Trending Now

ರಕ್ಷಾ ಕುಡ್ಕಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಕರ್ಣ

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟಾಚೊ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಸಿ.ಎಸ್ ಕರ್ಣನಾಕ್ ತೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಜಸ್ಟೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪದ್ವೆಖಾಲ್ ಜೈಲಾಂತ್ ನಿದಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ನಿರ್ಭಾಗ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಏಕ್ ತೀಸ್ ದೀಸ್ ರಾಕ್ ಲ್ಲೆಂ ತರ್ “ಜಸ್ಟೀಸಾಕ್ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾದಿಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ತ್ ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಥಾವ್ನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆಕ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರೀತ್ ವಾಪಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಇಕ್ರಾಂ ಘಂಟ್ಯಾಭಿತರ್ ಸಾತ್ ಜಡ್ಜಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕರ್ಣನಾವಯ್ರ್ ಥಾಪ್ ಲ್ಲೆ ಆದೇಶ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ ಗೀ ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ಕರ್ನ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕರ್ಣನಾನ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ದಲಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಬಚಾವಿ ಸೊಧ್ ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ಚ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕಾ ದಲಿತಾಕ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೆತಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಚಿಂ ತಾಕಾ ಅಡಾವ್ಯೆತೆ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕರ್ಣನ್ ದಲಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವ್ರುನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಎಕಾ ವೆಳಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡೊಂಕೀ ಪುರೊ. ರಂಗ್ ಆನಿ ಜಾತಿ ಪಾಸುನ್ ಭೇದ್ ಭಾವ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಝಜ್ಚಿ ಸಕತ್ ಜಸ್ಟೀಸಾಥಂಯ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಂವಿಧಾನಾ ಭಿತರ್ ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವಾಟೊಯ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯೊ. ಜರ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ರಾವ್ತೆ ಅಸುಲ್ಲಿ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಮತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಾಡ್ಲೆಲೆ ಭಾಶೆನ್ ಉಚಾರುಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ತಾಕಾಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಚೆನ್ನೈ ಹೈಕೋರ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಹ ನಿತಿದಾರಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಘುಸೊನ್ ತಾಕಾ ಯೆಟ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಜಡ್ಜ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ವಾಚುಲ್ಲೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕರ್ಣನಾಚಿ ಕಾಣಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯಾನಿ ಭರೊನ್ ಅಸಾ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತರ್ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ತರೀ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚಾ ನದ್ರೆರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆನ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕರ್ಣನಾಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಯೆ ವಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ಕರ್ಣನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಯೆತೆ ಅಸು ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿತಿದಾರಾಚಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ನಿವ್ತತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೋಡ್ತೆ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೈಸಲಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಾದನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ತಿ ನಾತ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿಯಮ್ ವ್ಯಸ್ಥೆಂತ್ ಸೈರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಂಕ್ ಮಾಫಿ ದಿಂವ್ಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಗೂಣ್ ಅಸಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋಡ್ತೆಚೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿತಿ ನ್ಯಾಯ್ ವ್ಯೆವಸ್ಥೆಚಿ ಪವಿತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚುಕ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

ನಿತಿದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಲಾಭ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ ಪದ್ವಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕೋಡ್ತೆಂಚಾ ಜಡ್ಜಾಂಕ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಭಾಶೆನ್ ಹೈಕೋರ್ಟಾಚಾ ಜಡ್ಜಾಂಕ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕರ್ಚಿ ಪದ್ವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆಚಾ ಜಡ್ಜಾಂಕೀ ನಾ. ಕೊಲೀಜಿಯಂಚಾ ಶಿಫಾರಸೆಖಾಲ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಡ್ಜಾಂಚೆ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಜಾತಾ. ಅಯೋಗ್ಯತಾ ವಾ ಅಪ್ರಾದ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಕಾ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ಚಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಕ್ ಮಾತ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರಣ್ ವೆಳಾರ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕರ್ಣನ್ ಜುಡಿಶಿಯರಿ ವಿರೋಧ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಣ್ವ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಖಾಲ್ ತಾಕಾ ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನೂನಿ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಉಚಾರ್ತಾತ್.

ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ತಸಲ್ಯಾನಿಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾತಾನಾ ತೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಬಹುಮತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಡ್ಜಾಂನಿ ಸ್ವ ಖುಶೆನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಧರ್ಭ್ ಯೀ ಅಸ್ತಾತ್. ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಡ್ಜಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ ತಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್.

ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ ಕಶೆಂ ಕೊಲೀಜಿಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾರ್ವಾಟೊ ಉತ್ರೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪದ್ವೆಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್. ಜುಡೀಶಿಯಲ್ ಕಮಿಶನ್ ನೇಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ತಿದ್ವಣ್ ನುಲ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಲೀಜಿಯಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾಂಚಾ ಸಂಘಾಚೆಂ ಪುನರ್ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಿವರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಜಡ್ಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಚೆ ಬರೆಂ – ವಾಯ್ಟ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಘಟಣಾವಳ್ ಜುಡಿಶಿಯರಿಂತ್ ನಾ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸುಲ್ಲೆಯ್ ನಿತಿಬಸ್ಕೆರ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಸಂಧರ್ಬ್ ಅಸಾತ್. ಫೇಕ್ ಡಿಗ್ರ್ಯಾಂಧ್ವಾರಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ನಿತಿವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರಾತಾಚಾ ವಿವಿಧ್ ಕೋಡ್ತೆನಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೋಡ್ತೆನ್ ಚ್ಚ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಅಸಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಜಡ್ಜ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕರ್ಣನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ/ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಅದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಥಾವ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಅನಿ ಕರ್ಣನಾಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲೆಂ. ವಿಶೇಸ್ ವ್ಯಾಜಾಂನಿ ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಸಾಜೆ.

ಪ್ರಭಾ ದತ್ತ್ ಅನಿ ನಕ್ಕೀರನ್ ವ್ಯಾಜಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆನ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಮಾನ್ವೊಂಚಿ ಕ್ರಮಾ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿಂ. ಮರ್ಣಾಶಿಕ್ಷೆಚಾ ಫರ್ಮಾಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗೀ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆನ್ ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಜಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕರ್ಣ ಅಟೋ ಶಂಕರಾತಿತ್ಲೊ ಕಠೀಣ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಯಮ್ ಗಿನ್ಯಾನಿಂಚೊ ವಾದ್.

ತಲಾಖ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕೊಡ್ತೆಕ್ ಜಡ್ಜಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೋಕ್ ಜಾಣಾ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಕೊಡ್ತೆಂತ್ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಅನಿ ಪಾರ್ಕುಂಚೆ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

► ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !