ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಉಡಿ – ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘಡಿ : ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್

ದರ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ತಿಂ ಲಾರಾಂ, ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ತಾರಾಂ ತಸೆಂ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ತಿಂ ಪೊರಾಂ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ತೆಂ ಚಾಂದ್ಣೆಂ ದೆಖ್ತಾನಾ. ತಸೆಂಚ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೋಕ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ನಾಚಾಲಾಗ್ಲೊ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಂಚ್ವೀಸಾವೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಲ್ ಫಲಾಜ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿವಾಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ತಸೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಸ್ತಾರಾಕ್ ಜೆರಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊನ್ (ಆತಾಂ ಕ್ಯಾನಡಾ) ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ನಿಜಾಕೀ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ತಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಆತಾಂಚೆ ಸಾಂದೆ.

ಚಿಕಾಗೊ ಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಅಪುಟ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತಸೆಂಚ್ ಮಿಸಾ ಬಲಿದಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ನಾಸ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡ್ಕಾಣಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಜಸೆಂ ಗುಲೊಬ್ ಏಕಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಝಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಉಭಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಪ್ರಕೃತೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂ ತೊ ಸುಗಂಧ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾತ್, ಕಸೆಂ ತ್ಯೊ ಮೆಣಾ ವಾತಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೇಣ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ನ್ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಖವ್ನ್ ಏಕ್ ಸುಂಧರ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾಮಾಖಾತಿರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಥೊಡೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮಿತ್ರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ ತಾಂಚೊ ಕಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಸುಟೊ ವೇಳ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಬರಾಬರ್ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂನಿ ಖರ್ಚುನ್, ಆಪ್ಲೆಚ್ ಬಲ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚುನ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಉಲವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ರಚುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೆ.

ತೆ ಜಾವಾಸ್ಲೆ ರೊಬರ್ಟ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಮೊಂತೆರೊ. ಹಾಣಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ರುವಿಂತ್ಲಿ ಸಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಆನಿ ಪೆದ್ರುಚಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆಂ ಮಹಾ ಥಳ್. ದೆ| ಅಗೊಸ್ತಿನ್ ಅಂತಾವೊಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಹಿ ಬುನ್ಯಾಧ್ ಘಟ್ ಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಭರಿತ್ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ರಚ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ರುವಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾ| ಮೇರಿಯನ್ ಮಿರಾಂದಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ತಸೆಂ ಅಪುಟ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ತಿ ಸಂಗತ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ.

ರುವಿ ಆನಿ ಗಾಲಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ಪಿ ಲೋಕಾಕ್ ಏಕಾ ಬೊಂದೆರಾ ಖಾಲ್ ಹಾಡ್ಚೊಚ್ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ದೋನೀ ಫಿರ್ಗಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಕಂತಾರಾಂ, ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತ್, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ, ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಕುಸ್ವಾರಾಚಿ ರೂಚ್, ಕೊಂಕಣಿ ನತಾಲಾಂ ಕಂತಾರಾಂ, ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮ್, ಗರ್ಧನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಸಾಂತಾ ಕ್ಲೊಸಾಚಿ ಭೆಟ್, ಲ್ಹಾನಾಂ-ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಖೆಳ್-ಪಂದ್ಯಾಟ್ ದವರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮುಖಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಸೆಂ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್, ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೋಕಾಚೊ ಕಿತ್ಲೆ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ ತೆಂ ತಾಣಿಂ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ.

ರುವಿ ಆನಿ ಗಾಲಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೀತಾಂ ಘಡ್ಪಿ ಆಪೊಲಿನರಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೀತಾಂ-ಗಾಯಾನಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಮಧುರ್ ರಿತಿರ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಮೀಸಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಖಂವ್ಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ರೀತ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ದೋನೀ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸಹಕಾರಾನ್ ಚಲಂವ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲಿ. ಹಾಕಾ ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಸಂಘಾನ್ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ – ವಾಲ್ಟರ್ ಮೊಂತೇರೊಚೊ ಶೆಗುಣಾಚಿ ಸುನ್, ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸಾಚೊ ಸಿಕೆರಾಮ್ ಡ್ರೈವರ್, ಆರ್ಥರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೊ ಜಿವಿತ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಗುಳ್ ದೆ| ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೈನಾ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾ ರತ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕ್ಲಾಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಯೊಡ್ಲಿಂಗ್ ರಾಯ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಅನಿತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಯುವ ಗಾವ್ಪಿ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ರುಚಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ದಿಲಿಂ.

ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಥಯ್ಲಿ ಜಮವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೆ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ದಾನಾನ್ ಸಭಾರ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಕ್, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಘಾಂಟಿಂಚಿ ತೋರ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ನವೆಂ ಘರ್, ಶಾಳಾಂಚಿ ದುರುಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಪಾಕ್ ಎಮ್.ಸಿಸಿ.ಪಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಬರಿಚ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ದಯಾ ದಾಖಯ್ಲಿ.

ಪ್ರಸಕ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಉಮೆದಿತ್ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಸ್ಲಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಡಾನಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಕೈಕಂಬ, ಹೆನ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಆನಿ ಸೂರಜ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆದ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸ್ಲೆ: ರೊಬರ್ಟ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ (1992) ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಸುವಾರಿಸ್ (1993) ವಾಲ್ಟರ್ ಮೊಂತೇರೊ(1994) ಬ್ರಾಯನ್ ನಝರೆತ್ (1995) ಹೆನ್ರಿ ಜಿ. ಮಾರ್ಟಿಸ್ (1996) ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಸುವಾರಿಸ್ (1997) ಸ್ಟ್ಯಾನಿಸ್ಲಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (1998) ಡಾನಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ (1999) ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಸುವಾರಿಸ್ (2000) ಹೆನ್ರಿ ಜಿ. ಮಾರ್ಟಿಸ್ (2001) ಲಿಯೊ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ (2002) ಡಾನಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ (2003) ಹೆನ್ರಿ ಜಿ. ಮಾರ್ಟಿಸ್ (2004) ಹೆನ್ರಿ ಜಿ. ಮಾರ್ಟಿಸ್ (2005) ಸೂರಜ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ(2006) ಸ್ಟ್ಯಾನಿಸ್ಲಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (2007) ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ (2008) ಸೂರಜ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ (2009) ಮೊನಿಕಾ ದಾಂತಿಸ್ (2010) ಸ್ಟ್ಯಾನಿಸ್ಲಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (2011) ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವಾ (2012)  ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೋಬೊ (2013) ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಮಿನೇಝಸ್ (2014) ಜಾನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (2015) ದಿಲಿಪ್ ಕೊರೆಯಾ (2016)

ಅಸೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಜಾವ್ನಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ರುಪ್ಯಾಳೊ ಉತ್ಸವ್ ಆಚರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೊ ಪಂಚ್ವೀಸಾವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದಿಲಿಪ್ ಕೊರೆಯಾ. ತರುಣ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಬಳಿಷ್ಠ್ ದಡಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಲಿಪ್ ಏಕ್ ಭಾಷಣ್ಗಾರ್, ಉಲವ್ಪಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಗಾವ್ಪಿ. ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಂಘಾನ್ ರಚ್ಲಿ: ದಿಲಿಪ್ ಕೊರೆಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಜೆಸ್ಸಿ ವೀವಿಯನ್ ಪಿರೇರಾ – ಖೆಳ್-ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಲವೀನಾ ರೆನಿಟಾ ಡೆ’ಸಾ – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮೆಲಿಟಾ ಶೀಲಾ ಆಳ್ವಾ – ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಣ್, ಆಶೋಕ್ ಕಿರಣ್ ಪಿಂಟೊ – ಗೌರವ್ ಖಜಾನ್ದಾರ್, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಟ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಮಿನೇಝಸ್ – ಆಂತರಿಕ್ ಲೇಖ್ ತಪಾಸ್ಣಾರ್ನ್, ಲೈನಲ್ ಲೋಬೊ – ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜೇಸನ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನವೀನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ – ಆತ್ಮೀಯ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಸೆಂ ಸಚಿನ್ ಜೋಯ್ ಲೋಬೊ – ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಏಕ್ವಟಿತ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹೊ ರುಪ್ಯಾಳೊ ಉತ್ಸವ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸುಮಧುರ್ ಸಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ರುಪ್ಯಾಳಾ ಉತ್ಸವಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ನಹಿಂಚ್ ಏಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಅಪುಟ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣೆನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಶೆರ್ಮಾಂವಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಎಮ್ಮೆಲ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸುಕುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೋಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ದೀಲಾಗ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಉಮೇದಿತ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ತಸೆಂ ಹಿಸ್ನಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಚೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹೆರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಕ್ ಏಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಹಾಡ್ಲೊ.

ಘಡ್ಘಡ್ಯಾಭರಿತ್ ಸಂಗೀತಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಯಾ ಚರಿತ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಡಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೋಕಾಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ನಾಚಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್-ಗಾಯನಾಂನಿ ಖುಶ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆಂಟೊನಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಅಕ್ಶದಾ ತಲೌಲ್ಕಾರ್, ಲೊಯ್ ವಾಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪಿರೇರಾ, ಇಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಲಿಖಿತ್ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಸೋನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಬೀತಾ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್-ಸುಮದುರ್ ಗಾಯನಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸರ್ಗಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟ್ಲೊ.

ತರುಣ್ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಗಾವ್ಪಿ, ನಟ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ರಿಗ್ಲಿಂ, ತಾಳೊ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪಿಂತುರ್ ನಟ್ ಮೆಲ್ಲು ಆನಿ ರಿಚ್ಚಾ, ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಝಾ, ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲೊಚ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಹೆಲೆನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚೆ ತಮಾಶೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕುಸಾಳಾಂ ದುಖಾಸರ್ ಹಾಸಯ್ಲಾಗ್ಲೆ.

ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಚೊ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಖಾಂಬೊ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ, “ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರತ್ನ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿನ್ ಹೆಂ ಬಿರುದ್ ಒಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನುನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಮೊಗಾಳ್ ಪತಿಣ್ ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ.

ಒಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ನಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ನಾಚ್ಪಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಂಚೆ ಜಗ್ಳಾಣ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಪರ್ದೇಶಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಪ್ರದರ‍್ರ್ಶಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ನಿಜಾಕೀ ಹೊಗ್ಳಾಪಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಎಮ್.ಸಿ,ಸಿ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲೆ ದೋಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಕೈಕಂಬ ಆನಿ ಅಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ. ಹಾಂಚೊ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮಸ್ಕತಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೇಖಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ವಿಲ್ಸನ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ) ಹಾಕಾಯ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿಂತ್ ಖರೆಂಚ್ ಫುಡಾರಾಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿ ಮುಖೆಲಿ ಅಪೊಲಿನರಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಫುಡೆಂ ಸರೊಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಹಿ ವಾಟ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಮುಖಾರುಂಕ್ ಏಕ್ ಆತ್ಮೀಯ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

ಹ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಕ್ ಕಾರ್ಭಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೆಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ – ಮೈಕಲ್ ಗೋವಿಯಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ನಿಮ್ಮಿ ಗೋವಿಯಸ್.  ಹಾಣಿಂಯ್ ಗುಪ್ತಿಂ-ಲಿಪ್ತಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ.  ಆಮ್ಚಿ ಏಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಮೆಳೊನ್-ಉಲವ್ನ್ ಜಾಲಿ ತರೀ ಹಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಸತ್ಕಾರ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್.

ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ಉತ್ಸವ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಹೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ – ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಹೆನ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಡಾನಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಸೂರಜ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಮೊನಿಕಾ ದಾಂತಿಸ್, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಳ್ವಾ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಮಿನೇಝಸ್, ಜಾನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಅಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಡಾಲ್ಲಿ ಗೋಮ್ಸ್, ಮಾರಿಯೆಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮೈಕಲ್ ಗೋವಿಯಸ್, ಅಜಿತ್ ವಾಲ್ಡರ್, ಜೆಸ್ಸಿ ಪಿರೇರಾ, ಲವೀನಾ ಡೆ’ಸಾ, ಮೆಲಿಟಾ ಆಳ್ವಾ, ಆಶೋಕ್ ಪಿಂಟೊ, ಟ್ರೆಸ್ಸಿಲಾ ಮಿನೇಝಸ್, ಲೈನಲ್ ಲೋಬೊ, ಜೇಸನ್ ಕಾರ‍್ರ್ಡೋಜಾ, ನವೀನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಸಚಿನ್ ಲೋಬೊ.

ಜರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಚೊ ಅಸೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಲಾಬ್ಲೊ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಸ್ಕತಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡೆಂಯ್ ಪರ್ಜಳ್ತೆಲಿ, ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತೆಲಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯ್ತೆಲಿಂ ತಸೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಚ್ತೆಲಿಂ.

ಲೇಕನ್ / ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ► ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !