ಜೂಡಿಬಾಯೆಚೆಂ ಮರಣ್: ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ

2017 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೂಡಿಬಾಯ್ ಸರಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಮತೀಕ್ ಕಲ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪತಿಣೆಕ್ ವೊಟ್ಸಪ್ಪಾವಯ್ಲಿ ತಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ದಾಕೊವ್ನ್, “ದಶೆಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿವಾಸಾಂತ್ ತಿಚೊ 85ವೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ, ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ಭೆಟ್ ಕರ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಭೆಟ್ ನಿಮಾಣಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ತೇಂಯ್ ತಿಚ್ಯೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚಿ!

ಜೂಡಿಬಾಯ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ದಿವ್ಟಿ ಕಶೆಂ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಶಾಕಿರಣ್ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಸ್ತ್ರೀ. 1983 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೊಲೆಜ್ ಸೊಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟಲ್ಲೊಂ. ತಿ ವಾವುರ್‍ನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಏಕ್ಷನ್ ಏಯ್ಡ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಖಾತೀರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸಾಡೆಚಾರ್‍ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಪಾಗ್ ನಖ್ಖಿ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್, ತವಳ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಂಪನ್‍ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಚಾಮಾರಾಂಕ್, ಘರಾಂ ಬಾಂಧೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಪಯ್ಕಿ ಚಡೀತ್ ಲೋಕ್ ತಮ್ಳಾಂಚೊ ಆಸಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತಮಿಳ್ ಕೊಲೊನಿ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ವಚುಂಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲೊ. ಮುರ್‍ಯಾಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ತೊ. ಕಲಾಂಗಣ್ ಜಾಂವ್, ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಜೂಡಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ತೆದೊಳಚ್ ತಿನ್ಶಿಂ ಘರಾಂಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡುನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಘರಾಂ ವಸ್ತೆಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಸಕತ್, ಸಮಾಜಾ ಥಂಯ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಥಂಯ್ ವೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ವಸ್ತೆ ಘರಾಂಚಿ ಸವ್ಲತ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಡ್ಕಾರ್, ಭಿಕಾರಿ, ಅಪಾಂಗ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಡೆಂನಿ ವೊಳ್ವಳ್ಚೆ ಮನೀಸ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುದ್ದ್ ಭೆಟ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಜೂಡಿಬಾಯೆಕ್ ‘ದೇವಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ.

ಆಜ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ದುಡ್ವಾದೀಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ವಸ್ತೆಘರಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಜೂಡಿಬಾಯೆನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕೀ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಚಾರಾವಿಣೆಂ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾಕಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾಗೀರ್‍ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ / ದಿವಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಲೇಕ್ ನಾ. ಹೊ ಸಂಖೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಆಜ್ ವಾಟೆವಯ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಜೂಡಿಬಾಯೆನ್ ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆಂನಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್‍ತಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕಿ ಜಣಾಂಕ್ ವಾಟೆವಯ್ಲೆ ಉಕ್ಲುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುಶ್ರೂಷಾ ದೀವ್ನ್, ನ್ಹಾಣೊವ್ನ್, ಜೇಂವ್ಕ್ ದೀವ್ಕ್, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ದೀವ್ನ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರೊವ್ನ್, ಮೊಗಾಮೈಪಾಸಾನ್ ಮಾಖಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ.

ಜೂಡಿಬಾಯ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಥಾವ್ನ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ತಿ ವೊಟಾಕ್ ರಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಘರಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಖಾತೀರ್ ‘ನಗರ ದೀಪಿಕಾ’ ಪತ್ರ್ ತಿ ಚಲಯ್ತಾಲಿ. ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ತಿ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ತಿಣೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಚಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ದೋನ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕಸಲೋಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಿ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕಲ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಖಾತೀರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾವಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ಜಮಾತ್ಯೊ, ತಿಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಸಯ್ತ್ ತಿ ವೊಟಾಕ್ ರಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎಲಿಸಾಂವಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಸಲ್ವಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾಲೆ. ಪುಣ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಗರ್ಜೆವಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಶಿಣಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತರಿಪುಣ್ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವಯ್ ಗಜಾಲಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ನವ್ಯೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಜಾಣಾಸಲ್ಲಿ. ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ತಿಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ದಿಲಾಂ.

ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊಂ. ತಿಚ್ಯೆ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಖಾತೀರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜಿ-ತಿಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ, ಆರಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮುಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್ ಸರಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಆಸಕ್ತೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ತಿಚ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊಂ. ತಿ ತಿಕಾ ಕಳೀತ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತ್ ಬರ್‍ಪಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಹಾತ್ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಂವ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂನಿ ವೆಲ್ಲಿಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ತಿಚಿ ಮಜತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಫುಲ್ ಯಾ ಪಾಕ್ಳಿ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಲಿ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಾಖಣುನ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೀಟ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ರುಪಯ್ 1,111 ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲೆ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ (2016) ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ದ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಖಾತೀರ್‍ ‘ಕಾಲ್, ಆಜ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ’ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ತಿಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‍ವಿಶಿಂ, ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂ. ಸಂದರ್ಶನ್ ಸೊಂಪೊವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ತಿಕಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವಯ್ಲೆಂ. ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ದಾರಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ತಿ ಆಯ್ಕಲಿನಾ. ‘ಕೆದಳಾಯ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತತಾನಾ ಅಶಿ ರಾತ್ ಜಾತಾ’ ಸಾಂಗುನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಂಧಲ್ಲ್ಯೆ ದೊರಿಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ತಿ ಪಾವ್ಲಿ. ತಿ ಪಾವಲ್ಲಿ ನಖ್ಖಿ ಕರ್‍ತಚ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಲೊಂ.

ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಜೂನ್ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾನ್ ‘ಜೂಡಿಬಾಯ್’ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಿಟಿ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ತಿಕಾ ಭರ್‍ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ವೊಳಕ್ ತಿಣೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಉಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಚಡಿತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಜಾಲೆಂನಾ. ಜಿವಿತ್‌ಭರ್ ಸಮಾಜಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿವಾಸಾಂತ್ ತಿಕಾ ಭರ್‍ತಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟ್ರರಾಂನಿ ತಿಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲಿ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಾಕೆಂ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂವಿಶಿಂ ಕೆದಳಾಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚುಂಕ್ ನಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ತಿಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಜಾಗೊ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಕ್ ತಿಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ ಖಾತೀರ್ ಆಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹರ್‍ತೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಜೂಡಿಬಾಯೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಯಾದಿಖಾತೀರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಾನಾವರ್ವಿಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಲ್ ನಾ.

ಜೂಡಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಸಾತ್ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಥಕಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್, ಮನಾಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಥಾಕಾಯ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾವಿಶಿಂ ಮನ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಫುಲ್ತಾ.

 ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !