Trending Now

ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸಂಸ್ಕರಣ್: ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುದ್ವಾರಿಂ ನವೆಸಾಂವ್

 [ ಸಾಂಗಾತಿ ಲೇಖಕ್ :  ದೊ. ಹೆಚ್. ಬಿ. ಮುರಳೀಧರ, ದೊ. ಕೃಷ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ ] 

ನಿತಳ್ ಉದಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳಾಚಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಂಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮ್ಹನ್ಶಾಂಚೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಮುದ್ದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉದ್ಕಾ ಸವ್ಲತೆಚೊ ದಾಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಸಾ. ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆಂ 97.5% ಉದಕ್ ದರ್ಯಾಸಾಗೊರಾಂಚಾ ಮಿಟಾಚೆಂ ಖರ್-ಉದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ 2.5 ಠಕ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಚಡುಣೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಸಾಂಚಾ ರುಪಾರ್ ಬಂದ್-ಫಿಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಕ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಲಾಬ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ದಾಮಾಶಯ್ 0.7 ಮಾತ್ರ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉದಕ್ ಮ್ಹೆಳ್ತಾ ವಾ ಪೊಲ್ಯೂಟ್/ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್/ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾ ಜಾತಾ. ಮೀತ್-ಮಿರ್‍ವೊನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಬಾದಿ, ಲಾಂಬ್-ದೀರ್ಗ್ ಕಾಳ್ ಥಿರೊನ್ ಉರ್ಚೊ ದುಕೊಳ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಲಗ್ತಿ ಸರ್‍ಕಾರಾಂನಿ ಜಾರ್ಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಕಟೀಣ್ ರೆಗ್ರೊ ಆನಿ ಥರಾವಳ್ ಉದ್ಯಮಾಂನಿ ಆದಾರ್ಚೆಂ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಪ್ರದೂಶಣ್ – ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಉದಕ್ ಸಮರ್ಪಕ್ ರಿತಿರ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ಸುಂಚಾ ವಾಟೆರ್ ವಿಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೆ ಜಾತಾತ್. ಉದಕ್ ಮ್ಹೆಳ್ಪಾಚೊ ಪಾಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಶ್ ಇಸ್ಮಾಯೆಲ್ ಸೆರಜೆಲ್ಡಿನಾಚಾ “ಹ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿಂ (ವಿಸಾವ್ಯಾ) ಝುಜಾಂ ತೆಲಾಖಾತಿರ್ ಘಡ್ಲಿಂ ತರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ (ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ) ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಝುಜಾಂ ಉದ್ಕಾಪಾಸುನ್ ಚಲ್ತೆಲಿಂ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಬರ್‍ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದಕ್ ಸಂಸ್ಕರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಂಕ್ ಮಣಯ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರ್‌ಗ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ತೆಂಕುನ್ ಆಸಾ.

█  ಉದಾಕ್ ಮ್ಹೆಳಂವ್ಚೆ ವಸ್ತು

ಉದಕ್ ತೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ನಿರ್ಮಳಾಯೆಕ್ ವಾಪ್ರುಂಚೆಂ ಜಾಂವ್ ವ ವಿಕಾಳ್ ಕೆಮಿಕಲಾಂಚೆ ಮಿಲಾವಟ್/ಮೆಳಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಥಾವುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಜಾಂವ್, ಮ್ಹನ್ಶಾಜಿವಾಕ್ ಬಾದಕ್ ಕರಿನಾಸ್ಚೆಬರಿಂ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವ ಸಂಸ್ಕರಣಾಚಿಂ ಥೊಡೆ ಹಂತ್ ದಾಂಟುನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ವಿಶ್ವ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ (WHO) ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಗರಿಶ್ಟ್ ಮಾಪ್ ಠರಾಯ್ಲಾಂ. ಹಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಜರ್ ತೆ ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಡಿಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಕರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಇ. ಕೊಲಾಯ್, ಸ್ತ್ರೆಪ್ತೊಕೊಕಸ್, ಸ್ತಾಫಾಯಿಲೊಕೊಕಸ್ ತಸಲೆ ಬೆಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಲೆಡ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಕೆಡ್ಮಿಯಮ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಫ್ಲೂರಾಯ್ಡ್ ತಸಲೆ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಜೊ ಡಾಯ್ಸ್, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಡಾಯ್ಸ್, ಎಸಿಡಿಕ್ ಆನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ದಮ್ ಉಣ್ಯಾ ಪಿಪಿಎಮ್ ಮಾಪಾಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸಾಕಿ ಆಜ್ ಆಮಿ ಸೆಂವ್ಚಾ ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ, ಉದ್ಕಾಚೆಂ ವಾ ಖಾಣಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಟೆಂಡರ್‍ಡಾವರ್ನಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಮುಳಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ವಿಕಾಳ್ ಆಸೊನ್ ಸಂಸ್ಕರಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾಂಚಾ ಮುಳಾಂಚೆರ್ ತೀವ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉದಕ್ ಸಂಸ್ಕರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

█ ಉದ್ಕಾಚಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾಂತ್ ನ್ಯಾನೊ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್

ಉದಕ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ಶೆ ತಂತ್ರ್‌ಗ್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್. ಆದಿಮೆರೆಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಪುರ್‍ವಜಾಂನಿ ವಾಪರ್ನ್ ಆಯ್ಲಲೆ ಥೊಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಿತಿ ಆಸಾತ್. ಉದ್ಕಾಚಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾಚೆರ್ ಎದೊಳ್‌ವರೇಗ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾವಯ್ರ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನೆಟ್ಟಾಚೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಗಾಧ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್, ಕೊವಾಗ್ಯುಲೇಶನ್ – ಫ್ಲೊಕ್ಕ್ಯುಲೇಶನ್, ಕಾರ್ಬನ್ – ಎಡ್ಸೊರ್‍ಪ್ಶನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಶನ್, ಬಯೊಲಜಿಕಲ್ ಡಿಗ್ರೆಡೇಶನ್, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ (ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೊಸಿಸ್ ಆನಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಫಿಲ್ಟ್ರೇಶನ್) ತಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಉದಕ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ವಿಶೇಸ್ ಥರಾನ್ ಆಜ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್. ತರಿಪುಣ್ ಹಾಂಚೆಂಥಂಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ್ ತಶೆಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಆಸೊನ್ ತೆ ಪರಿಪೂರ್ನ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶೆತಾಂನಿ ವಾಪ್ರುಂಚಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಸ್ತುಂನಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವೆಸಾಂವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉದಕ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ಶೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕೃತೆಂತ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಫಾವೊ ಆಸ್ಚಾ ರೂಕ್ -ಝಡಾಂಚಾ ಪಾನಾಂ – ಫಳಾಂಥಾವುನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚಾ ಕೆಮಿಕಲಾಂಕ್ ಆಜ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಸವಾಯೆರ್ ಲಾಬ್ತಾತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ’ಪರಿಸರ್ ಸ್ನೇಹಿ’ ಸಯ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಡಾಯ್ಸ್ ತಶೆಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾಂಕ್ ನಿವಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ ಬಗಾರ್ ತಾಂಕಾ ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಯಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಸ್ತುಂಥಾವುನ್ ಪರಿಸರಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆಪರಿ ಜತನ್ ಘೆಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಉದಕ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಥೊಡ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆ ನಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಥರಾವಳ್ ಬಯೊ – ಮುಳಾಂಥಾವುನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ (ಲಿಟರೆಚರಾಂತ್ ಹಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಆಸಾ), ಸೆಲುಲೋಸ್ ಆನಿ ಕಾಯ್ಟೊಸನ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆ ಪಿಟೊ ತಶೆಂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಾಯ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಸ್ತು, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಚಿಂ ಕೆಮಿಕಲಾಂಥಾವುನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕೊಂಪೊಜಿಟ್, ಟಾಯ್ಟಾನಿಯಾ ತಸಲೆ ಫೊಟೊಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಉದಕ್ ಸಂಸ್ಕರುಂಚಾ ಶೆವೊಟಾಂತ್ ಹೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತು / ಕಣ್ ಹಾಂಚಾಕಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ನ್ಯಾನೊ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ ದಾಕ್ಟುಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ನ್ಯಾನೊಮೀಟರಾಚಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ (size) ಮ್ಹನ್ಶಾಚೊ ಏಕ್ ಕೇಸ್ ಜರ್ ಲಾಖ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚಾ ಡಯಾಮೀಟರಾ (ಕನ್ನಡಾಂತ್ ವ್ಯಾಸ) ತಿತ್ಲಿ ಜಾತಾ. ನ್ಯಾನೊವಸ್ತು ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಜೆ ತರ್ ತಾಂಚಿ ಉಂಚಾಯ್ (height), ರುಂದಾಯ್ (width) ವ ಲಾಂಬಾಯೆ (length) ಪಯ್ಕಿ ಖಂಯ್ಚೆಪುಣಿ ಏಕ್ ನ್ಯಾನೊಸಾಯ್ಜಾರ್ (1 – 100 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್) ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಚಾ ಯೆಣ್ಯಾನಿಮ್ತಿಂ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಂಸೊದ್ ಶೆತಾಂತ್ ವೆಗಾಚೆಂ ಬದ್ಲಪ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಸ್ತುಸಾಂಗಾತಾ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಚಿ ಸರ್ಪೇಸ್ ಏರಿಯಾ ತಶೆಂ ಎಕ್ಟಿವ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಅಧಿಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗಮ್ತಾ. ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಚಿ ಸೊಂಪಿ ಮುಳಾವಿ ಘಡಾವಳ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ರುಪಾಂಕ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ.

ನ್ಯಾನೊ-ಸಾಯ್ಜಾರ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಉದಕ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯಾನೊ-ಕಣಾಂ ಆನಿ ನ್ಯಾನೊ-ಕೊಂಪೊಜಿಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನ್ಯಾನೊ-ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಾಯ್ಡ್, ನ್ಯಾನೊರುಪಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಜಿಯೊಲಾಯ್ಟ್, ಡೆಂಡ್ರಿಮರ್, ನ್ಯಾನೊ-ಟಾಯ್ಟಾನಿಯಾ, ಸೆಲ್ಯುಲೊಸ್ ಆನಿ ಕಾಯ್ಟೊಸನಾಂಚೆ ನ್ಯಾನೊಕಣ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಪೊಜಿಟ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಬೆಕ್ಟಿರಿಯಾ, ಹೆವೆ ಮೆಟಲ್ ವ ಡಾಯ್ಸಾಂಚೆಂ ಮೆಳಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲುನ್ ಖಿರಯ್ಲ್ಯಾರ್ (ವ ಸ್ಟರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್) ಜಾಲೆಂ, ಸರ್ವ್ ವಿಕಾಳ್ ಸಂಗ್ತಿ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಕ್ ಪರತ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಹಾಪೊಳಾ ತಿತ್ಲೆ ಪಾತಳ್ ಆಸ್ಚೆ ನ್ಯಾನೊ-ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಉಣ್ಯಾ ದಾಬಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ನ್ ಉದಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಸುರ್ಯಾಚಾ ನಯ್ಸರ್‍ಗಿಕ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ವಾಪರ್ ಕರುನ್ ನ್ಯಾನೊರುಪಾಚಾ ಟಾಯ್ಟಾನಿಯಾದ್ವಾರಿಂ ನಿರ್ಮಳ್ ಉದಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಟೇಬಲಾಂತ್ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತು ಖಂಚಾ ಕಾರಣಾಲೆಗುನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಮಾಯ್ಕ್ರೊ-ವಸ್ತುಂಚಾಕೀ ವ್ಹರ್ತೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ಮೆಳ್ತಾ.

 ⊕ ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ/ಗ್ರಾಂ=ಏಕ್ ಗ್ರಾಂ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಪ್ರಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ ವ ಡಾಯ್ ಉದ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ವಾಟಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಕ್.

ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಚಾ ಸೊದ್ನೆನ್ ಉದಕ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಸೊದ್ ಲ್ಯಾಬಾಂಚಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತೆ ವ್ಹಡ್ ಹಂತಾರ್ (ಸ್ಕೇಲಾರ್) ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಪ್ಲಾಯರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಥಾವುನ್ ಕಸಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪರಿಸರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಶಾಜಿವಾಕ್ ಜಾತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಾವೆ ನಾಂತ್. ಹೆ ಸಂಗ್ತಿ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಚಾ ಪ್ರೆಕ್ಟಿಕಲ್ ಉಪ್ಯೊಗಾಕ್ ಆಡ್‌ಪಾಂಯ್ ದಿತಾತ್. ಅಸಲೆ ಥೊಡೆ ಅಪ್ವಾದ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಯಾನೊ – ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಉದಕ್ ಸಂಸ್ಕರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ಬಳ್ವಂತ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಭರ್‍ವಸೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್.

█ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್ ನಾನಾಂತೆ ಘುಟ್  █

ರಿಚರ್ಡ್ ಫಾಯ್ನ್‌ಮನ್ (1918-1988) ನಾಂವಾಚಾ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್ ಭೌತ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಚಾ ದೊತೊರಾನ್ ನ್ಯಾನೊ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಲಗ್ತಿ ವಿಚಾರ್ 1959 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ “ದೆರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಒಫ್ ರೂಮ್ ಎಟ್ ದ ಬೊಟ್ಟಮ್ (There is plenty of room at the bottom)” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಉಲವ್ಪಾದ್ವಾರಿಂ ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆಂ ಆಮಿ ಜೆದ್ನಾ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಪರಮಾಣುಂಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಹೊ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಅಪಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಸಾದನಾಂನಿಂ ಭರುನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ತಾಂವ್, ತವಳ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಚಾ ಸಬಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ನವಿಂ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಂ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. 1960 ತೆ 1980 ವರೇಗ್‌ಚಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ ಫಕತ್ ಸಾತ್‌ಚ್ಚ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ (ಸಾಯ್ಟೇಶನ್ಸ್) ಆಸ್ಚೆ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಾ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಫಾವೊತೊ ಗುಮಾನ್ ದಿಲೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ. ತರಿಪುಣ್ 1981 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೊಪಾಚಿ ಸಂಸೊದ್ ಜಾತಚ್ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಾಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ವೆಗಾಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಲ್ಲಿ. 1991 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಪಾನ್‌ಚಾ ಇಜಿಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೊತುಬಾಂಚಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೊಧ್ ಫಾಯ್ನ್‌ಮನಾನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ’ದಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ “ಪ್ರವಾದ್” ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಚಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂ.

► ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ದೊ. ಹೆಚ್. ಬಿ. ಮುರಳೀಧರ, ದೊ. ಕೃಷ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !