ಅಮರ್ ಫ್ರಾದ್ – ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ

ದಸೆಂಬರ್ 11 ತಾರೀಕ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ ವ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ದೆವಾ ಘರಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಹೊ. ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಮತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಆಜೂನ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾತ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಫಳ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿರ್ ಸಮರ್ಪಿತಾತ್. ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾತ್. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಅಮರ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೊ ಕಾಸ್ಮಿರ್ ಸಿಲ್ವ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಾಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಬೊಂಡೊ ಸೊಲ್ತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪುತ್ ಪೆದ್ರು ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್, ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಸೆಜಾರಿ ನಿಕ್ಲಾಂವ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಟಾರ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಬೊಂಡ್ಯಾಂತ್ ಉದಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ! ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಚೆರ್ಕೊ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲೊ, ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಚೆ ದೊನೀ ಪಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಅಟ್ಟೆ ಜಾಲ್ಲೆ! ಆವೈ ಬಾಪೈ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ಲಿಂ. ನಿಕ್ಲಾಂವ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ತೆಲ್ ರಗಡ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಯರ್ಥ್. ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ವಾವವ್ನ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕಡೆ ವೆಲೊ. ಫಾಳಿಯೆರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ವಾತಿ ಪೆಟೈಲ್ಯೊ, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಬೊಟಾಂ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಟ್ಟ್ಯಾಂಬರಿ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ಲಿ ಮಾತಿ ಪುಸ್ಲಿ, ಆನಿ ತಿಚ್ ಘರಾ ವ್ಹರುನ್ ಲೇಪ್‌ಯೀ ಘಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಕಸಲೊಚ್ ಧೋಷ್ ಉರ್ಲೊನಾ

***

ಕುಡ್ಪುಚ್ಯಾ ನಡುಮನೆ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅನಂತ ಭಟ್ಟಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ರಾಧಾಕ್ ಝರಮ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ವಕ್ತಾಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ವ್ಯರ್ಥ್. ಶೆಕಿಂ ತಾಣೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸ್ಮಿರ್ ಸಿಲ್ವಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಲೊ. ತೊ ದೇಶೀ ವಕ್ತ್ತಾಂಚೊ ವಯ್ಜ್. ತಾಣೆ ಹಾಕಾ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಂಗೊಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹೊ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊ. ವಕತ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಸಾಕಾಳಿಂ ಅನಂತ ಭಟ್ಟ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, ‘ರಾತಿಂ ನಿದೆಂತ್ ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ ದಗ್ಲ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಮನಿಸ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ, ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ರಿತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಚೆರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಹಾತ್ ತಾಣೆ ತಕ್ಲೆರ್ ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ತಸೊಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಶೆಂ ಕರುನ್ ತೊ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ’ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ತಕ್ಷಣಾ ಕಾಸ್ಮಿರ್ ಸಿಲ್ವಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ತಿಳ್ಶಿಲಿ. ಭುರ್ಗಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಬರಿಂ ಜಾಲಿಂ.

***

ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲುನ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ -ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಲ್ಪಣ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಾತರ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ, ಘಾಂಟಿಚ್ಯೆ ತೊರಿ ಮುಳಾಕ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಚೌಕ್ ಫಾತರ್ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಣ್ಯಾಂತ್ ಕಾತ್ರುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಿನತೆನ್ ಆನಿ ಶ್ರಮಾನ್ ತೊ ವಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್, ವರ್ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಚಡೈಲ್ಲೊ. ಕೊರ್ಡೆಲ್, ಪಿದ್ಮಾಲೆ ಆನಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಮ್ಲೆಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಖರ್ಶೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಗಾಡಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಾ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲಿನಾ. ತಸೊ, ಫಾತರ್ ಸೊಡುಂಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಹಾಡುಂಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಾಂಬ್ತಚ್, ಮಿಲಾರಾಕ್ ಜಣ್ ಧಾಡುನ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಖುದ್ದ್ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಗೆಲೊ, ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್-ಭಾರಾಧಿಕ್ ಗಾಡಿ ಸರಾಗ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಿ. ಹಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಕಾಳೆಚ್ಯಾ ಲೊರೆಸ್ ಪರ್ಬುಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯೆನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವಾಙ್ಮೂಲ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ.

***

ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥೊಡೆ ಮುರ್ತೆಲೆಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತಾಂಚಿ ಸುರ್ ಮುರ್ಪಾಚಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಸರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ರಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ಸುರೆಚಿಂ ಹಂಡಿಂ ನಾರ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಸುರೆಚ್ಯೊ ಕುಜ್ಲ್ಯೊ ತಳ್ಟ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಚೆರ್ ತಶ್ಯೊಚ್ ಸೊಡುನ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ತೆ ಗೆಲೆ. ಸಾಂಜೆರ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ತಾಂಚಿಂ ಹಂಡಿಂ ಆನಿ ಕುಜ್ಲ್ಯೊ ಭರೊನ್ ಸುರ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಸುರ್ ಆಂಬೊಟ್‌ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆ ವಾಟೆನ್, ಮುರ್ತೆಂ ಖಳಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುರೆಚೊ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ!

***

ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೊರ್ಡೆಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ ಬೊಂದೆಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಚೆಪೆಂ ಕಾಕೆಕ್ ಮಾರುನ್ ತರೀ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ (ಪ್ರಾಚಿತಾ ಖಾತಿರ್) ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ದಿಸಾ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೊ ಲಾಂಬ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಮಿಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮೊರ್ನಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಆಖೈರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ವೋತ್ ವ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಝಳಕ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ನಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿ ಭಂವಾರಿಂ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಾರೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಆತ್ತಾಂ-ಘಡಿಯೆ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೇ ಬರಿ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ದಾಟ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ಮೊರ್ನ್ ಜಾತಚ್, ಮೊಳಾಬ್ ನಿತಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ದನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ವೋತ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್, ಫೊಂಡಾ ಭಂವಾರಿಂ ಆನಿ ಗಾಂವಾರ್ ಫಾಂಕ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಷಿಂ ನಿರ್ಮಾರಾಂತ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಾ ಲೋಬೊ, 1947 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 92 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವಕೀಲ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸಾ ಲಾಗಿಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ: ” ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ ಪದ್ವಾರ್ ಕರಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಪದ್ವಾರ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ನಾ – ಕಾಳೊಕ್‌ಚ್ ಉರ್ಲೊ. ತಿಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಕಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾಗಿರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ.”

ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇಧ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್ ಆತಾಂಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಸಮದಾನ್ ಜೊಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ.

ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ತೊ ಸಾಂತ್‌ಚ್ ಆನಿ ತಸೊಚ್ ತೊ ಉರ್ತಲೊ.

ದಸೆಂಬರ್ 11 ತಾರೀಕ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕಾಚೊ ಮೊರ್ನಾಚೊ ದೀಸ್. ಹೊ ದೀಸ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಸ್ಥಾಪಕಾಚೊ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಿವಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್.

ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಆಮ್ಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

[ ಆಧಾರ್: ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಬೂಕ್, ಬರವ್ಪಿ-ಖಡಾಪ್ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !