Trending Now

ಕಾಳೊ ದುಡು ಆನಿ ಕಾಳೆ ದೀಸ್

ಶೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಯಾದಿಂನಿ ’ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ’ ಅಪಾಂಪಿಚ್ ಜೀವ್ ಜಾತಾಗೀ ತೆಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೆಕ್ತಿ ದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್/ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ವ್ಹಡ್ ’ಸಂಕಶ್ಟಾಂ’ ತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಎಕಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ತಲಾಶ್ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ದುಡು ನಾಸ್ತಾಂ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂವಿಧಾನಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೊನಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್/ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚಿ ಕರೆನ್ಸಿ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಣೆಂ – ತೆಣೆಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ.


ನ್ಹಂಯ್, ಎಕಾ ದೀಸ್ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಕೆಮರಾಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಜೆಚಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ನ್ಯಾಯೀಕರಣ್ ದಿವ್ಯೆತ್? ಕಾಜಾರ್, ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಶಿಕಾಪ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂಚಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದುಡು ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಪರ್ಜಾ ಆಪ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೋಂತ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಠೀಣ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥಾಯೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಜೂನ್, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂಕ್/ಒಕ್ತಾಂಕ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲಿಂ ಪಯ್ಣಾಂ ಸಫಲ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ. ಪಯ್ಣಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಖಾಣ್ – ಪೀವನಾಂಕ್ ದುಡು ನಾಸ್ತಾನಾ, ಮಹತ್ವಾಚಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂಕ್ ಹಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಕಶ್ಟಾತೇ ಆಸಾ. ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಎಟಿಎಮ್ಮಾಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಉಗ್ತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದುಡು ನಾ. ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್, ಆಸ್ಪತ್ರಾನಿಂ ದೊಂಬಿಯೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್. ವೆಪಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ ರಾಗ್ / ಉಧ್ವೇಗ್ ಆನಿ ಶಿರಾಪಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ತೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆ ವರ್ತುಲ್ ಚ್ಚ್ ಸಯ್ರ್ ಭಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ “ಕರೆನ್ಸಿ ರದ್ದ್” ನಿರ್ಧಾರ್ ದೇಶಾಚಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಪರ್ಜಾ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾನಿಂಚ್ ಕಳ್ತಾ.

ಕಾಳೊ ದುಡು ಆನಿ ನಕ್ಲಿ ನೋಟ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ನೋಟಾಂಚಿ ಸಾಧುತಾ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರದ್ದತೆಚಾ ನಿರ್ಧಾರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಮನ್ಯ್ ಲೊಕಾನ್ ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನೀ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಧಾನಿಚೆಂ ನಿಗಮನ್ ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಾರಣ್ ಕರೆನ್ಸಿಚೊ ಅಧಿಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಪರ್ಜೆನ್. ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕ್ರೆಡಿಡ್/ಡೆಬಿಟ್ ಯಾ ದುಡ್ವಾ ವ್ಯವಹಾರಾಚಿ ಹೆರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಲಾಗಿಂ ಅಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ ತರೀ ದಿಸಾ ಖರ್ಚಾಚೊ ದುಡು ಪುಣೀ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ತಾಲೊಚ್ಚ್. ಆಸೊಂ, ಪುಣ್, ಕಾಳೊ ದುಡು ಆನಿ ನಕ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಡಾಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವರ್ಗಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಚಡಂವ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಹೊ ವರ್ಗ್ ಕಿತೆಂ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೊ ಅನಿ ನಕ್ಲಿ ನೊಟಾಂಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಗೀ ? ಸವಾಲಾ ವಯ್ರ್ ಗಂಭೀರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಲೆಕಾಕ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲೊ ದುಡು ಆನಿ ಅಕಾಂತ್ವಾದಾಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಕ್ಲಿ ನೊಟಾಂಚೊ ವೆವಹಾರ್ ಭಾರತಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಪುಣ್ ಅಸಲೆಂ ಪಂಥಹ್ವಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾದೂಂತ್ ಪರಿಮಿತಿಂಚಿ ಖಾತಡ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಿಮಿಕಾಧ್ವಾರಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಹಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ “ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇನಾ” ಮಾರಿಫಾತ್ ನೀಜ್ ಅಪ್ರಾಧಿಂಕ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ವಿ

ದೇಶಾಂನಿ ಅಸುಲ್ಲೊ ಕಾಳೊ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಅಕೌಂಟಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ಲಾಖ್ ಜಮಾಯ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದೀವ್ನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪರ್ಜೆ ಕರ್ನಾಂ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಗ್ತೆ ಕರಯ್ಲೆ ತರೀ ತೆ ಖಾಲಿಚ್ ಉರ್ಲೆ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವ್ಹಡ್ ವಿವಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಳೊ ದುಡು ಅಜೂನ್ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸೆರುಪಾರ್ ದೇಶಾಭಾಯ್ರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಅಸಾ. ಸುರ್ವಿಲೆ ವಾದ್ – ವಿವಾದ್ ವಿದೇಶಿ ಬೆಂಕಾನಿ ದುಡು ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಚಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಚೊ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ದೇಶಾಚಾ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್. ಉಗ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂನಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆಕ್ಚರಾಂನಿ ,ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂವಾದಾಂನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ್ ಉಣಿ ಕರ್ತಾಂ, ಧಾಳ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಉಚಾರುನ್ ಫಟಯಿಲ್ಲೆ ಭಾಶೆನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಕಾಣಿಯ್ ತಶಿಚ್ ಜಾಲಿ.

ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ / ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಿರ್ವೊ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೊನಾಂಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಫಟವ್ಣೆಂತ್ ಸದಾಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ವ್ಹಡ್ ಕೋರ್ಪೊರೆಟ್ ಆನಿ ಹಾಂಚೆ ಭಾಗಿಧಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಅಧಿಕಾಚಿ ಅರ್ಧಿ ಆವ್ದಿ ಸಂಪೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ ಹಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೋದಿನ್ ಎದೊಳ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅಪ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಯಾ ಅಬಲ್ಪಣ್ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ ನಕ್ಲಿ ನೋಟ್, ಆಕಾಂತ್ವಾದ್, ಕಾಳೊ ದುಡು ಅನಿ ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಸಂಕಶ್ಟಾಂತ್ ಘಾಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಿರ್ಧಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸಯ್ತ್ ಅಪುಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ಕಾರಣ್ ತೊ ಅಸ್ಚೊ ವಿದೇಶಿ ಬೆಂಕಾಂನಿ. ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೊ ತರೀ ಬೆನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ರುಪಾನ್ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪುಂಜಾವ್ಣೆಂತ್. ಆನಿ ನೊಟಾಂ ರುಪಾರ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಮಾತ್ರ್. ತಾಂಕಾ ತರೀ ದುಡು ಕಾನೂನ್ ರಿತಿನ್ ಬದ್ಲುಂಚಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಯ್ ದಿಲಾ. ಎಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಕಾನೂನ್ ಬಾಹಿರ್ ದುಡು ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಅವ್ಕಾಸ್. ಬೆನಾಮಿ ರುಪಾರ್ ದುಡು ಬದ್ಲುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಎಕಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ವರ್ಗಾಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಹೆಂ ಕರೆನ್ಸಿ ಸುದ್ರಾಪ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ನಕ್ಲಿ ನೊಟಾಂಚಾ ಪ್ರಸರಣಾಕ್ ಖಾಡು ಘಾಲ್ಚೆಂ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪುಣ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಧಾಕ್ಟೆ ಆನಿ ನವೆ ನೋಟ್ ನಕ್ಲಿ ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾಕಾ. ವಯ್ವಾಟಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ದೋನ್ ಹಜಾರಾಂಚೊ ನಕ್ಲಿ ನೋಟ್ ಲಾಭ್ ಲ್ಲೊ ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್. ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಿಸಾಂನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ವಿನಿಮಯಾಮಾರಿಫಾತ್ ಅಕಾಂತ್ವಾದಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾಚೊ ಫಂಡ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ಕರೆನ್ಸಿ ರದ್ದ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ ಫಳ್ ದೀನಾತ್ಲೆಂ ತೀರ್ಮಾನ್ ಭಾಜಾಪಾನ್ ಪರ್ಜೆ ವಯ್ರ್ ಥಾಪ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗಿಂ ಪರಿಹಾರ್ ಲಾಭ್ಚೊ ನಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಫಿಸಾಂ ಮುಕ್ಲಿ ಭಂವ್ಡಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ತೀವ್ರ್ ಹಿಂಸಾ ದಿತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್.

ಗುಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತರೀ ಜಾಯ್ ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಮಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪುಣೀ ಹೊಗ್ಳಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾತೇ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ನಾಟಕೀಯತಾ ಭರೊನ್ ಅಸೊನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋದಿ ಆನಿ ತಾಚಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಅಪಕ್ವತಾ ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಹಿರ್ ಜಾಲಿ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಲೊಕಾಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಕಾಳೆ ದೀಸ್ ಥಾಪ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

 ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !