ಏಸಿಡಾಕ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂನಿ ಜಾಪ್ – ಸೀರಿಯಾಚೆರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಬಾಂಬ್

ಕಾಲ್ಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಸೀರಿಯಾಚೆರ್ 59 ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೀರಿಯಾಚೆಂ ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ ಹಾಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಸೀರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಜೆಚೆರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸೀರಿಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಝುಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ರಷ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಸಾದ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಕುಮಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ರಷ್ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪೊವ್ಜ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಸೀರಿಯನ್ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಅಖಂಡ್ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್ 59 ಟೋಮಹಾಕ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್ಸ್ ಸೀರಿಯನ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳ್ ನಾಶ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಅಸೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ರಷ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್.

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ದಳಾನ್ ಹೆ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ದರ‍್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಸೀರಿಯಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆ ಟೋಮಾಹಾಕ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಹೆರ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

2014 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೀರಿಯನ್ ಐಸಿಸ್ ಅಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಂಬ್ ಘಾಲ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಷ್ಯಾ ಆಪ್ಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಸೀರಿಯಾಂತ್ ರಿಗವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಜಬರದಸ್ತೆನ್ ಮುಖಾರುನ್ ವಚೊನ್ ಐಸಿಸಾಂಚೆಂ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸೀರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಜೆಚೆರ್ ತಸೆಂಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಘಾಲುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ತುರ್ಥಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ.

ಸೀರಿಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಶಾರ್ ಆಲ್ – ಅಸ್ಸಾದ್‍ಚೆರ್ ಝುಜಾಚೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ದಿಸಾಚ್ಯೆ ಆಖೇರಿಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಶೇತಾ ಏಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಟ್ರಂಪಾನ್ – ಶಾಂತಿ, ಏಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ್. ಸೊಭೀತ್ ಸುಂದರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳಾಂಚೆರ್ ಏಸಿಡ್ ಬಾಂಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣಿ ವಳ್ವಳೊನ್ ವ್ಹಳೂ ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಅಸ್ಸಾದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಜಂಯ್ಸರ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ 59 ಬಾಂಬ್ ಘಾಲೆ ಥ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸ್ಸಾದಾನ್ ಏಸಿಡ್ (ರಾಸಾಯನಿಕ್) ಭಾಂಬ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಘಾಲ್ಲೆ. ದೆಖುನ್ಂಚ್ ಹೆಂ ವಾರ‍್ಯಾ ದಳ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾಂಬಾಂನಿ ನಾಶ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಬಾಂಬ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಮಿತ್ರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಕ್ಸ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸನ್ ವರ್ಧೆಗಾರಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ರಾಸಾಯನಿಕ್ (ಏಸಿಡ್) ಬಾಂಬ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಝುಜಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚೆನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಸೀರಿಯಾನ್ ಮೊಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ ಅಮೇರಿಕಾನ್. ಅಸಲಿಂ ದುರಾಳ್ ಕೃತ್ಯಿಂ ಆಧಾರ್ಚಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ರಷ್ಯಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸೀರಿಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಿನಾ ತಿ ಸಂಗತ್ ನಿಜಾಕೀ ಕರಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಜ್ ಸೀರಿಯಾ ಅಸೇಂಯ್ ಉಡ್ಟಾ ತರ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ಂಚ್ ರಷ್ಯಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಹ್ಯಾ ಸೀರಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಹೆ ಆತಾಂ ಉಡ್ಟಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಜೆಚೆರ್ ತೆ ತಾಂಚ್ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಟಾತ್.

ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾನ್ ಅಸೀಂಚ್ ಹೀಣ್ ಕೃತ್ಯಿಂ ಆಧಾರುನ್ ಸಾರ್ಲಿಂ ತರೀ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸೀರಿಯಾಕ್ ಬಂಧಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆನಾಂತ್. ರಷ್ಯಾ – ಚೀನಾ ತಸಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಸಾದಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಕಾಯ್ ಆತಾಂ ಶಿಂಗಾಂ ಫುಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್‍ಚ್ ಕುಸ್ಲಾಂ ಹಂಕಾರಿ ಹೊರ್ಬೊಸಾನ್.

► ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಮಂಗ್ಳುರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !