Trending Now

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ! ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾ ಬದ್ದತಾ ?

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲೋಕವೇದ ಆನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ/ಪ್ರಚಾರ ಕರಚೆ ಉದ್ದೇಶಾನ ಪಂದ್ರಾ ಅಧಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ/ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸರಕಾರಾನ ರಚನ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಆಸಾ. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಕಾರಚೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಚೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂತು ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನಾಚೆ ಇತಿಮಿತಿಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡತಾ. ತೀನ್ ವರ್ಷ ಅವಧೇಕ ಸರಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಏಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಖ್ಯೆಚೆ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ ನೇಮಕ್ ಕರತಾ. ಹೆ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಾರಿ ಬೈಟಕ ಬಸೂನು ಕಿತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಘೆತ್ತ ತಾಜ್ಜೆ ಆಧಾರಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣ ಅಸಲೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯ ಕರಪಾಕ ಬದ್ಧ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ.

ಅಕಾಡೆಮೀಕ ಅಧ್ಯಕ್ಶ ಆನಿ ಸಾಂದೆಲೆ ನೇಮಕ ಕರತಾನಾ ಸರಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಚೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಂಗೆಲೆ ಕಡೇನ ಮಾಹಿತಿ ಘೆತ್ತಾ. ವೆಗಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಘೆತ್ತಾ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೊಕಾನಿ ದಿಂವಚೆ ಮಾಹಿತಿ ಆನಿಕ ವೆಗಳೆ ಕ್ಶೇತ್ರಾಚೆ ಸಾಧಕಾಂಗೆಲೆ ಏಕ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕೋರ್ನು, ಏಕ ಸಭೆಂತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಜಾವ್ನಾಶಿಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಆನಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆ ನೇಮಣಾಕಿ ಕರತಾ. ಹೆಂ ನೇಮಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲಾ ಅನಿಕ ಲೋಕವೇದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ಕಾಮ ಕೋರನು ಅನುಭವ ಆಶಿಲೆ ಜಣಾಂಕ ದೀವಕಾ ಮೋಣು ಆಸತಾ. ತರಿಪುಣ ಹಾಂಗಾ ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಫುಡಾರಿ ಅಕಾಡೆಮೀಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವ್ನು ನೇಮಕ ಜಾವಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ.

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಚೆ ಸರಕಾರ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವ್ನು ಸಾಹಿತಿಂಕ ಕಿತೆಕ ಕರಿನಾ? ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು, ಬ್ಯಾರಿ, ಕೊಡವ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ನಾಟಕ ಅಶೆಂ ವೆಗಳೆ ವೆಗಳೆ ಅಕಾಡೆಮೀಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವಚೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಣಾಲೆ ಸಂಖೊ ಹೋಡ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಶೆತಾಂತು ಕಾಮ್ ಕೋರುನು ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಿತ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ವೆಕ್ತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಾಂತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಾವ್ರ್ ನಾಶಿಲೊ ಮನೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮೀಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವಚೆ ಹಾಂತು ಕಿತ್ತೆ ಔಚಿತ್ಯ?

ಆರತಾಂ ಕೊಂಕಣೀ ಅಕಾಡೆಮೀಕ ದಾಂಡೇಲಿಚೆ ನಾಯಕ ಮಾಮ್ಮಾಲೆ ನೇಮಕ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ತಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣೀ ಮಾತೃ ಭಾಷೇಕ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ತಾನ್ನಿ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮಾಮ್ಮಾಕ ಆಪ್ತ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಕಾರಣಾಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹೋಣು ಕೊಂಕಣಿ ಮೊಗಿ ಗುಸುಗುಸು ಉಲ್ಲಯತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಅವಧೀಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಕ ಆಯಿಲೆಕ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂಭ್ರಮ ಆಸ್ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನ ಜಾವ್ನು 21 ವರ್ಷಾಚೆ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಕ ಹೆ ಮಾನ್ ಲಾಬಲ್ಲೆ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ ವಸಂತ ಬಾಂದೇಕರ ಆನಿಕ ಡಾ ಚೇತನ ನಾಯಕ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರವಾರಾಂತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿ ಆಪೋನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಾಕ ಇತ್ಯಾಕ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೊ ಜಾಯಿ ಮ್ಹೋಣು ಸಮರ್ಥನ ದಿಲ್ಲಾಲೆ. ತ್ಯಾ ದಬಾವಾನ ಸರಕಾರಾಕ ಕಾರವಾರಾಚೆ ಮನಶ್ಯಾಕ ಹೊ ಹುದ್ದೊ ದಿವಚೆ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಆಯ್ಲಿ.

ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಕ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೇವಕಾ ಮ್ಹೋಣು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷತ ವತೀನ ಕುಡ್ಲ ಆನಂದ ಶಾನಭಾಗ ಆನಿಕ ವಾಸುದೇವ ಶಾನಭಾಗ ಹಾನ್ನಿ ಸರಕಾರಾಕ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಲಿಲೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಂತು ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಸಾರ ಜಾವಚಾಕ, ಶಾಳೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಶೆಚೆ ಮಾನ್ಯತಾ ಘೆವಚಾಕ ಖೂಬ್ ಪ್ರಯತನ ಶಾನಭಾಗ ಮಾಮ್ಮಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ತಶೆಂ ಕುಮಟಾಂತು ಅರುಣ ಉಭಯಂಕರ, ಎಸ್, ವಿ. ಕಾಮತ, ಕಾರವಾರಾಂತು ನಾಗೇಶ ಅಣ್ವೇಕರ, ಎಮ್. ಪಿ. ಕಾಮತ, ಭಟ್ಕಳಾಂತು ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಯಕ, ಶಾ.ಮಂ. ಕೃಶ್ಣರಾಯ, ಡಾ ಜೋತ್ಸ್ನಾ ಕಾಮತ ಅಶೆಂ ಅನೇಕ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೆತಾಂತು ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ಆಸ್ತಾನ್ನಾ ತಾಂಕಾಂ ದೂರ ದವರೂನು ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವ್ಯಕ್ತೀಕ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಣ ದಿವಚೆ ಗರಜ ನಾಶಿಲೆ.

ಸರಕಾರಾಕ ಸಾಹಿತಿಂಕ ಮಾನ್ ದಿವಚೆ ವಿಷಯಾಂತ್ ಬದ್ದತಾ ನಾ ಮ್ಹೋಣು ದಿಸೂನು ಯೆತ್ತಾ. ಯವಚೆ ದಿಸಾಂತು ತರೀ ಹ್ಯಾ ಲೋಪದೋಷ ಸಮಾ ಕೋರನು ಸರಕಾರ ಆನೀಕ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬಳ್ ಆಶಿಲೆ ಮನಶಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ, ಸಾಂದೊ ಕರಚೆ ಇಛ್ಛಾಶಕ್ತಿ ದಾಕೊವೊ.

█ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭಾ ಕಿ? ಪದಗ್ರಹಣ?

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕರ್ನಾಟಾಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ ಜಾಲ್ಲಿಲೊ ಆರ್.ಪಿ.ನಾಯಕ್ ಮಾಮು ಕೊಡಿಯಾಳಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಫ್ತರಾಂತು ಜುಲೈ ದುಸ್ರೆ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂತ್ ಆಟ್ – ಧಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಮುಖೆಲ್ಯಾಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಭಾ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಲಿ. ಹಿ ಸಭಾ ಪದಗ್ರಹಣ ಕರ್ಪಾಕ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ಕಿ ? ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕರ್ಪಾಕ್ ಒಟ್ಟ ಮೆಳ್ಳೊಲೆ ಕಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಸಂದೇಹ ಆಸ್ಸಾ. ಪದಗ್ರಹಣ ಮೋಣು ಪತ್ರಿಕೆಂತು ವರದಿ ಆಶಿಲೆ. ತರೀ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ಪಾಕ್ ಕೊಂಕಣೀಚೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಪತ್ರಿಕಾ, ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್ ಆಸಲೆರಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಹ್ವಾನ ದಿಲ್ಲಿನಾ? ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭಾ ಆಯೋಜನ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ಉರಲೆರಿ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಖಾತೀರ ಕಾಮ್ ಕರಚೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ದೂರ ದವರುನು ಥೊಡೆಶೆ ಮುಖೆಲೀಂಕ ಆಪೊವಣೆ ದಿಲ್ಲಿಲೆ ಉದ್ದೇಶ ಕಿತ್ತೆ ಉರತಲೆ?

ಏಕ ರಾಜ್ಯಾಚೆ, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಭರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಕೊಂಕಣೀ ಭಾಶಿಕಾಂಗೆಲೆ ಹಿತರಕ್ಷಣ ಆನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವರ್ಧನ ಕರಚೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ದುರ್ಬಳ್ ಪಣ್ ಆಯ್ಲೆವೆ? ವರ್ಷಾಕ ಏಕ್ ಕೋಟಿ ಸರಕಾರಾಚೆ ಅನುದಾನಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಚೆ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ಆನಿಕ ಪ್ರಶಾಸನ ಸಮಿತೀಕ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ ನದರೇಕ ಯೇನಾ? ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಭಾ, ಸೇಂಯ್ಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕೊಂಕಣಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಆನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಂಗೆಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರ್, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ಖೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಕಡಾಂಕ ಆಪೋವ್ನು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕೆಲ್ಲೆರಿ ಕೊಂಕಣೀಚೆ ಬರೆಪಣ್ ಜಾತಾಶಿಲ್ಲೆ. ಪ್ರಯಾಣಭತ್ತೊ, ದಿನಭತ್ತೊ, ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ ಅಶೆಂ ಏಕವೆಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಿತ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಉರಲೆರಿ ತೆಂ ಅಕ್ಶಮ್ಯ. ತಾಜ್ಜೆಪಶಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಸಮಿತಿ ಸರಕಾರನ ನೇಮೆಕ ಕರಿನಾತ್ತಿಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಅಶೆಂ ಸಭಾ ಆಯೋಜನ ಕೆಲ್ಲೇರಿ ಹಾಜ್ಜೆ ಲಾಭ ಕೊಣಾಕ?!

►  ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶಾನಭಾಗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !