ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ‘ವಿಲ್ಪಿ’ಚೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಲೊ

ಪದಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚಿ ಗಾಂಟ್. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಉತರ್ ದಿಲಾಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಲಾ, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಂ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಇತ್ಲಿ ವಾಡನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಕುಟಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ, ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಕೆಲ್ಲೊ ನಿಯಾಳ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಯೀ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ವಿಲ್ಫಿನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಹಾಡುನ್ ಕಲೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾಂನಿ ದೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಪದಾಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತೊ ದೋನ್ ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಜಿಣಿ. ಆಜ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಆಯಾಮ್ ಝಳ್ಕತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಆಸೊಂ, ಆತಾಂ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಪರತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಆಟೊವ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ 24X7 ಟಿವಿನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್- ’ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಲೊ’ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ 75 ವೆಂ ಜಲ್ಮಾವರಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ 24X7 ಟಿವಿನ್ ಏಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಹಾಂತುಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ, ತಾಣೆಂ ಘಡುನ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟಾಂನಿ ವಾ ಕೊವ್ಳೆಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ಶೋ ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವೆದಿ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ.

ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಸಮೂಹ್ ಜಮ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತಶೆಂ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕ್ ಮ್ಜಣಾಲೊ ” ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ 24X7 ಟಿವಿಚೆರ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ’ಸೊಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಶೋ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಜಾಲಾ. ಖರೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ’ಫಕತ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಮಾತ್’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಶೋ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಆಸ್ಲಿ. ಹೆಂ ವರಸ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೆಂ 75 ವೆಂ ವರಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೊ ಶೋ ಎಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಕ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ನಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ಫಕತ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಮಾತ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೊ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಥಂಯ್ ವೆದಿರ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಚೆಂ ಗಾಯನ್ ಮಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆದಿರ್ ಚಲ್ತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಫೋರಮ್ ಫಿಝಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚೆಂ ಅಡಿಶನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಆಯ್ತಾರಾ, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್, ಉಡುಪಿ ದುಕಿಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಟಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚೆಂ ಅಡಿಶನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಗಾಯನ್. ಚಡುಣೆಂ “ಸ್ಟುಡಿಯೊ ವೊಯ್ಸ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್” ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾಂನಿ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ವರಯ್ಣಾರ್ ಆಸಾತ್. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡಾಚೊ ಅಶಿತ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಜೋವಿ ಹಾಣಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಶೋಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ”

ಮುಂದರುನ್ ತೋ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಕ್ ನಮಾನ್ ಪಾಟಂವ್ಚೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಟಾಪ್ಚಿಂ ಅಮರ್ ಪದಾಂ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಏಕ್ ಉದ್ದೇಶ್ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಏಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ವೆದಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಉದ್ದೇಶ್. ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ ಭರ್ಲಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಗಾವ್ಪಿ / ಕಲಾಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತಾಂಕಾ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜೊಕ್ತೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ನಯ್. ನಾಚ್, ಅಭಿನಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ನಾಚ್ಪಾಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಯೋಜನ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಆಸಾ”

“ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ವಿಲ್ಪಿ ನೈಟ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾನಾ, ಆಮಿ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಫಕತ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಯ್, ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಪೂಣ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ನಾತೆಂ ಮಾತ್ಶೆಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಥರಾರ್ ರಾವ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಶೋಚಿ ಅಲೊಚೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾನಾ, ತಾಂಕಾ ವರ್ತಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತಾಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ” ವಿಲ್ಪಿಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಂವ್”

ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ 24X7 ಚ್ಯಾನೆಲಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಆನಿ ವಾಡಾವಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಜ್ಯೂನಾಂತ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಆಮ್ಚೆ ವೀಕ್ಷಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚೊ ಲೋಕ್ ತಶೆಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕರಾವಳೆಚೊ ಲೋಕ್. ದೆಕುನ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಲಾ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಸರಾಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ದೋನ್ – ತೀನ್ ಲೈವ್ ಶೋ ಆಸಾತ್. ಹಾಸ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೊ ನವೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ’ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಲೊ’ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ವೀಕ್ಷಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಲ್ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಳಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ವೆಗಾನ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ವಾಡ್ತೇ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಅಭಿರುಚಿಲಗ್ತಿಂ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ”

ಹ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ಜಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ನಗದ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ 24X7 ಟಿವಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂಚ್, ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಜಮ್ಯಾನ್ ’ರೇಡಿಯೋ ದಾಯಿವರ್ಲ್ಡ್’ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೊ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪದಾಂ ಪಾಂವಂವ್ಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಹಾಚೊ ಬರೊಚ್ ವಾಪಾರ್ ಕೆಲಾ, ತಾಂಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಜಿವೊ ಉರಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಬೋವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹೀಯ್ ವರ್ತಿ ಗಜಾಲ್. ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮೂಹ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಬರಿಂ ಬರಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಗಾಜುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

► ವಿಲ್ಸನ್,  ಕಟೀಲ್ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !