Trending Now

ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ – ಸಿಸಿಎಸ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಳ್ಕಿಚೊ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪಾಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಲಗ್ಭಗ್‌ ದೋನ್‌ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸೊದ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಣೆ ದೊತೊರಾಚಿ ಸನದ್ ಸಯ್ತ್‌ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ತರಿಪುಣ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಲೆಕ್ಚರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಜೆರಾಲ್ ಉಲವ್ಪಾಂನಿ ತಾಣೆ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪಾಕ್ so-called climate change ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಷಣ್‌ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್‌ಚ್ ಉಲ್ಲೇಕ್‌ ಕರ್ಚೆಂ.  ಹೆಂ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್‌‌ಚ್ ಸಯ್‌. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್. ನೊವೊದ್ ಆನಿ ಸಾತ್‌ ಠಕ್ಕ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಹೆಂ ಖರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್‌ ತರ್‌ ಕುಸ್ಕುಟ್‌ ತೀನ್‌ ಠಕ್ಕೆ ಸಹಮತ್ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಹೆ ಉಣ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾತ್ ಸಂಸೊದ್‌ಕಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್‌ ಜಾಯ್ತೊ ಘುಸ್ಪಡ್ – ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಪಾವನಾತಲ್ಯಾಕ್‌ ಡೊನಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪಾ ತಸಲೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಾಪಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾನಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಗಾರ್‍ಣ್ಯಾಚೆಂ ತುಂರ್ಬೆಂತ್ ಫುಂಕುನ್‌ ಆಸಾತ್. ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಾಪಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್‌ ಕಿತ್ಲೊ ಗಂಬೀರ್‌ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್‌ ತಶೆಂ ಖಬ್ರೆ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್‌ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮ್ಜೊನ್‌ ಘೆವ್ಯೆತ್.

NASA ಚ್ಯಾ ಸ್ಕೊಟ್‌ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾಂವಾಚಾ ವಿಗ್ಯಾನಿನ್ ಪ್ರಥ್ವೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ದಿಸಾ ಮಾತ್‌ ಚೀನಾಚೊ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿಚೊ ಆಕಾಸ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಾಕ್ಮೂಲ್ (ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಯ್ಲೆಚೊ (Coal) ಫೆಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್‌ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕಾರಾಂಚೊ ಸಂಚಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ), ಮ್ಹನ್ಶಾಜನ್ಯ್ ಪ್ರದೂಶಣಾಥಾವ್ನ್‌ ಯೆಂವ್ಚಾ ಅನ್ವಾರಾಂಥಾವ್ನ್‌ ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ಚೆ ಪಾಸತ್‌ ತುರ್ಥಾನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್‌ ಆನ್ಯೆಕಾ ರಾವೊಂಕ್ – ಥಿರುಂಕ್‌ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಚಾ ಗ್ರಹಾಚೆಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸ್ತೇಫನ್ ಹೊಕಿಂಗಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಲೊ ಆನಿ “ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪಾಚಾ ಕಟೀಣ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ನವೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ -ಸಂತಾನ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅತಿಶಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆ ತರಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ thewire.in ಹಾಂತು ಛಾಪೊನ್‌ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಕನ್ – ಆಮಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಗ್ವಣೆಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾತ್.

█ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪ್(climate change) ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಹುನ್ಸಾಣೆ (global warming) ಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ►

ಹೆ ದೊನ್‌ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಿದ್ಯಮಾನ್. ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚಾ ವ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂಚಾ ವ ಕೊರೊಡೊಂ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್,  ಹವ್ಯಾಂತ್‌ ಜೆಂ ಬದ್ಲಪ್‌ ಘಡ್ಲಾಂ – ತೆಂ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್‌ ಆದಾರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೂಶಣಾದ್ವಾರಿಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ತೀವ್ರತಾಯೆಂತ್‌ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಳ್, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಂಚಾ ವಿಸ್ಪೋಟಾಂನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಅನಾಹುತ್‌ ತಶೆಂ ಹೆರ್‌ ಅತಿರೇಕಾಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ – ಹಾಂಚೆಂ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪಾಂತ್‌ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಪ್ರಥ್ವೆಚಿ ಊಬ್ ವ ಹುನ್ಸಾಣ್‌ ಚಡೊಂವ್ಚಾಂತ್‌ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಾಯೊಕ್ಸಾಯ್ಡ್ (CO2), ಮೆಥೇನ್ ಆನಿ ನಾಯ್ಟ್ರಸ್‌ ಆಕ್ಸಾಯ್ಡ್‌ ತಸಲೆ ಮಾರೆಕಾರ್‌ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್. ಸುರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುಂಯ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಲಿಂ ವಿಕಿರಣಾಂ ಜರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಗ್ಯಾಸಾಂಚಾ ಪ್ರಬಾವಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ತಾಕ್ತೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಗೆಲಿನಾಂತ್‌ ತರ್ ಪ್ರಥ್ವೆಚಾ ತಾಪ್‌ಮಾನಾಚಾ ಸುರೂಪಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.

█ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ನಿವಾರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ►

ಅಗಾಧ್ ಮಾಪಾನ್‌ ಝಡಾಂ ರೊಂವ್ಚಿಂ ಹವ್ಯಾ ಬದ್ಲಪಾಕ್ ಆನಿ ಭುಮಿಚೆ ಹುನ್ಸಾಣೆಕ್‌ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಚಾ ತೆವ್ಶಿನ್‌ ಕಾಡ್ಯೆತ್‌ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್. ಪೂಣ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡೊನ್‌ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಬಾದಿ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಮೀತ್‌ಮೇರ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್‌ ರೂಕ್ – ಝಡಾಂಚೊ ನಾಸ್‌ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಿರಾಶೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. ಏಕ್‌ ಝಡ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ರೂಕ್‌ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊಂಕ್‌ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್‌ ಜಾಯ್‌ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ಹಾಂಗಾ ಲೆಕಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂ’ದಿಂ Nature ಜರ್ನಲಾಂತ್‌ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಪರಾಂತ್‌ ರೂಕ್ – ಝಡಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್‌ ಧಾ ಠಕ್ಕೆ ಚಡಿತ್‌ CO2 ವೋಡ್ನ್‌ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಶಾದಾಯಕ್ ಸಂಗತ್‌ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಕಯ್ಗಾರಿಕ್ ಫೆಕ್ಟ್ರೆಂನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್‌ ಕೊಯ್ಲೆ (Coal) ಚೊ ವಾಪರ್‌ ರಾವವ್ನ್ ಪುನರ್ – ವಾಪರ್‌ ಕರುಂಕ್‌ ಯೋಗ್ಯ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಧನಾಂಕ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್‌ ಕರ್ಯೆತ್. ಉಣ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ವಾಪರ್‌ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಂಚೊ ಸಂಸೊದ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್‌ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಟ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಚಾಕಿ ಚಡ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್‌ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಧರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆನಿ ಸಂಗ್ರಹ್‌ ಕರ್ಚಿ (carbon capture and storage) ತೆಕ್ನೊಲಜಿ.

█ ಸಿಸಿಎಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್… ►

ಕಾರ್ಬನ್ ಡಯೊಕ್ಸಾಯ್ಡ್‌ ಚಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ವಾಡೊಂಕ್‌ ಕಾರಣ್‌ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗ್ಯಾಸ್. CO2 ಉತ್ಪನ್ನ್‌ ಜಾಂವ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಕೆಪ್ಚರ್‌ ಕರ್ನ್ ದರ್ಯಾಪಂದಾ ಗೂಂಡಾಯೆಂತ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ರ್‌ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ಸಿಸಿಎಸ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಚೊ ಶೆವೊಟ್. ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಪಾಂಯ್ಶಿ ಮೆಗಾಟನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥೆಚ್ಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಸಿಸಿಎಸ್ retrofit ಕರುನ್‌ CO2 ವೊಡ್ನ್‌ ಕಾಡುನ್ ಪಾಯ್ಪ್‌ಲಾಯ್ನಿಂನಿ ಸಾಗ್ಸೊನ್ ಸಾಗೊರಾಂನಿ inject ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕಾರ್ಬನ್ “ಟ್ರೆಪ್” ಕರುಂಕ್‌ ಅಮಾಯ್ನ್ ಸ್ಕ್ರಬಿಂಗ್, ಎಡ್ಸೊರ್‍ಪ್ಶನ್, ಕ್ರಯೊಜನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಶನ್ ಆನಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್‌ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್‌ ಆಸಾತ್. CO2 ಎಸಿಡಿಕ್ ದೆಕೊನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಂಯ್ಭಾಚಿಂ ಕೆಮಿಕಲಾಂ ವಾಪ್ರುನ್‌ ಜಯ್ತ್‌ ಜೊಡ್ಯೆತ್.

ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಾಯ್ಟ್ರೋಜನ್‌ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕೆಮಿಕಲಾಂ ತಿಂ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆಮಿಕಲಾಂ ಪ್ರಾಸ್‌ ಚಡ್ತಿಕ್‌ CO2 ವೋಡ್ನ್‌ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಅಧಿಕ್ ಸರ್‍‌ಫೇಸ್‌ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆಮಿಕಲಾಂಕ್‌ಯಿ CO2 capture ಕರುಂಕ್‌ ಚಡ್‌ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಕಯ್ಗಾರಿಕ್ ಸ್ಥಾವರಾಂನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಮಧ್ಯಮ್ (200-400°C) ವ ಅಧಿಕ್‌ ಚಡ್‌ ತಾಪ್‌ಮಾನಾಂತ್ (600°) ಪಾಶಾರ್‌ ಜಾಂವ್ಚೆಂ CO2 ಧರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಚುನ್ಯಾ – ತಸಲೊ ರಂಗ್/ರೂಪ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಯ್ಡ್ರೊಟಾಲ್ಸಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆಂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆನಿ ಕೆಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಾಯ್ಡ್, ಮೆಗ್ನಿಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಾಯ್ಡ್, ಲಿಥಿಯಂ ಜಿರ್‍ಕೊನೇಟ್‌ ತಸಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್. ಉಣ್ಯಾ ಹುನ್ಸಾಣೆಂತ್ (30-200°C) CO2  ಧರುಂಕ್‌ ಜಿಯೊಲಾಯ್ಟ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾ, ಅಲುಮಿನಾ ಆನಿ ಮೆಟಲ್‌ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್‌ ಚವ್ಕಟ್‌ ಉಪ್ಯೆಗ್‌ ಕರ್ಯೆತ್. ಹಾಂಕಾ ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಪರ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್‌ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಣಿಂ ವೋಡ್ನ್‌ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ CO2 “desorb” ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಪರತ್ ವಾಪರ್ (ಶೆಂಬೊರ್ – ಹಜಾರಾಂಚೆ cycles) ಕರಿಜಾಯ್. ಆಶೆಂ desorb ಕೆಲ್ಲೆಂ CO2 ಸಂಗ್ರಹ್‌ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಿಸಿಎಸ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಂತ್ ವಾಪರ್‌ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಸ್ತುಂಚಿ CO2 ಸಂಗ್ರಹ್ ಸಾಮರ್ಥಿ / ಸಕತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಯಾ.

¤ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ ಏಕ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ = 22.7 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್. ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್‌ ಕೇವಲ್‌ ಏಕ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚಿ ಮಾತ್

ಸಿಸಿಎಸ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಾಂತ್‌ ಆಪ್ಲೆ ದುಬಾವ್‌ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಸಿಸಿಎಸ್ ಝುಜಾಥಳಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಂಯ್‌ ತೆಂಕ್ಚಾಭಿತರ್ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಭೆಜೊನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಸೊದ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲ್ಮೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಲೇಶಕ್‌ ಆಸಾತ್. ಸಿಸಿಎಸ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚೆಂ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್‌ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್. ಭುಂಯ್‌ಪಂದಾ ಧಾಂಪುನ್‌ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ CO2 ಕಿತ್ಲೆಂ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ಆತಾಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತರ್ಕ್ ತಾಣಿ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಟೆ ಆಸ್ಚೆ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಸಿಸಿಎಸ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡಾತ್‌ ತರಿ ಮುಕಾರ್‌ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥೆವರ್ವಿಂ (efficiency) ಫಳಾಭರಿತ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್‌ ತಾಣಿ ಮಾಂಡ್ತಾತ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಸಿಸಿಎಸ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಪ್ರಕೃತೆಚಾ ಅನ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್‌ ರಾಕ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್‌ ತೆ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್‌ CO2 capture ಕರುಂಕ್‌ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್‌ ಕೆಮಿಕಲಾಂಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರುನ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್.

► ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ಪಡುಕೋಣೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !