಿಚ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವೆ ಪರಿಗತ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಯೀ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಚಲಿಯೆಚೆ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್ ತಾಂಕಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೆಲಿ ದೂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್, ವೇದಿಕಾ ಚೌಬೆನ್ ದಿಲ್ಲೊ, ‘ಮರಣಾವೆಳಿ ತಾಂಚಿ ಚಲಿ ಮೊಲೆಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲಿ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರಿಪೋರ್ಟ್, ತಾಂಕಾ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಕಟ್ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಪಣಾಚಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವಯ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಖಂಡಿತ್!

ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತ್ಯಾ ದೊನೀ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಅಸಮಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.  ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಪತ್ರಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೂಕಿಕ್ ಕ್ಷಮಾ ವಿಚಾರುನ್ ಹಾತ್ ಧುಲೆ ಖರೆಂ.

ತರೀ ತ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟರಾಕ್ ಆನಿ ಎಡಿಟರಾಕ್ ಕಾನೂನಿ ಕ್ರಮಾಕ್ ತಶೆಂ ಶಿಕ್ಶೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟ್ ಲ್ಲಿ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಬೋಬ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಸಗ್ಳಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಸಬಾರಾಂಚೊ.

ಪೂಣ್ ಎದೊಳ್ ಚ್  ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂನಿಂ, ಚಾನೆಲಾಂನಿಂ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲಾಂ ತರ್, ಆನಿ ಥೊಡೆ ಬೆಫಿಕಾಯೆನ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್. (ಆಮ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಚ್ ಅಶಿಚ್. ಅಸಲೆ ಜಾಣಾಂತ್ ಕೀ, ಕಸಲೊಯೀ ಅಪ್ವಾದ್ – ಆರೋಪಾಚೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲೊ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಥಂಡ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ತಾ)

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದುರಂತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೀ ಉಬ್ಜಾತಾ. ಮೀಡಿಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಯೊ ತರ್, ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಂತಾ ವೆಳಾ, ಕಶ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕೊಣೀ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆತಿತ್ ಖಂಡಿತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್, ದುರ್ಘಟನ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾವೆಳಾ ಕಾನೂನಾಚಾ ಭಿಯಾನ್, ಜಾಯ್ತೆ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ವಚಾನಾಂತ್.

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುನ್, ತೊ ಸುರಿಯೆಚಾ ಗಂಭೀರ್ ಘಾಯಾಂನಿ ವಳ್ವಳೊನ್ ಕುಮ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ವಿನಂತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೋಣ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೆನಾಂತ್. ಮರ್ಣಾಂತಿಕ್ ಘಾಯಾಂನಿಂ ತೊ ಉದ್ಕಾಖಾತಿರ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಫಕತ್ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಅಮಾನವೀಯ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೆ.

ದೆಕುನ್ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ತಾನಾ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರ್ ತಶೆಂ ನಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮೀಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಅವ್ಘಡಾವೆಳಾ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಚೊರ್ಪಾಣ್, ಲೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫರಕ್ ನಾ – ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ?

ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !