ಧರ್ಮ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ; ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ತಾಂಚೊ ದೇವ್

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಆದಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್ ನಾಂವಾಂಚೆಂ ದೊ| ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆಚೆಂ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ಆಚಾರಾಂನಿ, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ತರ್ಕ್ ಉಬ್ಜಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತರ್ಕಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೇಕನಾಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್, ಕಶೆಂ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ತಸಲಿಂ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಂಘಟನಾಂ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ( ಹಿಂದುತ್ವ) ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರಾಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಹಿಂದುತ್ವಾಚೊ ಅಜೆಂಡಾ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ – ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಂಪೆಂಗೀ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್.

 ►  ಸಂಪಾದಕ್

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಟೀಲ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಇಶ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಟೀಲ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಭೊಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರಸಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ‘ಪ್ರಸಾದ’ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಕಟೀಲ್ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಪಂಚ ಕಜ್ಜಾಯ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಕೀ ರೂಚಿಕ್ ಪಕ್ವಾನ್ ಜಶೆಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಕಟೀಲ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ತು ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ನಾ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತೊಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಲೊಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಪೂಜಾ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಇಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಭಕ್ತೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್. ತಶೆಂ ಕಟೀಲ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ (ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ!)

ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಯಕ್ಶಗಾನ ರಾತ್ ಭರ್ ಪಳೆಂವ್ಹೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವರ್ತಿ ಉರ್ಬಾ. ತೆಂಯೀ ಕಟೀಲ್ಚೊ ಯಕ್ಶಗಾನ ಮೇಳ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಸ್ ಆವಡ್ಚೊ ಮೇಳ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂನಿಂಯೀ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಟೀಲ್ಚ್ಯಾಮೇಳಾಚೊ ಯಕ್ಶಗಾನ ಚಲ್ತಾನಾ ರಾತಿಕ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ವಚುನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಗುಮಾನಿಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಯೀ ಆಸಾ. ‘ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ’, ’ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ ತಸಲೆ ಆಟ ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂತ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಆತಾಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಸುಡಾಳ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಯಕ್ಶಗಾನ ಕ್ಲಬ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ನ್ಹಂಯ್! ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಯಕ್ಶಗಾನ ತರ್ಬೆತಿ ಆರಂಬ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ ತರ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಂಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ನೇಮ ಆನಿ ಯಕ್ಶಗಾನಕ್ ವಚುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕೋಲ ಮಾತ್ರ್ ನಿಶಿದ್ದ್! ಹಾಂವ್ ಯೀ ಚಿಂತಾಲೊಂ ಕೋಲ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚಿ ಪೂಜಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ, ಕೋಲ ಕರ್ಚೊ ದೆವ್ವಕ್ (ದೆಂವ್ಚಾರಾಕ್) ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ದೈವಕ್, ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನಾಕ್, ವ್ಹಡಿಲಾಕ್. (ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಚ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಯೀ ಕೋಲ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.)

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ ಲ್ಲೊಂ. ಅಶ್ಟಮಿಕ್ ಆಂಮ್ಗೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ದಿವ್ರಾಂಚಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮೂಡೆ ಆನಿ ಇತರ್ ಪೊಳಿ ಧಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೊಂತಿ ಸಾಂಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್, ಸಾಂತ್ ಮಾರಿಕ್ ಆಂಮ್ಗೆರ್ ಸಬಾರ್ ಹಿಂದೂ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಯೆತಾತ್.

ಅಸಲೆಂ ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ ಪಣ್ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೆಕುಲರ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಘುಸ್ಲೆಂಗೀ, ತೆದಾಳಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ. ತೆದಾಳಾಚ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ದುಬಾವಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ, ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಇನ್ ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೆಂ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಬೆಥನಿ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಂಚ್ಯಾ ಚೌತಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೀ ಚಡಿತ್ ವರವ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಗಣಪತಿ ಆನಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಎಸ್

ಹಾಂಗಾ ವಿಶಯ್ ಚೌತಿ ಆನಿ ಗಣಪತಿಚೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್. ಚೌತಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕಾನ್ ಮುಂಬಯ್, ಆನಿ ಪೂಣೆ ಆನಿ ಇತರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್. ತೊ ಸಂದರ್ಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೊ ಭಾರತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಸಂಗ್ರಾಮಾಚೊ.ಪುಣ್ ತಿಲಕಾನ್ ಗಣಪತಿಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ನ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂ ವಿರೋದ್ ಝುಜ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂತ್ ತೊ ಸಫಲ್ ಜಾಲೊ ತರೀ ಕ್ರಾಂತಿ ಆನಿ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ಗಾಂಧಿಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಅಶೆಂ ತಿಲಕಾಚ್ಯಾ ಧೋರಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಗಾಂಧಿಚಿಂ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆನಿ ಅಹಿಂಸಾ ಚಡ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಿಂ.

ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಚೌತಿಕ್ ಏಕ್ ಯೀ ಗಣಪತಿ ಪೆಂಡೊಲ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆಂ. ಚೌತಿ ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಹಿಂದೂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಅಶ್ಟಮಿ – ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ, ಮಾರ್ನೆಮಿ, ಆಯುಧಪೂಜೆ, ದೀಪಾವಳಿ. ತರ್ ಆಜ್ ಚೌತಿ ಪೊರೊಬ್ ಕಶಿ ಇತ್ಲಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಿ? ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಶಾಕಾಂನಿ ತಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತುಮಿ ಜಾಯ್ ತರ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ, ಹರ್ ಎಕಾ ಗಣಪತಿ ಪೆಂಡೊಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಶಾಕಾಂಚೊ ಮೊಟೊ ಹಾತ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಣಪತಿ ಫಕತ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸಾಚೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಪುರಾಣಾಂತ್ ಗಣಪತಿಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ಹಿಂದ್ವಾಂ ಮದೆಂ ನಿಜಾಕೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ದೇವ್. ‘ವಿಘ್ಹ ನಿವಾರಕ’ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಪೂಜಾ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಮಿ ವೊರೊವ್ನ್ ಪಳೆಜೆ. ಕಶೆಂ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕಾನ್ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾ ದ್ವಾರಿಂ ಹಿಂದೂ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲೆಂಗೀ, ತಶೆಂಚ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಆಜ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ ತೆಂ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಚೂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್. ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂನಿ ಸೆಕುಲರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾ. ತಾಂಚೊ ದುಸ್ರೊ ಸರ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಗೊಲ್ವಾಲ್ ಕಾರ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ ಚ್ ದೇಶ್, ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ ಚ್ ಧರ್ಮ್ (ಹಿಂದೂ), ಆನಿ ಎಕ್ ಚ್ ಭಾಸ್ (ಹಿಂದಿ) ಆಸಾಜೆ. ಜರ್ಮನಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಟ್ಲಾರಾಚ್ಯಾ ನಾಝಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಾರ್ಕಿ ತತ್ವಾಂ ಭಾರತಾಂತೀ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಮೂಳ್ ಭೂತ್ ವಾದಿ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬೂಕ್ We or our nationhood defined ಆಜ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ತಾಂಚೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಲೆಕ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಜ್ ಉರ್ದು ಭಾಸ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಅಧಿಕೃತ್ ವಾಪಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿಯೀ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.


ವಿಶಯ್ ಅಸೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ತಾತ್ವಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಚೊ ಫರಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಾ ಆಸ್ತಾಂ ಅಸಲಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿಂ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಬರೆಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ತೆಂಯೀ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಚಡಿತ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಸಹಜ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಕ್ತಾರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್ ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಸ್ತು ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿಂನಿ ತಶೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ತಾಣಿಂ ಆಶೆಂವ್ಚಿ ವಾರಸ್ ದಾರಿ (legitimacy) ಆಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾ. ತೆಂಚ್ ಜರ್ ಹಿಂದೂ ದಿಂವ್ಳಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಂನಿ ಯಾ ಮಠಾದಿಪತಿಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಥಂಯ್ ವೆಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ಂಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸುಂಕ್ ನಜೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಗಣಪತಿಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್?

ಆತಾಂ ಆಯ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಗಣಪತಿಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ. ಹಿಂದ್ವಾಂನಿ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂ.ಲೊರೆಸಾಕ್ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊಂದ್ರೆ ನಾಂತ್, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಗತ್ತಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ ಚ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ದಿವ್ಳಾಕ್, ಪಳ್ಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ‘ಇರುಸು ಮುರುಸು’ ಜಾತಾ. ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ, ಭಾರತಾಂತ್ ಧರ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಉರ್ಬಾ, ಯಾ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕರಿನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಂಯ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊಂಮ್ಗೊಳಾಂಕ್, ಪಾದ್ರಿಂಕ್, ಪಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಮೌಲ್ವಿಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್, ಪಳ್ಳೆಕ್, ದಿವ್ಳಾಕ್ ವಚುನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಯಾ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡುನ್ ತರೀ ಹಾತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊನ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗುಂಕ್ ನಾ. ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ತಸಲಿ ಕರ್ಣಿ ಸೊಸುನ್ ವರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಾವ್ರಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಂಠಕ್ (occupational hazard!).


ಸವಾಲ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್; ಆಮಿ ಗಣಪತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಗೀ, ಮಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಗೀ? ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಂಗತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೀ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಗಣಪತಿ ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ಆಮಿ ಕೇವಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ಂ ಚ್ ಪಳೆಯ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಆನಿ ಗಣಪತಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ಂಚ್ ಹಾತ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಯೀ ನಾ. ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರೆತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಯಾ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಗಣಪತಿಚೊ ಆರಾಧಕ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂಯೀ ಚೂಕ್. ತರಿಕೀ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ (worldview) ಆನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ವೆವೆಗ್ಳೊ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಮಿ ಒಪುನ್ ಘೆಜಯ್. ಹಾಂಗಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೊಯೀ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಊಂಚಿ ಯಾ ಕೀಳ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ (unique). ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಗಣಪತಿ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಸ್ಕಾಂದಲ್ (scandal) ಮ್ಹಣ್ ಭಗಾತ್ ತರ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ಭಾದಕ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಕಾ/ತಿಕಾ ಆಸಾ.

ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ ಎಕ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಒಪುನ್ ಘೆತಾ. ಆಮಿ ಜೆಜು ದ್ವಾರಿಂ ದೆವಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆತಾಂವ್ ತರ್, ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆ ಗಣಪತಿ, ಶಿವ, ರಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ವಾರಿಂ ದೆವಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆತಾತ್. ಫರಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್ ಗೀ, ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಜೆಜು ದ್ವಾರಿಂ, ಯಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾ ದ್ವಾರಿಂಯೀ ದೆವಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ತಸೊ ಆಸಾ.

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !